Warm Socks : TheSockSite.com, MERINO WOOL SOCKS and Athletic Socks and Apparel including Thermal Underwear ugg lång

Warm Socks40 Below Warm Wool Boot Sock

40 Below Warm Wool Boot Sock

Wigwam 40 Below Wool Socks These are the warmest socks we carry. They are fully cushioned which means the sock is the same thickness throughout...

$13.99

... more info

Fox River Backpacker Wool Socks

Fox River Backpacker Wool Socks

FOX RIVER HEAVYWEIGHT WOOL BACKPACKING SOCKS-These backpacking Socks are very Warm and have worsted(tightly knit) wool that will keep your feet dry...

$12.49

... more info

FOX RIVER MENS RAGG WOOL NORSK WARM SOCKS

FOX RIVER MENS RAGG WOOL NORSK WARM SOCKS

OUTDOOR SOCKS / RAGG WOOL SOCKS Fox River Men's wool Socks are very Warm and plush. This rich wool nylon blended fabric is durable, warm, dry, soft...

$12.58

... more info


FOX RIVER WICK DRY WARM EXPLORER SOCKS

FOX RIVER WICK DRY WARM EXPLORER SOCKS

OUTDOOR SOCKS Taking care of your feet is the most important thing you can do on any outdoor trip (whether hiking, camping or just sightseeing). Fox...

$9.49

... more info

Warm Merino Wool Outdoor Trail Socks

Warm Merino Wool Outdoor Trail Socks

This 4 PAIR PACK of Warm Merino Wool Outdoor Trail Socks make a great gift for the holidays. This rich blended fabric is durable, lightweight, cool,...

$34.99  $24.99
Save: 29% off


... more info

Fleece Polypro Socks

Fleece Polypro Socks

Military Weight Polypropylene Socks. Available in: BlackDesert Sand These socks are made from the same soft polypropylene fleece material that our...

$13.95

... more info


Black Crew Neck Heavy Weight Polypro Warm Long Johns

Black Crew Neck Heavy Weight Polypro Warm Long Johns

These aren't the best looking or highest quality, but they are guaranteed to keep you warm. When we say "heavy weight" we are only...... more infougg lång

uggs di spazio
paarse ugg laarzen
ugg myynti uk
ugg handbag

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN SINH HỌC

Chia sẻ: Nguyen Le Quoc Bao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
Thêm vào BST
Báo xấu
548
lượt xem
100
download

CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN SINH HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN SINH HỌC

Chủ đề:
 • công thức sinh học
 • chuyên đề sinh học cấu trúc ADN
 • cơ chế tự nhân đôi
 • Tính số nuclêôtit

