Zala 1880 07 július n.pdf - nagyKAR ugg saor

A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről

Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer

www.nagykar.hu Működteti a Halis István Városi Könyvtár 

Zala 1880 07 július n.pdf

* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

  Letöltés Előnézet Méret: 30.82 MB Keltezés: 2010-05-21 15:42:54     Fajta: application/pdf Láthatóság: Nyilvános Nyilvános Letöltések száma: 302 Megtekintések száma: 2460 Leírás: Rövid leírás | Teljes leírás (388.37 KB)

Zala 1880 július

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

27. szám.
Nagy-Kanizsa, 1880. julius l-én.
VII. évfolyam-
Kiadóhivatal: Fiaskói Fitty könyvkereskedő. Üjrjunt«his irtesa. fi 13. asám.
KMAaetáat árak évte 6 írt. Fél-
öi* I írt- Htgyedévi* 1 írt. 60 kr.
BlrteUMayek 3 k»ék<x petitsor egyszer « kr. ttbhatn hirüei&mél & kr. Be-IjViÜ 10 kr.
ZALA
MtiGYEI .ÉRDEK G
Szerkesztői iroda. Hóra alap az^llemirészét ijifito közlemények küldendők U) yároaház utasa 513. sz. Rérmentetlen levelek csak ismert kaaskW fogadtatnak el: Kéziratok rima MO küldetnek.
Nyilttér: Petitsora 10 kr.
KÖZ M Ü V ELÓOÉSI, T Á R|S|A D A A ZALAMKGÍlil GAZD.
M I rtH *G Á Z D Á S Z A T I j H ET I L A1 P MÁÍ5 ÜGYLET HIVATALOS KÖZLÖSKÉ.
Előfizetési felhívás
„Z A L A" •
c»im li
mégyei érdekű,- társadalmi, ismeretterjesztő éi gazdasági hetilap; a Zalatne-gyei Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye
IBhi y-dík évi 7-dfk évi folyaminak harmadik negyedére
Klöflietésl feltételek:
Negyed évre FAJ évre . Égést évre
1 frt. 60 kr. 3 frt.— 5 frt. —
A 9Zal amegyei Gazdasági Egyesül el*
hidjai r \'utre:
Negyed évre ... 1 frt.
Fél évre.....2 frt.
Egész évre .... 4 frt.
Tisztelettel (elkérjük azon t. olvasóinkat, kik roult negyedévi eltf-tfzetéseifckel hátralékban vannak, azt mielőbb kiegyenlithék, nehogy a lap Mzétküldése akadályoztassék.
SterkfBitó^q és kiadóhivatal.
Az iskolai év végén.
(H Al.) A múzsafíalí elszéledtek, az iskolaév véget ért. Kicsi tanulók, kik még a gyermekkor rózsás idejét élik, nagyobbak, ki az arany ifjúkor már kissé komoly, de még mindég friss és élvezetes világában a jövendőre nézve arany álmokat sídnek, 10 havi fáradozás után, kezűkben a megérdemlett bizonyítvány* nyal repülnek szüleik, szeretteik körébe, hogy a szünnapokban kipihen c a/. isiueretgyUjtés fáradalmait, uj erűt szerezzenek és gyűjtsenek, hogy a azfln napok elmultával ismét • issaatétjouek a mázsák csarnokába,
— hogy tovább haladjanak szép és neme* rendeltetésük czélja felé
Hány auyának keble dobog reményteljesen, várva kedves fia megérkeztét, hogy anyai karjaiba zárhassa, dobogó keblére szoríthassa, hogy örömkönnyeket sírjon kedves fia láttára; s mint ragyognak szemei a büszkeségtől, mikor á fiúi bizonyítványát veszi elő és önérzetesen nyújtja át, bebizonyításául annak, hogy a szorgalmi időt nem haszontalanul töltötte, hogy időtrabló, fölösleges séták, egészséget rontó mulatságok nem vonták el figyelmét a tanulástól; hogy gyarapodott ismeretekben, nemesbült lelkében és szivében, hogy nőtt hajlama a jó iránt, hogy kötelességeit duzzogás nélkül szíves örömest teljesítette, mert tudta, hogy szüleit megörvendezteti és Szorgalma, jó magaviselete, saját ma gáuak hasznára válik.
De fájdalom, eouek az éremnek is két oldala van.
Hány anyának örömkönnye változik át fájdalom könnyévé; mikor az örömmel várt és fogadott fiu habozva- nyujtja át bizonyítványát, melyből az örömest áldozó szülők a maguk részére bánatos keserűséget^\' olvasnak ki. Azokból a gyenge vagy éppen rossz osztályzatokból olvassák ki a liaszontalanságokkal töltött órá- j kai, a könnyelműen elfecsérlett drága I időt, a gyermeki meggondolatlanságot s talán a rossz magaviseletet is.
Mily keserű ürömcsepp ez a jó szülők áldozatkészségeért. •— Valóban, az életben a legnagyobb há-ladatlansággal a rossz gyermekek fizetnek. i—
Minő kétes, komor szinben látják a fáradozó szülők az ily meg*
gondolatiul! gyemnek jövendőjét maguk előtt
I Mint halvánkul el a reménynek ama fényes osilliga, mely az éven át, magukat ama csalóka álombau ringatva, hogy fiuk jól tanul, előt-tfiU oly ragyogóit tündöklött 1
Mozgalmas az élet színpada. A koit felváltja a kort\'; az egyik a másikat üzi, mindegyik a maga szellemének bélyegét hordva magán. — De ja kort túlélve örökké magasztos valójában áll a társadalom egyetlen OHzlopa s a társadalmi erők egyetlen tápláló forrása — a c s a l á d.
A társadalom mind megannyi osztálya innen veszi folytonosan uj erfijt, munkásait) tényezőit, hogy folytonosan megifjodva, az emberi munkálkodás miilden terén haladhasson. Ennek egyik lehetőségét pedig; a társadalom egyik legfontosabb intézménye az éijtelmi, erkölcsi és szellemi kiképzés | intézménye — az iskola nyújtja.
Felismerték ennek fontosságát részben már az ejlőbbi időkben is de joly általánosan sohasem, mint koiunkban, és örömmel mondjuk, fontosságát hazánkban is általánosán eliamerik.
As iskolaév vége, midőn a deák-sereg elszéled, nagyon alkalmas e tárgy felett való emelkedésre. •
Korunk jelszava, hogy a műveltséget általánosítani kell, s hogy a szükséges iskolai oktatásban a haza minden gyermeke részesüljön, nagyon helyes.
De kétségtelenül igaz az is, hogy a legczélszerübb és legszebb elvnek tulhajtása nagy veszedelmek csiráját hordja magában. A szükséges ismeretekkel bírjon mindenki, s a polgári társadalomban bárminő szerény
állást foglaljon is él, értelmi kikép-| zése e szerény álláumak legyen \'megfelelő; bírjon jó erkölcsökkel, lelke, | szive legyen a jóra hajlót hogy em-I berileg méltó életet élhessen, s ne | legyen durva lelketlenségpen, gonosz ! hajlamokban, tudatlanságban rosz-szabb és alacsonyabb folton álló a vadállatnál. Míg tehát a legszegényebb gyermek részére j is joggál követelheti korunk a szükséges elemi inmereteket, bizonyosan nem követelheti, s nem i* követeli azt, hogy már most mindenki, ha más téren sokkal hasznosabb tagja lehetne a társadalomnak s korán szoknék a munkához, mely egyaránt táplál és nemesit, végig keresztül Idzessék az iskolán, hogy azután kikerülve leg-iáj ebb is a szellemi proletariátust gyarapítsa, s a társadalomnak egyik munkátlan,\'veszedelmes tagjává váljék. Kettő at ok, a rnelyr által az oly könnyen, megtörténhetik. Az,első az, hogy sok szülő (amit Egyébiránt csodálni nem is lehet) túlságosan elnéző lévén a gyermek hibái és fogyatkozásai iránt, erővel tudományos embert akar belőle nevelni, nem törődve sem a fiának másfelé irányuló hajlamaival, sem pedig talán nagyon is középszerű elmebeli tehetségétől, s igy számára öntudatosan nemi választhat, nem is választ pályát. Fájdalom, nálunk a becsületes és - tisztességes ké-f ziipar iránti idegenkedés még nem veszett ki egészen.
Másokat meg, különösén igen szegény szülőket a tanitál olcsósága csábítja arra, hogy gyermeküket a törvényesen kiszabott időn felül is járassák iskolába, gondolván, hátha valamit faragnak belőle. Ez igen dicséretreméltó buzgóság, na valóban a gyermek jövője iránti gondosko-
dásból ered, s ha a gyermek valóban oly tehetséges, hogy remélni. lehet, miszerint szorgalma le fogja küzdeni az akadályokat Ámde nem rítH azon tapaaztalás, hogy a gyenffek éppen semmi tehetséggel s ennél fogva hajlammal sem bír a tovább tanulásra, s az ilyeneknél minden év, melyet haszontalanul tölt az iskolában, ágyszólván életéből veszett el, melyet haszuosan tölthetett volna. Pedig e szülők ismerhetnék gyermekük tehetségét, s oly időtrabló kísér letektől megóvhatnák őt
No de mud minden vissza fog térni a rendes mederbe. A tanügyünk egén felmerülő visszás jelenségek idővel el fognak tűnni.
A jobb belátás utat fog törni magának nemzetünkben; az ipar felvirágzásával 8 a jobb gondolkozás meghonosodásával a kézmiiipar iránti idegenkedés is meg fog szűnni, s mind általánosabban el fogják ismerni a munka uemesitő, boldogító hatását. —
S ez üdvös nézet elterjesztésére is sokat tehet az iskola, melynek mint nevelő-intéxetnek folyton hangoztatni! kell a munka üdvös befolyását, jótékony hatását egyesekre és nemzetekre egyaránt — Sokat mond az általánosan ismert rövid mondás: Imádkozzál és dolgoiazáll
Édes hazánkban pedig folyton szaporodnak, a nevelés és oktatás csarnokai, s a fenállók minél virágzóbbá tételében nem marad hátra, városunk lelkes közönsége sem. Egy város iskolái mindig a benne lakó értelmesSégnek, a hatóságok és elöljáróságok jóakaratának hévmérői. E tekintetben városunk elismerést és dicséretet érdemel. Iskolai hatóságunk minden üdvösnek szívesen párt-
it „£a/a" táiczája.
i méhe átktJj
Picziny virágoeska Ur illőit ktinu a réten, Egy leányka ImsakitA — Oly >i! áili kesében.
Pedig ágy könyörgött Á rét kit virága: „No eaaluts le, ok, ne tépj le Falu iegasebb lányai*
.Van egy ssép kedvesem, Ne szakíts el föle: Eljő hoaaám nem sokára Csókra, ülelúre."
„Ne caakits le lányka Osak mig Őt meglátom: Huestt csókjától megkönnyíti Rettentő halálom.
hm hallja a lányka, Mist sir a virágosa; Letépi és oda lüii Keble bó-baJmárs,"
ifin a dongó méhe Olelm virágát:
H mm találja, esek otthagyott Megcsonkított ssárát
Mac srnák ftWaJma, Átoe/n aytl ajka: Jílak arra, lu fii tőlem %y sLmahrtotta
ftOrvké ssa&Jfk K
EMe virágát,
ftek\'se lássa M| kit kérés; Irts Ifi párját!*
Mm t*t§* a Mayka snfcs4ss, hk máks: M 9éH Mi M mi
Zöld erdő mélyében
Eped érte párja.....
Brdo \'léién, bokrok alatt Orvkés lesi várja.
Sötét bokrok alól Orv kéz kap a tán na : 8 beteljesül a kis méhe Fájdaiomtelt átka......
Messze-messze nyúlt már As erdőnek árnya: tiötfl tiruybwi hurvetlt virág És égy hatvány láuy\'ctt.
Qaray tiándor
A tanár és védenczei.
Irta: r\'lyjmre-Carl^n Kmilia.
ForditotU: FBIBDMAIflT ALAJOS.
VIII.
Rém látsfatáss a tanárnál.
(Folytatás.)
Mi dón Rózsa a kiliqoset megnyomta a tanár fólig aa ajtóhoz fordalt, és mihelyt ésirerotte. ameonrtre fájós lábai engedték gyorsain felállt ülőhelyéből és
fiatal vendégének ksáet nyújtott és kiválé nyájas ban-I gon saéla: „Isten hozott, kedves gyerme-I kem I Egyedül jösz t Nándor veled van ? — j A képé tadathatta volna velem jöttödet."
„Bocsánat, kedves tanát ur, ha alkal-| matiankodom, kesdé Rózsa azivélyesen, Nándor teljoseo ártatlan: m*rt{nem tudja, hogy ^jöttem.*
,iíól van, jáll mindenkor ssireson látlak, (a miattam történik látogatásod. De most rneoj a kis aobáka, araelf balról, gyér-M jó meleg vsa. Mnlaas sásai, amit Iáin; azonnal Üt leszek.\' ftéssa hiíáldisasii intett a házi araak U a jel-■ott szaftéba lépett mely sokkal nagyobb és kdlii mtkk vall, mint as elsé Mivel e be-lyeo ssgysisyisé|i ritka serény, miket a
| tanár kedvtelésében növelt, - található volt, j R6m|i nem unatkozott hanoin sorra nézte a gyönMrü növényeket — E közben a tanár szobájába hivta Urun asszonyt.
„Gondoskodjék kiváló jé kávéról," I monqá a házi ur, teriisen as aranyozott ke-| letindiai kávéskéaletra és hozasson a leg-jobb\' süteményből, mit a nők kátéba mártani sseretnek, hogy a jó italt elrontsák vele."
A gasdassaony\'gyorsan távozott, hogy a nyert megrendelést észközölje.
„No, nol\' kiálts la tanár utána, „ugyan ne siessen annyira! hová as ördögbe siet ! Nem látja, hogy avét ihálóksbálomban vagyok ? Hozza el kék felső kabátomat és segítse e csizmákat felhúzni I — Oh, oh —» . ugy j- az" ördög vigve e lábat, alig birok rálépni I Adja ide a botot 1 — Ugy — és \' ott a; pipáin — \'nem I nem azt, azt amott I jobb felől as arany ki pakkal! —- Jól van i— most kérem doMnyzscskAmat — igy van jól — és most m< g csak ama skatulya kulcsait! — No most reodben vagyok. —I Siesson Bran asszony, két ha miden rendben van, vigyen mindent a sárga szobába."
1£ szavakra a báLi asszony as egyik ajtón kiment, a tanár pedig a másik felé tartott Mintui meggyőpdött, hogy minden rendben van, ajtót nyitott és belépett Róssá-hoz, ki szép kalitks Jmellott állott és adnak szép kis tollasott lakóit szemlélte.
„kiég egysifir üdvözöllek, kedves gyermekem 1 mondá a tanár, és irályét foglalj, miközben fájdalmas vonás vonalt el ajkain, iparkodván fájás lábáí kényelmesen elhelyezni ; egyszersmind ülteti Rózsának s pamlag másik végén helyet foglalni. Róssa azonnal észrevette, hogy a tanár kiváló (td variaaságot és beoMlési erről meggyőződött ak nak kSlsojébso történt
hmm „de ugyanekkor lábait ilistőleg adn neki. f- flaivélyes nyáji .Kedvas.jé nem sst valóban asm vábfai magyarázat néll
tanúsít irányába, aa cor, midőn a tanár-lőnyös .változást bm«-st is ésuevette, hogv fájdalmat okos \' moadátahát: ai teketória I lom." — üss to-gyorsan bement a
dolgozó szobába és mosolyogva tért vissza az Öregnek ódon nagy papucsaival. Nem mindenkinek lett volna tanácsosi ily figyelmet tanúsítani. A tanár aak természettől bizalmatlan jelleme ez eseményből a ssolgálara kész vendégre nézve éppennem kedveső ítéletet vont volna; de nem úgy Rózsánál 0 oly egyszerű természetességgel tette az imént elmondottat, hogy a legélesebben látó ssem is észre veszi, hogy csupán jó szive és nem önzés, vagy behiselgési vágy ösztönözte e figyelemre. — A tanár tehát; e meggyőződésben meglehetős jó kedélylyel fogadta. Persze kissé elleazőleg mondá: Redves gyermek, as nem lehet; valóságos goromba fráter vagyok!" Azonban méffis szívesen se-jgitó a kínzott lábat bőrburkolatából kivenni és örömmel ölté fól papucsait! Továbbá nem ellenezte, hogy Rózsa egy nár pamlag vánkost tolt lábai alá, és midőn mindez megtörtént és jó tanárunk elég kényelmesen elhelyezkedett jé hánaulátban volt, Bóssa ar-ezát megsimogatva kérdé : „Mos lányom valami ügyben jöttéi hozzám?4
„Csak szüleim tiszteletét vagyok átadandó, egyszersmind mindnyájunk részéről azon kérelemmel járulok eleje, miszerint Ling nagybátyám, a karácsonyi ünnepély alkalmából, házi körünket juserencséítetni szíveskedjék.1
. „Oh jaj, oh jaj I válasaolá a tanár \\ plátod, hogy as nem megy, gvermoketo I aa iaomesáz teljesen megbolondul miMa utoljára nálatok voltam. Olyan kirándulások nem valók as öreg Lingnek, honn [kell maradnom, ha gonoss ellenségemmel pékében akarok élni."
„Ast nagyon sajnálom,* rálsssolá Róma, és bisonvooan szüléimet és Nándort is Minoritám fogia.*