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN SINH HỌC

 1. CÁC CÔNG TH C TÍNH TOÁN PH N I . C U TRÚC ADN I . Tính s nuclêôtit c a ADN ho c c a gen 1. i v i m i m ch c a gen : - Trong ADN , 2 m ch b sung nhau , nên s nu và chi u dài c a 2 m ch b ng nhau . N A1 + T1 + G1 + X1 = T2 + A2 + X2 + G2 = 2 - Trong cùng m t m ch , A và T c ng nh G và X , không liên k t b sung nên không nh t thi t ph i b ng nhau . S b sung ch có gi a 2 m ch : A c a m ch này b sung v i T c a m ch kia , G c a m ch này b sung v i X c a m ch kia . Vì v y , s nu m i lo i m ch 1 b ng s nu lo i b sung m ch 2 . A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2 2. i v i c 2 m ch : - S nu m i lo i c a ADN là s nu lo i ó c 2 m ch : A =T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2 G =X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2 Chú ý :khi tính t l % % A1 + % A2 %T 1 + %T 2 %A = % T = = ….. = 2 2 %G1 + %G 2 % X 1 + % X 2 %G = % X = =……. = 2 2 Ghi nh : T ng 2 lo i nu khác nhóm b sung luôn luôn b ng n a s nu c a ADN ho c b ng 50% s nu c a ADN : Ng c l i n u bi t : + T ng 2 lo i nu = N / 2 ho c b ng 50% thì 2 lo i nu ó ph i khác nhóm b sung + T ng 2 lo i nu khác N/ 2 ho c khác 50% thì 2 lo i nu ó ph i cùng nhóm b sung 3. T ng s nu c a ADN (N) T ng s nu c a ADN là t ng s c a 4 lo i nu A + T + G+ X . Nh ng theo nguyên t c b sung (NTBS) A= T , G=X . Vì v y , t ng s nu c a ADN c tính là : N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G) N Do ó A + G = ho c %A + %G = 50% 2 4. Tính s chu kì xo n ( C ) M t chu kì xo n g m 10 c p nu = 20 nu . khi bi t t ng s nu ( N) c a ADN : N l N = C x 20 => C= ; C= 34 20 5. Tính kh i l ng phân t ADN (M ) : M t nu có kh i l ng trung bình là 300 vc . khi bi t t ng s nu suy ra M = N x 300 vc 6. Tính chi u dài c a phân t ADN ( L ) :Phân t ADN là 1 chu i g m 2 m ch n ch y song song và xo n u n quanh 1 tr c . vì v y chi u dài c a ADN là chi u dài c a 1 m ch và b ng N dài c a 1 nu là 3,4 A0 chi u dài tr c c a nó . M i m ch có nuclêôtit, 2
 2. N lx 2 . 3,4A0 => l= N= 3,4 2 n v th ng dùng : 1 micrômet = 10 4 angstron ( A0 ) • 1 micrômet = 103 nanômet ( nm) • 1 mm = 103 micrômet = 106 nm = 107 A0 • II. Tính s liên k t Hi rô và liên k t Hóa Tr –P 1. S liên k t Hi rô ( H ) + A c a m ch này n i v i T m ch kia b ng 2 liên k t hi rô + G c a m ch này n i v i X m ch kia b ng 3 liên k t hi rô V y s liên k t hi rô c a gen là : H = 2A + 3 G ho c H = 2T + 3X 2. S liên k t hoá tr ( HT ) N a) S liên k t hoá tr n i các nu trên 1 m ch gen : -1 2 Trong m i m ch n c a gen , 2 nu n i v i nhau b ng 1 lk hoá tr , 3 nu n i nhau b ng 2 lk N N hoá tr … nu n i nhau b ng -1 2 2 N b) S liên k t hoá tr n i các nu trên 2 m ch gen : 2( -1) 2 N Do s liên k t hoá tr n i gi a các nu trên 2 m ch c a ADN : 2( -1) 2 c) S liên k t hoá tr ng – photphát trong gen ( HT -P) Ngoài các liên k t hoá tr n i gi a các nu trong gen thì trong m i nu có 1 lk hoá tr g n thành ph n c a H3PO4 vào thành ph n ng . Do ó s liên k t hoá tr – P trong c ADN là : N HT = 2( - 1 ) + N = 2 (N – 1) -P 2 PH N II. C CH T NHÂN ÔI C ADN I . TÍNH S NUCLÊÔTIT T DO C N DÙNG 1.Qua 1 l n t nhân ôi ( t sao , tái sinh , tái b n ) + Khi ADN t nhân ôi hoàn toàn 2 m ch u liên k t các nu t do theo NTBS : AADN n i v i TT do và ng c l i ; GADN n i v i X T do và ng c l i . Vì vây s nu t do m i lo i c n dùng b ng s nu mà lo i nó b sung
 3. Atd =Ttd = A = T ; Gtd = Xtd = G = X + S nu t do c n dùng b ng s nu c a ADN Ntd = N 2. Qua nhi u t t nhân ôi ( x t ) + Tính s ADN con - 1 ADN m! qua 1 t t nhân ôi t o 2 = 21 ADN con - 1 ADN m! qua 2 t t nhân ôi t o 4 = 22 ADN con - 1 ADN m! qua3 t t nhân ôi t o 8 = 23 ADN con - 1 ADN m! qua x t t nhân ôi t o 2x ADN con T ng s ADN con = 2x V y: - Dù t t nhân ôi nào , trong s ADN con t o ra t" 1 ADN ban u , v#n có 2 ADN con mà m i ADN con này có ch$a 1 m ch c c a ADN m! . Vì v y s ADN con còn l i là có c 2 m ch c u thành hoàn toàn t" nu m i c a môi tr ng n i bào . S ADN con có 2 m ch u m i = 2x – 2 + Tính s nu t do c n dùng : - S nu t