„Hm 1" vélé a tanár, és gvnymosoly-lyal ajkán mondá: tOh, as ily ssonorko-dásnak nincs jelentősége. De még sem sae-renék valami kérelmet megta^uím. Kérj kát valamit és látni fogom, nbm teljeaithe-teme.
„Uram bátyám, csak as ígérjen előre"
szólt Rózsa mosolygvaf „valóban késs vagyok. önt szaván togni.
| i„Tedd azt lányom, de gyorsan, minden habozás nélkül, mert est nem szeretem. Szólj bátran, ha érdekedben kérsz valamit" (Folyt, köv.)
D al o k
Rédey Istvántól tiazdag ni éj . .. .
Qatdsg aa éj, \'
M»rt caillagi megssámlálhatlaaSk; De én aa égnél gasdsgabb vagyok, Pedig nekem esak egy csillagom van ; 0 de os egy szelid sugarával j Rám nappal, éjjel egyiráht ragysg.... Hog) is ne ragyogna; hisz osplagom Te vagy, U vagy, édes kis angyalom 1
Ragyognak szemeid.
Ragyognak assmeid, miut a Nap vakító sugarai, De Islkednek sötétségét Blég se birják eloaslatni. Volnának inkább nemeid Borultabbak a fénysstbb lalksd : Szebb volnál akkor ó leányka EaersMrts, elhiheted.
SalberU ét Afrik*.
Szibéria és Afrika,
Mindakettő
Föllelhető
Te nálad leányka.
ISgyaaar szemed tekintete
Lelkemet majd elégette
8 másosor után
Ugy néatél ránt,
Mintha lelked
Hideg jégkegy
Volna aa éaaaki sarknál.
aiaaasvarba, mely Őket u uzsora flldokif sarjaiba hergeli, tehát tLjf országban Md válhank divatot éggé aa adóckeouÜA él u uzsora
Működjék tahit kasre a hazának mm dón egyet polcára a köpjíó lelkes ölőwozdi-táaára, mert o» taindeu igaz bonpolgárnak lagaleő ét legfóutosabb kötelessége. Esen magaattat közös caél kell, hogy lebegjen mindnyájunk elő ti, arra működjék kötre mindegyik tehetsége, állása éa hivatása szerint.
Az iakolai takarékpénztárak életbelép < tetése olsŐ sorban éa k átveti énül u iskola-tanitók hivatása ugyan, de azért minden egyet tágja a táraaaalomnak at ügynek inp hasznos szolgálatokat tehet, ha, a Unitokat ■ ir&nyban Hgyohuess^s teszi, okot "bátorítja éa buzdítja, hogy csekély fáradozással ét némi
áldozatokkal a kasának oly kat tegyenek.
nagy saolgálato
||| l^m mi Iskoláinak emelésére oaéfea.
Most p«di| iámét viaeaatérvk odt, a honaaa kiindultam, u elasé-taaaióaaragbe\'S. Aaok, a kik aiagfeUItak kötelmeknek és kall gátiak jéakaró vesém k csakis Ud-ygkf* eaélsé intéseire, élvezzék öröm* mt\\ és naagelégedetten a ssttnnapok fdittf űröméit; akik padig vétket kanaycltnOaégők kesfirű dijával lépték ál aa itkolaház küszöbét, éa bánatot érzelemmel kénytelenek visz-uafetrni a szülői házba, szálljanak utasukba éa tegyenek fogadáat, hogy •fcrkáfokat jóvá fogják\' tépni,- A? áldozatra késs ssülók megbocsátanak ka javulásit" remélhetik annak, ki tti vüknek annyi kesarűeéget hozott, t a buzgó akarat a fin részéről a fájdalom könnyeit iámét örömköny-nvekké változtathatja/ Ugy legyen!
A magyar keresk. csarnok
éti az luk. takarrk pénztárak.
A magyar kereskedelmi csarnok, melynek elnöke Neumlt Armtjn, titkára ur. Ütktryt Jákob a következő felhívást intézte tagjaihoz at iak. takarékpénztárak Ügyében:
A tor káruk, csarnok legutóbbi választmányi Mlétében elhatározta, hogy saját rést éréi szintén pártolás alá veendí aa uiai>b idékben Magyarországban it életbe lepett i t^kartkpénMtárak ügyét, mely intóa-m*y uemjetgazdáazati liorderejénéjl és eddig tapasztalt áJdásdáa működésénél fogva két* \'
tegkivui hivatva leaa, inkább könnyelmű I ét bármily értee|tésekkel tziveaen fog szol-pazarlásra, mint éazazeru takarékosságra hajló gální oemaotgasdaaági szakosztályunknak nemzetünkre ét annak jövőjére a legjótéko- - - --
Uraságod mint kereskedő gyakori tártat, érintkezéabo jtyt a közönség értelmiségével ét befolyással túró részével, a .hs lóságok kai, a lelkészekkel, raa iskolaszékek tagjaival ét magukkal a tanítókkal. Ez utóbbiaktól legelső sorban függ az iakolai. takarékpénztárak ügyo, mert ezeknek feladata a gyermekek
Z\' \'amát nevelés által, a helyes útra veaé-i, őket a könnyeim0 tékozlástól visszatartani éa a takarékosságra szoktatni,, hogy majdan okosan takarító, becsületes, vagyonos ét tekintélyes honpolgárok váljanak be* lőjük. Működjünk tehát közre mindannyian, hogy őzen magasztos ozélt elérhessük, és hogy pazarlásra hajló honfiainkat jövőben okosan takarító nemzetté átidomítsuk. .
Aki cseu szép esél eléréaére köaroinű-kOdik, az a haaa különös elwmerésérc teazi magát érdemessé.
Uy módon nyujlhitt Uraságod hathatós ajánlat éa pártfogás által segédkezet aa iakolai takarékpénztárak behozatalára éa tar jofztéséro és ez által hathatósan fogja elősegíteni, hogy hasánk a külföld müveit államai között méltó helyet foglaljon el.
Hazahas üdvözlettel: \' A.mnt/yar kerssktdslmic*tm»k.
Kívánatra \' bővebb felvilágoaitásokkal
nyabb belolyáet gyakorolni
Midőn a .rnowar ktreskgdAni csarnok" a Csati czéí átérésében is buzgólkodik, es ál-tal sgytaortmiod azon mély meggyöaódétének ad kilejeaéet, hogy ha édes hazánk Jialvirágzását bizton elérni akarjuk, akkor nem csak a jtleo kor taámos Egészségtelen kinövéseit kell urvowbunk, hanem le kell fektetnünk a bíztat és egósaaőget alapot, malyen a jövől neautdek az áJtalunk megkezdett munkát terényen fnlyltihitta(•
Urúuunel tapaastaljuk. hogy a legutolsó évekUa a tártadalom miuden osztálya egy-, aráat átérzi éa felumvn azt, hogy csak a becsületes munka azerezhi-ti meg az eg}\'eaek, valamint az Ót—égnek az anyagi jólétet. Haltakban a székesfehérvári kiállítás ideje óta aa ipar ét keretkedelem tág körében ha-taimaa törkvéeek nyilvánulnak, melyek mindnyájan hazánk gyors anyagi felvirágzását ezélezaák; de nundezea buzgó törekvések állaadó ét biztat eredményre nem vesethet-1 nek, ha a munkás azorgalom nem párí>iut éaaateht takarékossággal, mert mint már fraokhn aa amerikai búlas államférfiú helyesen ttondotta;.
|A ki ntkitk <ut mondfO. hagy om tsi\'wl riatff tvrtiií a mmkén és t«knt ékondt/an ki\' I •á\' mtibMt Ufót javitam, ae tiUwégtok, tu\\ mtjf M<u tif*k*t mtrg$£*i*
Ue nem otak at idegen, hanem hazai nagy fértiaink aranymondataiból is idézhetünk számotokat, molyok a takarékosság erényét érdom szerint magasztalják, ét így láthatják, hogy ezen nagy igazság hazánkban ta uiiadig talált ékesen szolé prófétákra. Legyen mabad e helyütt eaak néhány nagy IvrÜu atavaira hivatkozuunk: Hét-
tő*** ait irta: RNáluuk az emberek nem eléggé szorgalmatosak, de még kevétbé előre* Ifilék és takarékoasak". Vetik fWmes aa itkulai ukarekpéaatárakKil azólva azt mon* dá ■ „Éu it foglalkoztam e tárgygytJ, at régi ohailásem", CtfHgtry Áttol aat mondta a taatigyi bizottmányban: RUa sehol a világon nvm létaaoének iakolai takarékpénztárak, nálunk mégis éleibe kallene léptetni azokat".
Igun erdokes ét tauulsági>s képet nyalt aa iskolai takarékuéaatarak Ügyének lejifi* dtM a mdvatt európai államokban, név tze* riut i Franeaia éa Angolonaágban, Belgiumban, Olaasoraaágkan, Skóeiiábui ét ítehweita-ban, hol az tskulai takarékoénstárak pártolásra találtak ét már Örvendetes utódon taa* porodtak. — Így például Kraneziaországha^ mult év auguaatos havában takarékpénztándr 12,(*)U iakolában voltak behozva, ét a gyér-maksk által betett Ösazegek 187tt-han közel 8 millió frankra rúgtak.
Magyarország ben mult év junius havának v^fén 41 iskolából 2ÓÖ0 (prermekJHOOO frtot ?alt képes megtakarítani (Jélonleg aa iskolai takarékpénztári intézmény már (24 lakaiéba van behozva.*
A*nt kérdésre, hogr mit tehet Uraságod aa iakolai takarékpéastárak ttgyében, nagy hasánkial, Haéehmiyi ét Keaeath mvaival MMtak. tfaédhaayi iMlbcs aa akadémiában aat mondotta vUegvUak nwcrMibii, hogy Htéii vagy fctrraswin— •*v«títíve,Wji ^yfen-ktat aamUn hal, leket JaiahXt amilniéja wrfytafaiiak JÜtav^la, awnzamnk niatMgra HMÉjf; aaaáltagva töltse ke belyjét maden magyar kl MfduaMft^ * Kowsáth ytdig sai ma; ,kim maMeaa iMaaiikal a rauts* aírtalg kétiaiiél, haaa >aiwitaan a Iktdriu MA, asnyM* átépít wmkéetá^s maUett avtlt aÉBérakMT, ÉMpli W\'ltaeiftkfatt a takarékot\' légi ka^aawi, mm lUtt WÍÉ heg* tafcsaée álml serára eset eaaMie* MeHak kaKiiÉii»i, mfctiélmsaág által yamc még MMrf Miért ÉH aat .s HMl Im0 takarékwaágm\' —rttatatl ■MlteaUtaa éi feaéeeahiM H iMM ka>»ltaHHitki»k, aa Oét H iMfiaM* én mt$ mm JlMtah éj
eböke Weita Hnrnálli Kerenez kir. tanácsos ur, lakik; T)oák Foréiiöz-utcza 21., az. Budupettan, 1880. május havában.
Gabona
és borvásár Kanizsán.
Nagy*
A K\'.ilauiegyei gazdasági egye> tület, amint auuak idején emlitetük, május havi gyűlésén isuiét elhatároz-ta,kogy egyetértve a nagykanizsai ke-refkedelemmol á több év óta meg* tartott gabna és borvásárt ez évben is meg fogja tartani. A \'Zala-megyei ^aad. EgyeaUlet ezen üdvös intézkedését piakis helyeselhetjük, belyesellietjQk ez idén annál ii inkább, mert az előrelátható jobb ara-
tás következtében, talán
élénkebb és kinálat, mint az volt, s a gabona és
lesz a kereslet a mult évben | borváaárboi kötött remények talánl jobban és nagyobb mértekben fognak teljesülni, mint teljesültek eddigelé, bár nem mondható, bogy eddig egyáltalán nem feleltek volna me<? a várakozásnak; babár nem tagadható, bogj a körülmények kö*\' vetkeztében, melyek a tényezők teljes erejének kifejtését akadályozták, teljét nein lehetett a siker.
Udvi\'wnek tartjuk a Zalamegypi gazdasági egyesület intézkedését azért is, mert hazunk anyagi érdekeinek gyarapodása és dméiéso, mezőgazdaságunk és kereskedésünk fejlesztésé-tói fttgg jó rétzben ; nem szabad te* bát egy oly alkalmat sem elmulasztani, a mely bon a kettőnek érdek-közösségét feltüntetni, s ez érdekkö* aösség< alapján termelőt és kereskedőt egyenes összeköttetésbe hozni lebet Tagadhatlun ugyanis az, bogy előnyös hatása vlan a közforgalomra és éppen a közforgalomra való elő* nyös hatása igazolta eddig éa igazolja ez évben isi a gabona és borvásár megtartását.
A zalamegyeI gazd. egyesület fá-radbatlan tevékenységű elnöke (fto-t\'MM Lajoi ur e bó 28-án bivta össze a gabona és borvásár rendezésére kiküldött helyi biaottéágot ülésre. Ez ülésen megjelentek a zalamegyei gaz-dasagi egyesülőt részéről: Qldvina fajéi egyl. elnöki; Inkty Lásxló, Ta-Ittbér Zsigmond. Wagner Károly, Ko-níet Jánot i$ Lakj Henrik egyesületi tagok; a nagy* kanizsai kereskedelmi testűler Kebeléből kiküldött biapttság részéről: DlauLajot,Eben-t^M^fr fopót, Lenjjt/el Ignác*, Wtiss HMl Wmuwutfir Mór ét Wolheim jfirfó bizottsági tagok.
Aa ttléaia, mint alakulta, Ola-viaa Lajos trr elnökölt, ki a negje* lattt tagokat a kjgssivaeebban üdvö* aOltéa, előadta, Mgy a Zalamegyei faidaaági agyacQllat tekintetbe vette a aolt évi fabotU éa borváaárt raa* ém6 bisottaágialj zárjegyaökönyté-bea ki/iiaett aaén óhaját, mely sas-
rint Kagy-Xaalasán as évbea ha-soalé gabóai és borvásár rendes tessék, • egyszersmind azon reméhy-nek it kifejízétt adott, bogy ily kitűnő erők közreműködése mellett a gabona és borvásár az óhajtott sikert fogja eredményezni.
A bizottság megalakul ván, alelnöknek Kovaa János ur, pénztárnoknak tVciuMMer Mór ur és pénztárnoknak. í?/öm Lajos ur választatott
meg. J; .T.
> t \' Ak eÜd!zg megtartott gabona és bor vásárok [tapasztal wtai folytán- a biapttság tágjai közpl többen üzen vélcménjrüknjok adtak kifejezést, bogy mitől tapasntalás szorint a gabonavásárral öasalekötött borvásár eddig is aránylag igen esekély eredménynyel bitit, talán ozélzzerübb volna a borvásárt| egészen beszüntetni s csak a gabpna vásárra szőrit kötni. Ez az indityány nem volt ugyan reális alap nélkül való, mert a borvásár iránti részvét valóban és különösen a mult évben .nagyon csekély volit; albizottság többsége azonban nem hajlott e felfogás felésinkább jónak lajtta megállapodni abban, niitzerint éppen a mutatkozott baj* nak elhárítására szükséges eszközökről és módokról gondoskodni, blaz vidékünkre nézve majdnem oly fontosságú g bor mint a gabona.
Ugyanez ülésen a gabona* és borvásár megtartásának napja iránt is hozatott ;határozat, A bizottság ugyanis augusztus 30*ában állapodott inéi\', mely 4 gabona és borvásár napjául ki is tűzetett.
Miután még végűi alelnök Kovács János ur aziránt kerestetett meg, hogy a inuukaperv megállapítását óla teendőktsorrendjét illetőleg, ezt a titkársággal egyptértőieg meghatározva legiltozfelebb ülést hivjon egybe az .elhök az;ülést bezárja.
A bizottság további működéséről t. olvasóinkat rendesen értesíteni fogjuk.
Fővárosi levél.
(ÚJ Irodalmi vállalat — Nemzeti színház. — népszínház.
| Hudapeit június 27.
Aa nlóbb lelolyt napokban nenseti luuvelődé-üiik Itkiutatében umét uagy hörd-ersjü niussmiat mutatkozott.
árteiu a JÖkai Mór, Falk Miksa, s ■ több Éiás jelet ifó ét haaaű keademénye* ! aést lulyláu luár niár alakulóban lavó irodalmi rteavényláraulatot, melynek osélja a népies a mindamellett irodalmi asiuvonalon álló könyvek.ét folyó iratok lehető legju-lányosabb ár mellett leendő tarjesatése. A vállalat ínég irodalmi emberek ntzéról it kttlöubözó fogadtatáabau résstsüU. Anuyi azonbáu tény, hojgy nagy feladata van. A ponyvairodalom lutzoil\'.asa, és a uép ialé-tének nemetitése oly hathatót Ntköa, mely minden jó magyar lámogatáaát teljes mértékben megérdemli. Ami a vállalat anyagi oldalát illeti, a lét kérdése aeéil aem jöhet iskíiitsiüe, mivel sgyet Maeoenások, t ssutáu a léasvémeatk tömege vagy egy sasrtmiudtnsorra. vagy évenkiuű bizonyos tagtági ötssegek !fisetétért már eleve meg* vaunak nysrvs. Az irodalmi körökben s Vállaltit iránt itt-ptt mutatkozó eileuszenv valósziuüleg onuan saármaaik, mert többen aat lusaik hogy aa által aa egyik vagy másik basoncsélu egyesület mükodétébsu ép-ptn a uemaeti irodalom hátrányára löbbé-ksvéebbé koriátolva leaseu. — 8 meglehet hogy vau a dologban valami/ mert ka például a KiifalotU^ I\'elfyi\', Kemény stb. féle Uu-.uiaiuk Inkább egyeattluéuek, a így való bau ortaágra szóló, nagy irodalmi tgye-Sül siet képtsuénsk tekiuiélyes voltánál leg-Va a köarssavétat biztosan maga mellé ta-islué, habár miudagyuük a nagy egészben eddig követett külön irodaiuu oséijst mégia megtartaná. Aa iljreu minden kiválóbb irodalmi tekintélyt magába foglaló, a minden igényt kielégíti testaietuek ítélete t Isvss* íáta asaotta a bel* hsntm a külföld slótt is mérvadónak takiutstnék. s a uemstti irodalmat a hátban kellőleg pártolua, a külföld sldU padig tiszteltté ét érdtme taeríut bsetflUtté tsnué.