do c n dùng thì ADN tr i qua x t t nhân ôi b ng t ng s nu sau cùng coup trong các ADN con tr" s nu ban u c a ADN m! • T ng s nu sau cùng trong trong các ADN con : N.2x • S nu ban u c a ADN m! :N Vì v y t ng s nu t do c n dùng cho 1 ADN qua x t t nhân ôi : x X N td = N .2 – N = N( 2 -1) - S nu t do m i lo i c n dùng là: X A td = T td = A( 2 -1) X G td = X td = G( 2 -1) + N u tính s nu t do c a ADN con mà có 2 m ch hoàn tòan m i : X N td hoàn toàn m i = N( 2 - 2) X A td hoàn toàn m i = T td = A( 2 -2) X G td hoàn toàn m i = X td = G( 2 2) II .TÍNH S% LIÊN K&T HI RÔ ; HOÁ TR' - P ()C HÌNH THÀNH HO*C B' PHÁ V+ 1. Qua 1 t t nhân ôi a. Tính s liên k t hi rôb phá v và s liên k t hi rô c hình thành Khi ADN t nhân ôi hoàn toàn : - 2 m ch ADN tách ra , các liên k t hi rô gi a 2 m ch u b phá v, nên s liên k t hi rô b phá v, b ng s liên k t hi rô c a ADN Hb t = H ADN - M i m ch ADN u n i các nu t do theo NTBS b ng các liên k t hi rô nên s liên k t hi rô c hình thành là t ng s liên k t hi rô c a 2 ADN con H hình thành = 2 . HADN b. S liên k t hoá tr c hình thành :
 4. Trong quá trình t nhân ôi c a ADN , liên k t hoá tr –P n i các nu trong m i m ch c a ADN không b phá v, . Nh ng các nu t do n b sung thì d c n i v i nhau b ng liên k t hoá tr - hình thành 2 m ch m i Vì v y s liên k t hoá tr c hình thành b ng s liên k t hoá tr n i các nu v i nhau trong 2 m ch c a ADN N HT c hình thành = 2 ( - 1 ) = N- 2 2 2 .Qua nhi u t t nhân ôi ( x t ) a. Tính t ng s liên k t hidrô b phá v và t ng s liên k t hidrô hình thành : -T ng s liên k t hidrô b phá v, : H b phá v = H (2x – 1) - T ng s liên k t hidrô c hình thành : H hình thành = H 2x b. T ng s liên k t hoá tr c hình thành : Liên k t hoá tr c hình thành là nh ng liên k t hoá tr n i các nu t do l i thành chu i m ch polinuclêôtit m i N - S liên k t hoá tr n i các nu trong m i m ch n: -1 2 - Trong t ng s m ch n c a các ADN con còn có 2 m ch c c a ADN m! c gi l i x - Do ó s m ch m i trong các ADN con là 2.2 - 2 , vì vây t ng s liên k t hoá tr c hình thành là : N - 1) (2.2x – 2) = (N-2) (2x – 1) HT hình thành = ( - 2 III. TÍNH TH I GIAN SAO MÃ Có th- quan ni m s liên k t các nu t do vào 2 m ch c a ADN là ng th i , khi m ch này ti p nhân và óng góp d c bao nhiêu nu thì m ch kia c ng liên k t c bay nhiêu nu Tc t sao : S nu d c ti p nh n và li n k t trong 1 giây 1. Tính th i gian t nhân ôi (t sao ) Th i gian - 2 m ch c a ADN ti p nh n và kiên k t nu t do - Khi bi t th i gian - ti p nh n và l iên k t trong 1 nu là dt , th i gian t sao d c tính là : N TG t sao = dt . 2 - Khi bi t t c t sao (m i giây liên k t c bao nhiêu nu )thì th i gian t nhân ôi c a ADN là : TG t sao = N : t c t sao PH N III . C U TRÚC ARN I.TÍNH S RIBÔNUCLÊÔTIT C A ARN :
 5. - ARN th ng g m 4 lo i ribônu : A ,U , G , X và c t ng h p t" 1 m ch ADN theo NTBS . Vì vâ. s ribônu c a ARN b ng s nu 1 m ch c a ADN N rN = rA + rU + rG + rX = 2 - Trong ARN A và U c ng nh G và X không liên k t b sung nên không nh t thi t ph i b ng nhau . S b sung ch có gi a A, U , G, X c a ARN l n l t v i T, A , X , G c a m ch g c ADN . Vì v y s ribônu m i lo i c a ARN b ng s nu b sung m ch g c ADN . rA = T g c ; rU = A g c rG = X g c ; rX = Gg c * Chú ý : Ng c l i , s l ng và t l % t"ng lo i nu c a ADN c tính nh sau : + S l ng : A = T = rA + rU G = X = rR + rX +T l %: %rA + %rU % A = %T = 2 %rG + %rX %G = % X = 2 II. TÍNH KH I L !NG PHÂN T" ARN (MARN) M t ribônu có kh i l ng trung bình là 300 vc , nên: N MARN = rN . 300 vc = . 300 vc 2 III. TÍNH CHI#U DÀI VÀ S LIÊN K T HOÁ TR$ – P C A ARN 1 Tính chi u dài : dài 1 nu là 3,4 A0 . Vì v y chi u dài ARN b ng - ARN g m có m ch rN ribônu v i chi u dài ADN t ng h p nên ARN ó N - Vì v y LADN = LARN = rN . 3,4A0 = . 3,4 A0 2 2 . Tính s liên k t hoá tr –P: + Trong chu i m ch ARN : 2 ribônu n i nhau b ng 1 liên k t hoá tr , 3 ribônu n i nhau b ng 2 liên k t hoá tr …Do ó s liên k t hoá tr n i các ribônu trong m ch ARN là rN – 1 + Trong m i ribônu có 1 liên k t hoá tr g n thành ph n axit H3PO4 vào thành ph n ng . Do ó s liên k t hóa tr lo i này có trong rN ribônu là rN V y s liên k t hoá tr –P c a ARN : HT ARN = rN – 1 + rN = 2 .rN -1 PH N IV . C CH T%NG H!P ARN I . TÍNH S RIBÔNUCLÊOTIT T DO C N DÙNG 1 . Qua 1 l n sao mã : Khi t ng h p ARN , ch m ch g c c a ADN làm khuôn m#u liên các ribônu t do theo NTBS : AADN n i U ARN ; TADN n i A ARN GADN n i X ARN ; XADN n i G ARN
 6. Vì v y : + S ribônu t do m i lo i c n dùng b ng s nu lo i mà nó b sung trên m ch g c c a ADN rAtd = Tg c ; rUtd = Ag c rGtd = Xg c ; rXtd = Gg c + S ribônu t do các lo i c n dùng b ng s nu c a 1 m ch ADN N rNtd = 2 2. Qua nhi u l n sao mã ( k l n ) M i l n sao mã t o nên 1 phân t ARN nên s phân t ARN sinh ra t" 1 gen b ng s l n sao mã c a gen ó . S phân t ARN = S l n sao mã = K + S ribônu t do c n dùng là s ribônu c u thành các phân t ARN . Vì v y qua K l n sao mã t o thành các phân t ARN thì t ng s ribônu t do c n dùng là: rNtd = K . rN + Suy lu n t ng t , s ribônu t do m i lo i c n dùng là : rAtd = K. rA = K . Tg c ; rUtd = K. rU = K . Ag c rGtd = K. rG = K . Xg c ; rXtd = K. rX = K . Gg c * Chú ý : Khi bi t s ribônu t do c n dùng c a 1 lo i : + Mu n xác nh m ch khuôn m#u và s l n sao mã thì chia s ribônu ó cho s nu lo i b sung m ch 1 và m ch 2 c a ADN => S l n sao mã ph i là c s gi a s ribbônu ó và s nu lo i b sung m ch khuôn m#u . + Trong tr ng h p c/n c$ vào 1 lo i ribônu t do c n dùng mà ch a xác nh m ch g c , c n có s ribônu t do lo i khác thì s l n sao mã ph i là c s chung gi a só ribônu t do m i lo i c n dùng v i s nu lo i b sung c a m ch g c II. TÍNH S LIÊN K T HI RÔ VÀ LIÊN K T HOÁ TR$ – P : 1 . Qua 1 l n sao mã : a. S liên k t hidro : H $t = H ADN H hình thành = H ADN => H t = H hình thành = H ADN b. S liên k t hoá tr : HT hình thành = rN – 1 2. Qua nhi u l n sao mã ( K l n ) : a. T ng s liên k t hidrô b phá v, H phá v = K . H b. T ng s liên k t hoá tr hình thành : HT hình thành = K ( rN – 1) III. TÍNH TH I GIAN SAO MÃ : *Tc sao mã : S ribônu c ti p nh n và liên k t nhau trong 1 giây . *Th i gian sao mã : - i v i m i l n sao mã : là th i gian - m ch g c c a gen ti p nh n và liên k t các ribônu t do thành các phân t ARN
 7. + Khi bi t th i gian - ti p nh n 1 ribônu là dt thì th i gian sao mã là : TG sao mã = dt . rN + Khi bi t t c sao mã ( m i giây liên k t c bao nhiêu ribônu ) thì th i gian sao mã là : TG sao mã = r N : t c sao mã - i v i nhi u l n sao mã ( K l n ) : + N u th i gian chuy-n ti p gi a 2 l n sao mã mà không áng k- thi th i gian sao mã nhi u l n là : TG sao mã nhi u l n = K TG sao mã 1 l n + N u TG chuy-n ti p gi a 2 l n sao mã liên ti p áng k- là ∆t th i gian sao mã nhi u l n là : TG sao mã nhi u l n = K TG sao mã 1 l n + (K-1) ∆t PH N IV . C U TRÚC PRÔTÊIN I . TÍNH S B& BA M'T MÃ - S AXIT AMIN + C$ 3 nu k ti p nhau trên m ch g c c a gen h p thành 1 b ba mã g c , 3 ribônu k ti p c a m ch ARN thông tin ( mARN) h p thành 1 b ba mã sao . Vì s ribônu c a mARN b ng v i s nu c a m ch g c , nên s b ba mã g c trong gen b ng s b ba mã sao trong mARN . N rN S b b a m t mã = = 2 .3 3 + Trong m ch g c c a gen c ng nh trong s mã sao c a mARN thì có 1 b ba mã k t thúc không mã hoá a amin . Các b ba còn l i co mã hoá a.amin N rN S b ba có mã hoá a amin (a.amin chu i polipeptit)= -1 = -1 2.3 3 + Ngoài mã k t thúc không mã hóa a amin , mã m u tuy có mã hóa a amin , nh ng a amin này b c t b0 không tham gia vào c u trúc prôtêin N rN S a amin c a phân t prôtêin (a.amin prô hoàn ch nh )= -2 = -2 2.3 3 II. TÍNH S LIÊN K T PEPTIT - S liên k t peptit hình thành = s phân t H2O t o ra - Hai a amin n i nhau b ng 1 liên k t péptit , 3 a amin có 2 liên k t peptit ……..chu i polipeptit có m là a amin thì s liên k t peptit là : S liên k t peptit = m -1 III. TÍNH S CÁCH MÃ HÓA C A ARN VÀ S CÁCH S(P )T A AMIN TRONG CHU*I POLIPEPTIT Các lo i a amin và các b ba mã hoá: Có 20 lo i a amin th ng g p trong các phân t prôtêin nh sau : 1) Glixêrin : Gly 2) Alanin : Ala 3) Valin : Val 4 ) L xin : Leu 5) Izol xin : Ile 6 ) Xerin : Ser 7 ) Treonin : Thr 8 ) Xistein : Cys 9) Metionin : Met 10) A. aspartic : Asp 11)Asparagin : Asn 12) A glutamic : Glu