A nemuti aaiuháabau I. hó 3U-án ksa-iódik a saUnst.
Hslyéa leas ea alkalomból es intéast Isfolvt évi működéséről rövidsu Smtitést tanai. Teastsük ezt, aa igazgatóság által kiadott a eanpáu drámai eléauáeokia sao-Mkotó jsitutts alapján, E sasriut a Isloiyt évbea adatait 184 dráma, melyek köaül 6y eredeti régibb és \'11 u) darab. Ka utóbbiak köatl 0 dráma, 7 vígjáték, 9 egy lel* Voaáaos aaíndarab. A klaaatibútok wivti 86 Setét töltöttek ki. Legtöbbsaör adatott Sa, eredsu darabok kbaul a ,iWfcár*éB (li-aaori. A bevstai ssea 184 eióadáa atáa 1879,80 baa 858U2 forist, 70 krj holott éa előbbi években tokkal kisebb f—sitt srtdméayeaeu; — Így 187f|77-bo« 528U8 lorint. 20 lút„ 1877^8 baa 68070 forint, 9S kr^ 1878,70-bea 78Ő73 írt. 80 krtl Aaúat látásik lekét a ntmaeti iatésst ■ftkéeéet Iráatl érdeklődét a késéssé* réeaéeól tata* MNMB smsikedtH Mas csoda j a kÖaöatég Itt igaaéa mdélveaetken rétassll. Hgyattal la Brveadslss jelenség a fő várót kösöaaé-
géeek ntmosak niérzste, hantin Magyart todátának jeléül taklWÍŐ.
A népstinkdiban aiuos salsidl, <|Őt a tevékeny igazgató még mosl a holt idény* beu it ittjati valameljy aj darab tatarsko> salaiból Koudoakodilf. Jelenleg et íuiésst* bso rllasty lika vsadéfsa<»rtpel ét ptd/g asép aiktiral, ágy h<|^ aj bó I leendő viss-seasaeraődtstése mi.jdueiö biatqa Imatáfbs vsa helyatve.
lljási fírigps.
U 11 jegyzetek.
Irta: Virqghtgyi Jóiul.
mooruí koroikodőwj ömlött a bor, mint a lytkaa hordéha. Kgy Haakát meg
A d
fogott, éa I ki nem nj : tette aa ei szemét bel
HL
addig se le nem tette, so szemeit itatta, míg ötak ftíí\' nem börpen-észét. Uu tapintatosság is veit unynia, igy legalább nem látta
azt az élv igygrirjoutö mindenféieséget, ami | aa Üvegbei i usákálgatott. Jigyknátutáu hajtogatta ki az/ Urogekei. De, a hatás nem I maradi el. Szem oi kigyúltak, Jáglejlései élén* kültak, beizédébeu olykor jfáttagzott a sfllt éa sületlen élez szipöfkája, míg végre töké-leteeeu Nounak bibliai áUapoisra jutott, s erőnak erőjével megakart fürdani. Csak ne-beton sikerült eszméjének bolondos voltáról kapacitálnom. A székről leesett, elaludt, t Triesztig élvezhették hslltzerveim melodikus hortyogáaái.
ismét a már egyszer lényoidalaiért elŐ-nyöeen kioluolt 0Stadt Wien" botéiba azáll-tam. Már s kapu alatt megütötték föleimet s vsndéglősué gondolatainak harsány kifejezései.
w Ette kértem a ninoért, hogy tartozásomról állitteon ki számlát Egyuc kezével szőrmontos állát simogatta, szemeit egy jövő titkait 0-vaaó iátnok merevségével tapasztotta maga elé, t rögtön készen volt aa összeggel. Sajnálatát jelentette ki,\' hogy számlával nem szolgálhat, mort itt a! számla kiállításának pinosérrrény gyakorlását megnehozitó szokása nincs divatban, j- luuiem magától értetődik — tzámii; mindenki ugjA, aiuitit épen eazébo jut, vagy auiiui az ugyazeregyet elemezni tudja, illetőleg uuurja. \'
Távozásomat tj vendéglőhüz tartozó egétz taolgaliad kiszimatolta. A szoba ajtajának küszöbén állt aJ tzobaloány, tzerenctét utat kívánt t foszlik tigyelemmel kísérte kezem mouulatái.
A lépetőzet minden harmadik fokán dülleazkedett egy egy íiélkülözhotlen tagja a személyzetnek. Zsebemben az aprópénz Reményre jogosiio csürgéaétől indíttatva, min* deukinek tiáta alásatot bókra görnyedt. A lépcsőzd aijáu guggol\' p uczéiuuk — kiről nem Judtam hamar|átian eldönteni ha vájjon az orangutáng, — vagy az uiauea Hajához tartozik-e a majouiu^k, vagy talán emberi lény t — nem adtam jogyebet nyájat tekiu-tataél, mert kollegái az aprópénzt már kiarivattyúzták zaubeinbol. Megelcgedett eve-le V — tlzeretak bouu« kétkeüui. ,0 is rebegett egy lauyar nglUl(liclio |Kvisou-t, de fogadni mernék, hogy Jmagábau hozzá tette — a pokolba.
Még csak nóháivy porez hiányzóit, hogy a föld egészon megfotdu^on sajái tengelye körül, mikor vouatveáetonk egy szép, nagy állomáson kikiáltotta t „tz. Péter*, oly operai haugon, melynél i különbet méltaüautág lett volna akármelyik ropodt lázuktól várni.
Moipheus már kezdte tzemeimet lenyomogatni ólomkozével, unnék következtében a waggonból nem auUak lépotőjére, hanem egyenesen a löldVo léptam, ami kevésbé mnlt, hogy egyik lábamba Lem került Útitársamat pedig Csak ugy tudtam (elkölteni álmából, hogy belemarkoltam hajzatába t a kímélő-tesség követelményeinek nem legszigorúbb takiutatbevétalével rázogattam azt Eleinte dörmögött, majd káromkodásba öntötte indig* nálódását gyengéd bánásmódom Iblött.
Útitársam a mély alvázból fölébredt, botzutágával tudakozódott szállás után. Tudakozódására egy vktuti szolga azt válaszolta, bogy itt szál át nem kapható. fJtí-tártam intatta a szolgál, hogy no bolondozzék, mert most eléggé jókedvében találja ana, hogy magáról sunyira megfelejtkezzék, miszerint valamit ábráaatán talsjtaen, a mit Ő aem fog elfelejteni soha.
(Folytatása követkeaik.)
Helyi is roey)ei hírek.
— (ZárOasspély.) A nsgy kaníssai 6 osztályú polgári ítkola e hó 2tf-én délelőtt tí órakor tar tolta meg aérünnepélyál, szép számú, dítzet, különösen hölgy közönség jelenlétében. A sárttanepély mfisorozata a kö-vetkeső volt: 1. aKsstarhásy*induló" zenó-kar. 1. „Víg vadassok énekkar, á. „Le Hu-isseau" £ tutié de Sálon par Faoher. zongorán előadja iíláu Krnestín k. a. 4. anid-ava-tas" Arany Jánostól, {szavalja Eett L. V. oszt tanuló. 5. nKartf á Ttroubadour dalműből j énekkar. 8. Magyar Darabok, zenekar. 7. Magyar népdalok, énekkar. 8. „Ví-lés Jónás*, szavalja béhwarts Ö. UL N>wt tan. 8. „ Hajnalkoru, Polka, ének és 8tna-kar. Mindezen darabok] a jelenvolt közönség élénk tatásét nyUvámiátm között adattak elő. - A Hunyadi induló előtt éfrffuls* str János polgári iak. igScgató jól átgondolt és meleg érseaasl előadott bessédbsn fordalt a koaouségnez. fleeaédjében, melyet helv ssC-ke miatt |stan<sg nem klalHkeilnk, de melyet lapnak legközelebbi tsámábsn általános erd«kü tartalmánál fogva koeleoi fogank, a polgári iskela eaejját lejtagstte éa .basdité szavakat tataaeu kölopöeen a tanodát jelenleg végzett tfjutáriboa. ffégal pedig a kifltatatt tanulók köaőtt ntletttlr ki a ja-tátinak. — A 9H^aalkor* polka zárta be aaépoly sikertlt, mim lélekemelő ünnepélyt.
— (iHÜiMyeiéH levaan eetataa*.) A lentabb rOnöeo váaolt aárűnnspélynsk toly-
tatása is veit; a ■sunyiban a nagy kanímai polgáriskolai tanulók tzeg^tiyebb torsa pel» ttk.tanulók folssgélyeaéséré ugysloesak Véa eeta bal órakor tánaatsal egybekötött tavs^ raulalaágol rendeztek, maTy ugy anyagi mint erzöleai tekintetben a legjobbao 4. került ^ hangverseny mfisorozata a köv«t kaső volt: 1. .Boccaccio induló" Ztat-ksr. 1 -Indul] ifjú sereg u ftnek ét atat-kar. 8. Kivonat aa ezred leásva" dahnIUl. Zeueksr. 4. .Magyar Népdalok" ének fa zenekar 6, A fülemile.\' Arany Jáatnél, ssavajja Berger Oyala 6. oszt. tan. 6. satrelmes müvéss.1\' Polka Mazur. Zeseksr. : 7. .Hunyadi induló," ének éa aentkar. A ! zene ét teskkar a buzgó zenetanár A**, Jmrs ur vezetése éa kitérőié mellett oly fcj. tünően mflködött, hogy a nagy ttámatf megjeleat díszes közönség minden darab uUd ■ lelketült tapsokbt és éljenzéeekbf tört kí, fa több darabot ismételni kellett. Az anyagi s|, kert illetőleg örömmel említhetjük, hegy a bevétel közel 800 fit volt, melyből 46 40 frt s felülfizetatt összeg. A jövedelem rést-letet kimutatását egyébiránt jövő számunkban fogjuk kösölni; de ez aikslommal sms mulaazthatjuk el il kAsOutégnek meleg résztéléért hálát köszönetet\' szavazni. At idő fölötte kedvező volt.