 8. 13) Glutamin :Gln 14) Arginin : Arg 15) Lizin : Lys 16) Phenilalanin :Phe 17) Tirozin: Tyr 18) Histidin : His 19) Triptofan : Trp 20) Prôlin : pro B ng b ba m t mã U X G A UUU UXU U A U Tyr UGU U U U X phe UXX UAX U G X Cys X U UUA U X A Ser U A A ** U G A ** A U U G Leu UXG U A G ** UGG G Trp XUU XXU XAU His X G U U XUX XXX XAX XGX X Le Pro XAA XGA A X u XXA XAG Gln Arg G XUA XXG XGG XUG AUA AXU AAU AGU AUX He AXX Asn AGX U X AUA Thr AAX Ser A A U G * Met AXA AAA AGA A AXG AAG AGG G Lys Arg GUU GXU GAU GGU U GUX GXX GAX GGX Val GXA Asp GGA Gli X G GUA Ala GAA GGG A G G U G * Val GXG GAG Glu Kí hi+u : * mã m, u ; ** mã k t thúc PH N V . C CH T%NG H!P PRÔTÊIN I .TÍNH S AXIT AMIN T DO C N DÙNG : Trong quá tình gi i mã , t ng h p prôtein, ch b ba nào c a mARN có mã hoá a amin thì m i c ARN mang a amin n gi i mã . 1 ) Gi i mã t o thành 1 phân t prôtein:
 9. • Khi ribôxôm chuy-n d ch t" u này n u n1 c a mARN - hình thành chu i polipeptit thì s a amin t do c n dùng c ARN v n chuy-n mang n là - gi i mã m u và các mã k ti p , mã cu i cùng không c gi i . Vì v y s a amin t do c n dùngh cho m i l n t ng h p chu i polipeptit là : N rN -1 = -1 S a amin t do c n dùng : S aatd = 2 .3 3 • Khi r i kh0i ribôxôm , trong chu i polipeptit không còn a amin t ng $ng v i mã m u .Do ó , s a amin t do c n dùng - c u thành phân t prôtêin ( tham gia vào c u trúc prôtêin - th c hi n ch$c n/ng sinh h1c ) là : S a amin t do c n dùng - c.u thành prôtêin hoàn ch/nh : N rN -2 = -2 S aap = 2.3 3 2 ) Gi i mã t o thành nhi u phân t prôtêin : • Trong quá trình gi i mã , t ng h p prôtêin , m i l t chuy-n d ch c a ribôxôm trên mARN s2 t o thành 1 chu i polipeptit . - Có n riboxomchuy-n d ch qua mARN và không tr l i là có n l t tr t c a ribôxôm . Do ó s phân t prôtêin ( g m 1 chu i polipeptit ) = s l t tr t c a ribôxôm . - M t gen sao mã nhi u l n, t o nhi u phân t mARN cùng lo i . M i mARN u có n l t ribôxôm tr t qua thì quá trình gi mã b i K phân t mARN s2 t o ra s phân t prôtêin : s P = t ng s l t tr t RB = K .n • T ng s axit amin t do thu c hay huy ng v"a - tham gia vào c u trúc các ph n t" protein v"a - tham gia mã m u. Vì v y : -T ng s axit amin t do c dùng cho quá trình gi i mã là s axit amin tham gia vào c u trúc ph n t protein và s axit amin thjam gia vào vi c gi i mã m u( c dùng 1 l n m mà thôi ). rN rN - 1 ) = Kn ( - 1) aatd = S P . ( 3 3 - T ng s a amin tham gia c u trúc prôtêin - th c hi n ch$c n/ng sinh h1c ( không k- a amin m u): rN -2) aaP = S P . ( 3 II . TÍNH S PHÂN T" N 0C VÀ S LIÊN K T PEPTIT
 10. Trong quá trình gi i mãkhi chu i polipeptit ang hình thành thì c$ 2 axit amin k ti p n i nhau b ng liên k t peptit thì ng th i gi i phóng 1 phân t n c, 3 axit amin n i nhau b ng 2 liên k t paptit, ng th i gi i phóng 2 phân t n c… Vì v y : • S phân t n$ c c gi i phóng trong quá trình gi i mãt o 1 chu i polipeptit là rN -2 S phân t H2O gi i phóng = 3 • T ng s phân t n c c gi i phóng trong quá trình t ng h p nhi u phân t protein (m i phân t protein là 1 chu i polipeptit ) . rN -2 H2O gi i phóng = s phân t prôtêin . 3 • Khi chu i polipeptit r i kh0i riboxom tham gia ch$c n/ng sinh h1c thì axit amin m u tách ra 1 m i liên k t peptit v i axit amin ó không còn s liên k t peptit th c s rN -3 = s aaP -1 . vì v y t ng s liên k t peptit th c s hình thành t ol p c là 3 trong các phân t protein là : rN - 3 ) = S P(s aaP - 1 ) peptit = T ng s phân t protein . ( 3 III. TÍNH S ARN V'N CHUY1N ( tARN) Trong quá trình t ng h p protein, tARN nang axit amin n gi i mã. M i l t gi i nã, tARN cung c p 1 axit amin m t ph n t ARN gi i mã bao nhiêu l t thì cung c p bay nhiêu axit amin . S gi i mã c a tARN có th- không gi ng nhau : có lo i gi i mã 3 l n, có lo i 2 l n, 1 l n . - N u có x phân t gi i mã 3 l n s aado chúng cung c p là 3x. y phân t gi i mã 2 l n … là 2 y . z phân t ’ gi i mã 1 l n … là z -V y t ng s axit amin c n dùng là do các phân t tARN v n chuy-n 3 lo i ó cung c p ph ng trình. 3x + 2y + z = aa t do c n dùng IV. S D$CH CHUY1N C A RIBOXOM TRÊN ARN THÔNG TIN 1.V2n t c tr t c a riboxom trên mARN - Là dài mARN mà riboxom chuy-n d ch c tron 1 giây. - Có th- tính v n t c tr t b ng cách cia chi u dài mARN cho th i gian riboxom tr t t" u n1 n u kia. (tr t h t Marn ) l (A0/s ) v= t *T c gi i mã c a RB : - Là s axit amin c a chu i polipeptit kéo dài trong 1 giây (s b ba c gi i trong 1 giây ) = S b ba mà RB tr t trong 1 giây . - Có th- tính b ng cách chia s b ba c a mARN cho th i gian RB tr t h t mARN.
 11. Tc gi i mã = s b c a mARN : t 2. Th i gian t ng h p 1 phân t protein (phân t protein g m 1 chu i polipeptit ) - Khi riboxom tr t qua mã k t thúc, r i kh0i mARN thì s t ng h p phân t protein c a riboxom ó c xem là hoàn t t. Vì v y th i gian hình thành 1 phân t protein c ng là th i gian riboxom tr t h t chi u dài mARN ( t" u n1 n u kia ) . l t= t 3. Th i gian m i riboxom tr t qua h t mARN ( k- t3 lúc ribôxôm 1 b t u tr t ) G1i ∆t : kho ng th i gian ribôxôm sau tr t ch m h n ribôxôm tr c - i v i RB 1 : t i v i RB 2 : t + ∆ t - i v i R B 3 : t + 2∆t - - T ng t i v i các RB còn l i VI. TÍNH S A AMIN T DO C N DÙNG I V0I CÁC RIBÔXÔM CÒN TI P XÚC V0I mARN T ng s a amin t do c n dùng i v i các riboxom có ti p xúc v i 1 mARN là t ng c a các dãy polipepti mà m i riboxom ó gi i mã c: aatd = a1 + a2 + ……+ ax Trong ó : x = s ribôxôm ; a1 , a2 … = s a amin c a chu i polipeptit c a RB1 , RB2 …. * N u trong các riboxom cách u nhau thì s a amin trong chu i polipeptit c a m i riboxom ó l n l t h n nhau là 1 h ng s : s a amin c a t"ng riboxom h1p thành 1 dãy c p s c ng : - S h ng u a1 = s 1 a amin c a RB1 - Công sai d = s a amin RB sau kém h n s a amin tr c ó . - S h ng c a dãy x = s riboxom có ti p xúc mARN ( ang tr t trên mARN ) T ng s a amin t do c n dùng là t ng c a dãy c p s c ng ó: x [2a1 + (x – 1 ) d ] Sx = 2
 12. PH N VI: DI TRUY#N VÀ BI N D$ I / LAI M&T C)P TÍNH TR4NG: * Các b c làm bài t2p lai: Xác nh tr i, l n. Quy c gen. Xác nh ki-u gen c a P Vi t s5 6 lai. Tính t/ l+ ki-u gen, ki-u hình. 1. T3 ki-u gen và ki-u hình , P ki-u gen và ki-u hình , i con. 2. T3 ki-u hình , i con Ki-u gen và ki-u hình , P Con lai có ki-u hình khác so v i P thì ki-u hình ó là tính tr ng l n. 3. T3 t/ l+ ki-u hình , i con ki-u gen và ki-u hình P F1 ng tính P thu n ch ng, t ng ph n ( AA x aa ) F1 ( 1 : 1) ây là k t qu c a phép lai phân tích mà cá th- mang tính tr ng tr i có ki-u gen d h p. ( Aa x aa ) T l (1:1) Có 2 t h p. V y = 2 gt x 1 gt ( Aa x aa ) F1 ( 3:1) P u d h p ( Aa x Aa) T l ( 3:1) có 4 t h p 3 2 gt x 4 2 gt ( Aa x Aa) F1 ng tính trung gian P thu n ch ng t ng ph n và cá th- mang tính tr ng tr i là tr i không hoàn toàn. F1 ( 1:2:1) P u d h p và cá th- mang tính tr ng tr i là tr i không hoàn toàn. II/ LAI HAI C*P TÍNH TR5NG: 1. T" ki-u gen và ki-u hình P ki-u gen và ki-u hình P. 2. T" s l ng ki-u hình i con ki-u gen và ki-u hình P Xét t"ng c p tính tr ng: Th ng kê s li u thu c và a v t l Xác nh tr i - l n. Quy c gen. Xác nh ki-u gen c a t"ng c p. Xác nh ki-u gen c a P Vi t s lai. 3. T" t l ki-u hình i con ki-u gen và ki-u hình P F1 ( 9:3:3:1) 16 t h p 4gt x 4 gt . - cho 4 lo i giao t d h p 2 c p gen ( AaBb ) ( AaBb x AaBb ) ( 9:3:3:1) ( 3:1) x ( 3:1) ( Aa x Aa) x ( Bb x Bb) ( AaBb x AaBb ) F1 ( 3:3:1:1) 8 t h p 4gt x 2gt. ( AaBb x Aabb ) hay ( AaBb x aaBb ) ( 3:3:1:1) ( 3:1) x ( 1:1) ( Aa x Aa) x ( Bb x bb) ( AaBb x Aabb ) F1(1:1:1:1) ây là k t qu c a phép lai phân tích mà cá th- mang tính tr ng tr i có ki-u gen d h p 2 c p tính tr ng. ( AaBb x aabb ) (1:1:1:1) ( 1:1) x ( 1:1) ( Aa x aa) x ( Bb x bb) ( AaBb x aabb ) (1:1:1:1) 4 t h p 2gt x 2gt Tu6 vào ki-u hình P (1:1:1:1) 4 t h p 4gt x 1gt ( AaBb x aabb ) III/ DI TRUY7N LIÊN K&T:
 13. T l phân ly ki-u hình i con m i tính tr ng là 3:1 mà có 2 tính tr ng v#n là 3:1 Ch$ng t0 m i tính tr ng u có ki-u gen d h p, 2 c p gen xác nh 2 c p tính tr ng liên k t hoàn toàn trên 1 NST. BV bv T l 3:1 Dhp u P( x) BV bv Bv bV T l 1:2:1 D h p chéo P( x ) Bv bV