— A M|y • ksnirtaí jfpsros te* gédek önképző ét bstsnsgélíraő egylete" at önképző egylet kebelében létező dalárdája közreműködésével, mind a kot agylst pénztára javára f. é. juliua hó 4|én azaz vasárnap Ra polgári egylet\'1 kerti helyiségében dsí estélylyw egybekötött táaezkoszoraeskát rendet, melyre a n. é. közönséget tisztelet tol meghívja a rendezőség. Belépti díj: tte-mélyenkint 40 kr. Kezdeti I órakor. Mfi* sorozst kapható ssto a pénztárnál. Pelülfise-tések köaaönettal fogadtatnak és hirlapilsg nyugtáztatuak. Kedvezőtlen Tidő esetén as estély a reá következő vasárnap tartatik jncg.
— Ukolnl énesllés. A nsgv-kanlassi izraelita Miuda elemi és korpkodelmi !oaz-talyaibnu a vizsgálatok az alább kivetkező rendben fognak megtartatni. Ssfilekét tanügy barátokat o vizsgálatra iltstelettal me|-\' hivatnak. Viugálatok torrendjp: Szombatén jnlut 8-án a női kési munlták kiálbtáta. Szerdán, {juL 7-én délelőtt I.T fiotztály délután I. ét 11. leányoaztály. Csütörtökön, juL 8 án délelőtt II. Hotztály, délután Ilii éa IV. fiotztály. Péntoken, jul. | U-óu délelőtt III. ét IV. leányotzt Vatánikp jul. 11-én délelőtt V. ét VI leányotzt {délután V. ét VI. fiosztály. Héttőn, jul. » délelőtt és délután kereskedolmi osztályoL. Kedden, jul. 18-án érdemsorozatok kiosztása.
At igaM<]al6s4g.
I \'
— Nyilvános taámadás éé kószönet At I. nagy-kauiztaí kereskedelmi] ifjak Önképző egylete által 1870. iuuint hó 20-án rendezett I k«*rti ünnepély alkalmával befolyt belépti dijakért 87 frt 8X kr., felülmetét útját) 15 frt 80 kr, ösazeeen Htt frt 93 kr., — ebből levonva kiadáaokért 80 frt H7 krt, aárad tiszta jövedelem 22 frt 7 kr.,iae)y az egylet segélyalapja javára jordíttaUk,; Szivetek |vol-lak felUlhzetiii: Lengyel Igaáez ur II frt Hirachler testvér urak Domporuról 6 frt Fried Vilmos ur 30 kr. FisehM\' Tivadar ur 60 kr. Stréui Józaef ur 50 kii Poliezsrj Albert ur 30 kr. Scherz Albert ur 50 kr. Qrossinaiui tanár ur 50 kf. Hlhu Lajol ur 50 kr. Kbenipanger Leo urj I frt oO kr. Vágner Károly úr 60 kr. GijUuhut Alfréd ur I frt. Hein Mihály ur 601 kr. Szigritz Kobert ur 1 irt Qrflnhul Honrik ur 1 frt Lackenbaeher N. ur 50 kr. L— Mindezeknek az egylet nevében háUs köatönetet
mond
n oúlosttummj
-r Srép élvezet vár legközelebb közön tégünkre.A budapeti nemzeti jninház énekkariból ugyenit férfi négyes I alakult Mey Dávid kitűnő hangú elaő busata közreműködése mellett, mely körútra jndulvs, váro-tatkban it daleatélyt tsándéközik rendezni. — Mindenesetre nemesebb élvezet lett őket hallgatni valamely körben, mint holmi kiéhezett operette éneketeket, siket a tzom-tzéd Stájerországból ideütött a kétaégbeeeéa, hogy a mit a németeknél nem (találtak meg, itt találják fel s magyar publikumnál. Hogy az említett férfi négyet mikor fog vátosunkna érkezni, sddig még erről nem értesültünk.
. — fiyászhlr. Egy dsrék listai aaiwr, Kugler Adolf, Kuglor antal arany mi vet fia hányt el legközsle b 34 évet karában. {Temetése junius 28-án volt Nagy számú {barátok ét ismerősök jelentek meg a halottat hátnál, hogy a boldogultnak a • végtisztességet megadják, igen szép virágknszorulktt hozva az elhunytnak ainára. A; boldogult; tá mepza volt öreg atyának, gyetjgédkn szerető tettvér ét őazínta barát Legyon neki kqny-nyü a föld I
— A franctii beszélés wedetí mó||a élelmet intézeti igazgatónő volt agy nagyönb német városbsn. Tudvalevőleg nem a Uay-nyű dolgok közé tartozik a nem francaiénak a franczia orrhangokat oly kifogéstahÉsal kiejteni, mint aal a oorreet fraoesia beaiéd megkívánná. A nevezett ígszgatónő tehát azon? elmés ötletre jött, hogy szokat a ralia-szári tó esiptatőkst osztotta ki frauesláal tanuló leányaÖvendékai kflaött s bocy at oit* hangok annál tisztábban ejtessenek ki, wi-pette orrukra; igy azután as ilyen szavasál, mint: ftrtkoaiy öoséi, eéísu, Mádoni egészen könnyen ét kényelmesen kiefthjsUék. — Ugy s tisztelt igazgatónőre, tojni növendékéire nézve nagyon tréfás hatást gyakereh, mikor a frsneaia nyelvóránál ott ültek fstfegyter-kesve a csíptetővel De oaaeét vették ennek a deák ank is, kikask nem esekély anuat* ságot okozott, síikor at ateaán ilyen iáié-zetí hölgysetkévsl találkoztak, évrevétMnű) odatiitff orrukra a ta-eaipteiŐt és tiaztfst\' taljes köesönéeael meitettűk elmentek.
— EHesytét. Oyűrl Pssgráea dgyjréd Kövae-Kállárél e^jegyezta Bélyomy Nafvía kisasszonyt 8ólyomy Lipét balatoa-silsrtea földbirtokát leányát Tasak vpltak K# polyi Károly spstean tanár és Msmat fe* rsaes kömendi iselgakué.
i^. ÉLésÉ! A
I ak tek
MiM ériüi^t:
Wgkiaahaby s^mébaa nk A» táö rtvtdaágv MNK MmH ; asfen e érkeaea pMBH
r T
Hl—I.
MM kaih. tatiÓV
K. H-JAm
<Hái •
■MÉMi Ü
rii *
I0«
ra>ó. A niL
aa*i U
MéfP
4.:
békül óljából ktiiön| rova UftH • száltt alkalommal 4 HJ-+* D-A Uff $ aleti il é na^ kamseai wsHje u líiV- tWlki fap J\'tn- *, nMbnul «1 oldaon Pkp Hp linr*\' kaik. fe-r társbi< fái ím w il — fcéáw 4* mindvégig von^ó maty* jövé saámunkbam kiitta tárgyivá lógunk aant Ai ér e»i-Mp ii na, iö«ly a fögymnaaium UU* ábrázó itt- — 1 | A nagy itamilag segéiyeze t tonép djiIt ükük nyolczaiHk éru-oitője at tanév vegén terkes é: M»r-ien — 3) A nagy kani-u- és <i?lfő leányiskola érfesi-A <\'aák(orny a-városi községi 4mt népiskola ér esi ője az 1879—80. laa-♦vröL XI. évfolyam, Közli: J«n*t) Gnutát, iga/ga o tanító. — Mindezekről jövő számunk bau.
- Ovrtfc eleimentök Z a I a e g • r-• 19g x ő I írják nekünk: Június hó 26-án P. K. kereskedő segéd tobó fiatal ember tár— ságában almmn\'a Zala Mj6 üdítő, de eaalákony hullámaiban türudui. Alig volt a vízben néhány perezig é» alig teU egy-két lépést előre, az áraui, mely a nagy, vízállásnál ftfti igen erő* volt, elragadta őt, a mivel UKZKt nem tadott, magával sodorta a mélységbe, és egy saívrepesztó jajkiálifássnl eltűnt. £zen hajmeresztő pillanatban Graner|~ Ernő és Qéza testvérek minden habozás nélkül • életük kocakáztatáaával bblerohau-1 tak a vízbe, utáuaa úsztak aa elmerült 6a éa legnagyobb életveszélyben forgó ifjúnak, | kit MtfWHMbMi meg ia ragaJuk ea a biztos haláltól megmentettek A jeien volt /fürdőközönség, mely élénk részvéttel kiaorte a caak ihIiadn |i<:rezig tartó, de léiket ztibbaszló cselffkeüntet, kunuyebbeu íellélekzeti, és l«ar-aán áájMifkJul iogama a darák testvérpárt, nemes, önfeláldozó tettért nyilvá-1 ismerést érdemül. Karikái Lajot budapesti tértid jvat-k-gközeiubb városunkba jönni érkfi-aönsegmikuek érteaitoae aaeriat lebér és aiu-nea fértiiugvkbim. aagul utazó plaidok és pkréeaukbaii, \' »aru) ők, itarianyák, uyakkso-dok, tug é« kúaalo gotnbuk, nap<*rnyuk, so-i^L>mk«md\'>k. awbkeudűk, áa egyebb idová ryé onkkakbMi a Isgváiogyatouabb kOlftu->Hga—égokst bemulaim.