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOADwomens wrap wool coat

Categories Hide
 • Women's
  • Apparel
   • Outerwear
    • Jackets & Coats
BRANDS
 • + Other brands

Apply Selected Brands >

STORES

Apply Selected Stores >

Price Show
to
Apply Price Range

Enter Valid Price (i.e. 22.00)

$ to $ Max
.
SALES
Free Shipping
 • Other Products You Might Love

  • wool wrap coat
  • wool coat wrap
  • alexander mcqueen wool wrap coat
  • dale dressin wool alpaca wrap coat
  • womens camel wrap coat
  • womens navy blue wool coat
  • red wool womens pea coat
  • womens fire ice wool coat
  • wool blend pea coat womens
  • womens grey wool belted coat
"Pockets are partially sewn, pockets can be opened fully by customer if desired Belt is not attached to coat Self tie at waist with two pockets Poly/wool; lining: poly. Imported" "Venus Women's Hooded Wrap Jackets & Coats - Brown"

"Venus Women's Hooded Wrap Jackets &...

Venus.com
$119.00 $99.99
"Pockets are partially sewn, pockets can be opened fully by customer if desired Belt is not attached to coat Self tie at waist with two pockets Poly/wool; lining: poly. Imported" "Venus Women's Hooded Wrap Jackets & Coats - Brown"

"Venus Women's Hooded Wrap Jackets &...

Venus.com
$119.00 $99.99
"Pockets are partially sewn, pockets can be opened fully by customer if desired Belt is not attached to coat Self tie at waist with two pockets Poly/wool; lining: poly. Imported" "Venus Women's Hooded Wrap Jackets & Coats - Brown"

"Venus Women's Hooded Wrap Jackets &...

Venus.com
$119.00 $99.99
ADVERTISEMENT
Calvin Kein Coat -Color Oatmeal Twill Nwt.58% Wool, 35% Polyester, 3% Other Fibers, 2% Nylon, 2% Acrylicdry Clean Onlyremovable Belt Calvin Klein Women'S Wool Wrap Coat W/Belt Size 10

Calvin Klein Women'S Wool Wrap Coat...

Poshmark, Inc.
Calvin Klein
$134.00
Great Condition. Dark Purplish Maroon Lining Inside. Pleated In Back With Hanging Back Belt. Belt Does Not Wrap Around To Front. Vintage Navy Blue 100% Pure Wool Women'S Over Coat

Vintage Navy Blue 100% Pure Wool...

Poshmark, Inc.
$75.00
New With Tags, Beautiful Cole Haan Signature Wool Blend Coat In Platinum (Grey) Color. Women'S Size 10. Had The Look Of A Wrap Coat But Does Have Zipper In Addition To Snap Near The Color. Cole Haan Signature Wool Blend (Soft!) Hooded Coat

Cole Haan Signature Wool Blend...

Poshmark, Inc.
Cole Haan
$100.00
7th Avenue Faux-Fur Trim Wool Coat Faux-fur trim adds a luxe accent to our timeless wool coat, adorned with polished crest buttons for a regal finishing touch. overview Removable faux-fur... 7th Avenue Faux-Fur Trim Wool Coat

7th Avenue Faux-Fur Trim Wool Coat

New York & Company
$199.95 $139.96

30%

Off
Eva Mendes Collection Cantabria Wool Coat Plus Clean lines and timeless tailoring define Eva's Cantabria Coat, designed in a luxuriously soft wool-blend fabric. Designed for plus-sized body... Eva Mendes Collection Cantabria Wool Coat Plus

Eva Mendes Collection Cantabria Wool...

New York & Company
$169.95 $118.96

30%

Off
Eva Mendes Collection Cantabria Wool Coat Petite Clean lines and timeless tailoring define Eva's Cantabria Coat, designed in a luxuriously soft wool-blend fabric. From the exclusive Eva... Eva Mendes Collection Cantabria Wool Coat Petite

Eva Mendes Collection Cantabria Wool...

New York & Company
$169.95 $118.96

30%

Off
Feeling blue never looked so beautiful! Slip into this longline wool-blend coat to block the breeze and drop all of the jaws. It’s an effortless way to bring a spring color into the fall... Chicwish Charming Demeanor Longline Wool-Blend Coat in Blue

Chicwish Charming Demeanor Longline...

Chicwish
$118.90 $89.18

25%

Off
Black is discreet, black is noble and black is mystery. A longline black coat like this is a promise to elegant and tasteful looks. Tie the belt to keep a low profile, it doesn't matter... Chicwish Mystery Black Wool-blend Belted Coat

Chicwish Mystery Black Wool-blend...

Chicwish
$99.90 $69.90

30%

Off
We don't need much colors or accessories in winter. When snow starts to fall, everything will go back to peace. This perennial piece is the key to a wear-forever style. Wide notched lapels,... Chicwish Minimal Elegance Wool-blend Black Coat

Chicwish Minimal Elegance Wool-blend...

Chicwish
$75.90 $56.93

25%

Off
Wool-blend coat with contrast sleeves * Button front * Long sleeves ; Hi-lo hem Measurements: * 34 in circumference at bust; 36 from shoulder to hem; taken from a size 38 * Models height is... Yves Salomon Women's Wool-Blend Coat - Dark Blue/Navy, Size 36

Yves Salomon Women's Wool-Blend Coat...

Gilt Groupe
$699.98
Woven coat * Notch collar * Side flap pockets * Wrapped at front * Tonal topstitching and panel seaming * Self-tie belt closure at bodice Measurements: * 36" in circumference at bust; 51"... MSGM Women's Notch Collar Front Wrap Coat - Camel, Size 40

MSGM Women's Notch Collar Front Wrap...

Gilt Groupe
$499.00
Pockets, strap cuffs,hits at thigh,heavyweight,hooded, snap button front closure,wool/polyester/other fibers,imported Hooded Double Face Wool Coat

Hooded Double Face Wool Coat

tjmaxx.com
$119.99
Button cuff detail, front pockets, animal print,hits at thigh,mid-weight, polyester lining,faux-fur collar, snap button closure,wool/polyester/acrylic,imported Wool Coat With Contrast Faux Fur Collar

Wool Coat With Contrast Faux Fur...

tjmaxx.com
$149.99
Pockets, strap cuffs,hits at thigh,heavyweight, polyester lining,faux fur trimmed hood, snap button front closure,wool/polyester/other fibers,imported Snap Front Wool Coat

Snap Front Wool Coat

tjmaxx.com
$69.99
Slip on our duffle coat for a look that's both cosy and stylish. It's perfect for those nippy weekends when you're heading straight from a countryside walk to lunch with the girls.... Boden Wool Duffle Coat

Boden Wool Duffle Coat

Boden USA
$270.00
Your life's not predictable, so why should your wardrobe be? Our double-faced wool-blend coat is fully reversible, so you can choose whichever style takes your fancy each day. The belted... Boden Reversible Wrap Coat

Boden Reversible Wrap Coat

Boden USA