A krddi ünnep miatt U punk egy nappal később jelenhetett
««eg. —
Törvényszéki csarnok.
trdskea biinflgyi táfgyalás folyt le f. Av június U-i\'tt a nagy-karnisai kir. lonyiti tOrvénysaék «lóu, a bol golaui lakos Balogh János, mint vádlott, Kováes KLurucz Júase^ Ufyaoeaak golsia lakos a\' volt kóaaégi bíró,
ag> un vart? tusi:
«écu(t a nóta kUlyi űgyéatnek átadja Közv^ló a lírgy, téoyáUást iené t^va, MóttasikaHÜt éa ugy 4ryadalm>, amint logi •aempoutUI áiW^N jUsk*m olSadott b«-édiáL a hallgatók fesUlt fígyelme és éidaklódéee mellett aünowiva^ vádlotiat a uáadékos emberölés büiiténVében bttnMnek kimondani és ót bárom bar vodóaéw, ugy á\'megültnek tdjenkint 00 frt, a rabtartás í költségek megtérítésére i\'é Mire védő ttgyvéd. Df. Fi
börtön elsfen-árvái számára éé a vizsgálati telni kérte. — iek László a kö-
ikivonatban)\'
mely as« uoaau is
ártfc
adatunk és Uaoayosan hoaott itéloi aryaast u te aunk, «gvsj
m miatt állott. Htm lévén lm* ki válásunk á Nrvénysuélu tanács Iclkiismordos msgiontoUs után ét bírálat aiá venni, itt oaak az iyáfladék elbesaeleséee saorítko-niMunid bővobb kivonatban kö* Qgyvcduek
sMvs Dr, Férnek Láaaló védő nagy kalást keltet védbasaédét.
A trnyálladók röviden a kovetkeaó: Balogh Ján«M, ki ncjóvol H óv áta házasság-bau élt, t évi február kuaaadikáu feleségét in flagranu hfltlenaégen lelte. — Félreint-■ádván, ogy rudat ragadott fel és a félssar-ben laté lertiut aaial agyba-főbe verte, melynek következtében a gonosz csábító, iCováos Kuruct József tolura múlva meghalt. A toltea átadatván aa igaaságaaolgálmiásnak, onnét nékány napi vizsgálati fogság után, saabad-lábra kolyi\'ztetott. A vizsgalat menudittat-váu a.kírayi ügyész aaáudékos uiubeiolóai bönU uy in tat! vádat emelt Dalogk János ollcn, A mint már fentebb mondottuk, a tárgyalás juntus 24-én tartatott mvg. A tör-vsayasék alakult: Uiklós SÍároly, törvény-aaéki Uiró ojnöklete alatt, Ur. Horváth ta-reoea éa Gulyás Jenó saavasó birákból. Ki>a-vádló s. Ur Lak/ Kristóf. Védő ügyvéd: Dr. Fárnek Lásaló. Aa ttlós, tokintve a tárgy kéajemégét, tártnak mondatott ki,» ottpán If/Védak tis jogásaok, mint szakértők jelen-haltak tueg. — A kOavádié előadván vádját, a tftrvénvsáéki olnOk aa iigywt jól\' felfogott AsMSftaésban. a részletek behati\'-an ismertető Mmrnlánával kimerítőleg letárgyalván, a vádlott éa asámos tanuk kihallgatása és ítébkak mrgnsketése után, a vád beaséd
vetkező vá^bessódet mondotj
Tekintet* kir. Töi büntető bíróját!
Komolyabb bönflgy soha sem fordúlhál elő egy biróaág előtt satu, mint a jelenlegi"; a hol és a,melynél a tény kire taaga mint villám emkáau át a környéket, s hullámzásba hozta a. kedélyeket a szeiin\' amint a jónak vagy rostnak fudám a kivánesiakat kiiílégi-teni szokta. A dráma tényezőinek egyike a iöbűnös és fo bOnsseraő a kflzdtéren maradt, mondhatni élettelenül; a másik főb\'i-nös és iőbíinszerző bűnének tudatában iue-nekalt a sajtó ka elől, s a törvényt szabó éa igazságot pzolgáltató fél, a harmadik té-n) ező, vádlottkiut a bűn tető törvényszék elé került.
Vádlott, cselekedetének ismeretében, nyugodton maradt, és sorsát egy megyo .közönsége kiséri feszült figyelemmel, s tekin-teti\'-t aggódva fordítja a bíróság felé, mely törvényt és. igazságot szolgáltat a bűnösök siápián de reménynyel néz tol hozzája, mégis, inert hiszen erkölcsi értelemben e tény fölött a közönség már itélt s biztosítékot talál azon birák nemes jelleme és igas-ségsseretetében, kik o nagy ö*emény ío\'ött törvényt mondaui hivatva vannak, s igy a lázas izgatoMság esendesülui s visszatérni kesd rendes medrébe, mert hiszen e botrányos Ügy ia, miut minden egyéb végét*fogja érni egysser, éa a zárszót; — nem e«ak a nagy közönség, de vádlott is nyugodtan s bizalommal várja, tud \\ án m ndenik azt, hogy vádlott ténye babár türvfeny aaerint kifogásolható lehütue ia, — di- urköclsi szempontnál lehull róla a bűnösség fekete látyolo, s százak ajakán reppen «-l egyszerre a varátaaaó, mini biívűs jelige: és is hasonlóan cselekedtem volna
Csudálatos körülményi az, ki megölve lett, a közönség által elítéltetett, s ki halálát okozta, annak lelmenlését óhajta; aggály és kétely szállja meg még a bátrak szivét is, mert habár a bünöat az igaz, megbüntetve akarja is átni van eset a a mostani okvet-,\'; lenül az, me\'ylyu a vádbeli cselekmény elkövetőjét felmentetni kív vkhitnhv. ugg stopnja És a tett elkövetője mégis büntetőbíróság. e|ött a vádlottak padián áll a vádlott Balogh János, kmek védelmét vagyok szereucsés a tek. I örvény*zék elé terjesztem
Lcy vádlott áll tehát a tekintetes kir. Törvényszék, miut büpteto bir»aág előtt, ki az általa elkövetett cselekményre nésve önmagával é» lelkiismeretével leszámolt; egy oseiekiuényért, melyre nézve Istenével is kibékülve van, * mely iránt esupád földi bi- ! iáinak ítéletére várakozik.
Ha a szőnyegen forgó liüuügy esküdtszék elö|t tárgyaltatnék, megvagyok győződve róla, hogy annak tagjai vádlottat egyszerűen bünteieunek nyilvánítanák i a vád | l«r)te aiól felmentenék; mert haliár a birák a szokásos kérdések elsőbbjeire „igen\'-tl mondanának is, az utolsóra, arra: vádlott -vétkes-c V egyhangú „nem^-mel szavaznának.
VédeneMm azonban nem csküdtazék, — liánom büntető bíróság előtt áll, és igy itt asou különbitég adta magát -elő, hogy míg vádlottat aa esküdtszék tagjai lelkiismeretük a meggyőződésük szerint az adott körül uiéuyeknek figyel mos számbavétele után mentették 101, addi^ a tek. kir. Törvényszék, mini büntető bíróság, a -hideg törvény szavait is fogja alkalmazni, s a büntető tör Vény §§-ai által u fogja indokolni íelmnntö ktgyet oeUtét. — Ka meggy Sződéaem.
Igen, tak. kir. Törvényszék 1 meggyőződésemet vagyok bátor előzetesén nyilváni-tani, mert Gerencséré védeneaem Ügye az oraaág azou büntető bírósága előtt tárgyal-I tátik, melynek tagjai elfogulatlanok, s nemcsak kitűnő törvéoytndósok, hanem a mi fő: ipaii\'útH<\\k is. — Ezen szól: igazságosak is, JmBguulyoaoro, mert az igazság és törvény közölt gyakran eltérés van; az igazság nem üt mindenkor a §§. egyenruhájában ; a §jj, esak a törvényt Mlitják szemeink elé ugy a mint van, hideg állapotában, de aa igazság oly isteni ajándék, melynek segélyével a bíró az elejébe mért szűk kor átokon télül emelkednetik, megszűnik rabja lenni a holl betűknek, a ás igar.ságszolgál-ta\'ás magasztos eszméjét ugy fogja föl: hogy habar valaki a bűnt*, tő törvény száraz kerekeinek küllői közó került is, ez még
magábaii véve nem elegendő arra, hogy annak alanya által saélyljel ia morssoltaasék.
KU moat tsk. kir. Törvényszék \\ áttérek szorosan á kin ügréss ur által előadott tár gyi tényálláirH s annak alanyára, t megfő- T gom mutatni, hogy a tárgyi lányáliása nem • elegendő mindenkor arra, bogy annak ala- ; nya a mtles el is maraatalható légyen. •
Ném vonhatom kétségbe, hogy a vád-beszédbbh előadott tárgyi tényállás be vau 1
Sőzve, azt is el kell ismernem, hogy annak \' mya n vádlottak padján álló Balogh János, de I minősítésre nézve azon. megjegytéfet kall tennem,,{>ogv aa omburtíléa, amrmnyiben azt ugyan máskint nove mi nem lehet, öp-védelmi ^jvelyxetbÓl szánu uott, s a lelki fáj i dalom\' RÍgmagáaabb fokár i csigázott önkivüli i j állapotban lön elkövetve, — a hol a cselek- | vény beszámításának bel rt adni nem lehet\'I 1 — Art. hogy a cselekv ny önvédelemből, I í önkivüli állapotban és ■ életlenből eredeti, | s ezért beszámítás alá ne u eshetik, véd be- ! , ssédem tnvábbi folyatnál an törekszem be-
győzni,, s megmutatom, b< íuéuye nem bűntény, a Í£
tetbető. Uog) azonban t tt kellően teljesít
bossem, — izUkségesnek
gy vádlott cselek- n,,
y az nem is liün-,!
tét megjelölni emberi szenvedély és elragadó fájdalomtól emberileg kívánni nem lehel.
\'Vádlott ms^iátnadtatásé kettős volt, ét pedig: nhysleai i srkAlesit a physieai meaiámadást Kováss Jésaef intésig midőn vádlottjmk melMfeagadta meg, s ettőli menekülés végett vádlott több Űtéet ia kényszerült mérni Kováesra; az ösztöuaaart önvédelem volt, melyet elvitatni nem lehet.
Ha vádlott büntethetősége mindezek etflnérs is kimondatnék,\' joggal lehetne, fei-vetni a kérdési: ki fo^ja imiuár oltalmazni ai 19 ik izázad ezen útdlao réazébeu, ezen nágyszerüen niűvélt, Civilizált világhaa a csendes házi tűzhelyekét? ki fogja megbüntetni a hívatlanul betolakodó, a női erényeket a családi becsületet^ tehát többet, mint vágyon t elrabló bűnös merénylőket, ha maga az wteiji éa emberi törvények által oda emelt szentesített úr, — a családfő, mint házának ura és bírája sem tehetné azt megtorlatlanul V Talán a törvény ? mit nyerne egy férj. egy csuládlo jly sérelemnek bepanaazo által? semmit — Vau é valahol törvénv
találom, h<
gy
ah-
hoz egy kis bevpietést tei jrek, melynek meg hallgatására a tek. kir, 1 örvényszék becses ügyeimét tiszteieltel felké om.
Tek kir T<írvénysz ik! Az erköloste-lenség a legközelebbi idöUben megdöbbentő mérvben halad e|őre, kead az emoeri keblekből kihalni a szép éa nemea iránti vágy és tisztelet; minden csald a pillanatnyi szeszély éa érzékek kielégiiésére látszik irányulni, báltérbe szorítva mindent, még a legnemesebbet, azt, melyet ősatyáink ezredév óta széninek és sérthetetlennek tekintettek: a házi tűzhelyek szentélyét is. Az emberi érzékek bisarrsága, a nemes erkölcsök megvetése, a nők iránti tislteletleuség a ezek nek. mink tárgyaknak tekintése----
nemtelen! nagyság netoW bbját érte el;
nok elcsábítása és azzal már köaieezéd tárgya t szelíd angyala az ifjú talál imiijór saját szerény gának helyet önnön oltári imádkozva fogja is azt o t
^aíó kérkedés ms iiiui boldogság v|tgy szép nő nem kunyhójában ma-11, mert [ találui e
habár __ry ké-
jelgő féi*fi, elazaaitja onu ■ , kiragadja üdvösségének Bphaerájából, s i megWstelenitett nőt könnyelműen veti a megcsalatott térj lábai elé oda kisérve ördö ;i guiykaczajávaL is átlátta m^r elyek békéjét vé-
A törvényhozás magja régeo^hogy a családi tüz deimeznt kell, s kitalált e ményt, melynek neve: a s ezt rendőri felügyelet esi
siti csupán azért, mert min szükséges rosszat
vélte alkalmazhatni a kik állatima ösztönük s ér tése nélkül iiak mint doló szellem vihar azon gondosan ápold
i-re egy oly intéz-k íjhölgyek tanyája, oltalomban része-
jből, hogy azok, tékiségük kielégi-L-ltzi nem\' tudn k, ne to\'akodja s mini romboló Hkertek élővirágai-hoz. kiknek nove: ne árulj hozzá !* s. ne érintsék azoknak szirmait [lagyoa leheíletük-k^l, mert hiszon nyomuklian vész, kárhozat és pekol teoyéss
Mennyilien felelt meg ozeu rendőri intézkedés feladatának, s n családi béke ^s boldogság boríts ege fiilmt biztos villámhárító-e,? annak inegbizonyitása jelen véd be-\' szédom k«-r"léhez nem tartozik, de a felhozottakat elkellett moudanom azért, hogy inegmutaasam, miszerint ! ily körülmények között, ha egy férti valamely család szentélyébe ddJó szellemkint betolakodj, — az kétszeresen bűnös; bünöai egyszer öncselek-ménye miatt, s bűiiös uiMoaszor azon eseményért u, moly egyedül az Ő tettének következménye volt, sőt egyedül ő a bűnös a következményért akkor ia, lia annak folytán egy harmadik egyén követett el valamit, habár ezen cselekmény [más körülmények közön bűntényt képezne t.
£s {most azt kérdtUi: egy önérzetes ferií, mégha nem férje iaj egy elcsábított s meggyalázott nőnek, mint férti, már hivatva van megbüntetni a csábítok; bát egy férj, kinek neje vagy éppen ötpeesületo drágább e^y életmU, — mert hála a gondviselésnek, ily önérzetes férfiak még vannak, s nem szabad oly veszedelmes iatit állítani föl a társadalomban, hogy a fén jogai nem azéj-jedhetneU tovább mint sHbeesületsértési 20; frtoH perek -4 mpndom, ija tőle ezen kiues lett elrabolva] nem önvodelmi jog-e «en rablótól szábadului ? svmI azou önérzetes férj, ki npjét, s tnags s hsaládjának\' becsületét szereti s tiszteli, —- a , szerényen visszs-vonulva látván nejét a OMStelsaaég posványába szemei előtt más\' által tiportatni, s nem tartaná elengedhetlen erkölcsi kötelességének a Minőst megbüntemi; s hol van a halár, mely megjelölné ama vonalat, melyen túl a fékteleu szenvedély büntetlenül át nem. törhetne;! hol a megállám pont, melyen tnl a fenyítés neta mehetne ? — Ily határpon-
hely, mely elégtételt nyu)tána az ily módún mpgrablott férjnek ? Ninc/en tek. kir. Tör-véuvszék, s ns is ámitsult magunkat törvé uveink által nyuitbató elég ételei, mert akkor kigunyo\'nána ntagát a természetet; az ilV sérelemnek bepauaszoláss által a férí caak a maga s családja becsületét tenné ki pdlengérre a nélkül, hogy méltó elégtételt uyerhetne. pedig nagyobb, sőt pótolhatatlan a szenvedett kár erkölcsi értéke, mint egy közönséges rablásnál, mert egy közönsége* rabló által elvett érték vissza it szerezhető, de a női erény é» a beesület egy kincs, melyet sem agy fejedelem, seut egy világ nem kárpótolhat! s mégis uiig azon ] kisebb rab-I lót, ki csak Vissza is uyerhető vagyonié\' fosztott bennünket meg, a törvény gyakran halálla\' rajtja, ezt, aki egy .tejedelem s egy világ által stnu kárpótolható kincstől fosztott meg, a törvény eütéleüenöl hagjyía.
ks most tek. kir. Törvényszék, véd-boszédemet befejeztom, s azon hijben vagyok, ! hogy védenczeni eselekvénye nemcsak a ter > mészét törvénye, de positiv törvényeink alap-. jáu is büutetien, és igy őt minden mellékes\' körü||iéuyek nélkül is felmenteni kell, mindazáltal érdekében, miut fölös védelmet^ ii kö-. vetkező enyhítő körülmények\' t. figyelembe öenni méltóztassék:
HnyhltŐ körülmények:
1. Vád\'ott 26 éves ifju eknber, tehát a neién elkövetett megbecstelenítő ná\'a hevesebb indu atrohamot okozott, mint okozott volna egy idősebb s higgadt emberttál,\'

ugg saor

img uggs
uggs para meninos
miniWelcome, Please Sign In

New Customer

I am a new customer.

By creating an account at Old Songs New Songs - Shop you will be able to shop faster, be up to date on an orders status, and keep track of the orders you have previously made.

Continue

Returning Customer

I am a returning customer.

Categories
Afrika-> (2)
Asien->
Australien-Pazifik->
Europa-> (46)
Globale-Themen->
Nord-Amerika-> (4)
Sued-Amerika->
Manufacturers
Quick Find
What's New?