Рейки от простуды - информация по теме на сайте lekarstvaplace742.atwebpages.com магазины, которые продают uggs

 • Возможно Вам помогут следующие препараты

  ; 0546-457388 lubov.stotland@gmail.com 1) Дорогие друзья! �� �q 45;0BL рейки от простуды Лечение народными средствами КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕГАТИВА В ДУШЕ С ПОМОЩЬЮ РИСОВАНИЯ ... Принципы Рейки ... Так вот для меня Рейки и стало тем самым универсальным ..... 28 авг 2010 ... отдельно все, что на каждый день, отдельно – то, что для простуды, и т. вроде простуды, ... Помощь при лечении: ухо, нос и горло , простуды, равновесие, проблемы ... Здесь Вы можете получить бесплатно ... рейки от простуды F5;8B5;O ]h�� 65;0=85 рейки от простуды РЕЙКИ - ЭТО ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА, ОСНОВАННАЯ В 1922 ГОДУ ... 1 мар 2013... Он появлялся раньше симптомов простуды и уходил раньше ..... Книга: " Правильное лечение простуды и гриппа как профилактика неизлечимых ... 14 июн 2012 ... Фильм «Живая вода» Это фильм о самом обыкновенном веществе на нашей планете - воде. От автора: о практике Рейки (Рэйки) Центр ... рейки от простуды Помогите выбрать победителя и получите подарок от Школы! Казалось бы, любые проблемы со здоровьем можно решить, приняв “волшебную” таблетку. Многие книги по Рэйки утверждают, что Рэйки – это универсальная панацея, ... Нагреть, довести до кипения, ... мет рейка хантер дуглас рейка очень редко вылетает там еще есть тяга она стоит между ... Рейки, чакростоунтерапии, коррекция ауры являются довольно ... РЕЙКИ ИСЦЕЛЯЮЩАЯ МУДРОСТЬ - метод с помощью которого можно, как минимум, резко ... relajaciÓn mÚsica, relax music, mÚsica meditaciÓn, meditation music, reiki music yoga, tai В современной суматошной жизни сложно найти свободное время для физических упражнений, но ... Отзывы о благотворительом круге Рэйки 24.08.11 ... рейки от простуды 8 дек 2012 ... 12 фев 2013 ... повышенная утомляемость, сонливость, раздражительность, простуды, насморк, .... Елена М..Очень хочется поблагодарить Регину за то, что она есть, и Вселенную за то, что она ... У кого ..." · "T@mi ... предверие простуды, ... Описание: Ритуалы денежной магии-Любят ли нас деньги? Дело в том, что многие люди обладают врожденным даром ... хорошие лекарства от простуды од болею не могу ...

  Рейки от простуды

  Реклама
  Простуда
  Рейки от простуды

 • магазины, которые продают uggs

  ugg шляпа и шарф
  ugg para homens
  spedbarn
  Продажа австралии uggs
  ugg cayha

  Just wanted to say Howdy. I now signed up

  • Elizabet
  • spy cameras
  • Epifania

  Recommended Posts

  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

  • Sign in with Facebook
  • Sign in with Twitter
  Sign in to follow this  
  Go To Topic Listing Off Topic  гречанинов а. моя жизнь

  h1.vf_h1::after {background-position: 0px -378px;} /Ð1.
  <д СÑ
  ÐÐ
  44741
  мол
  0,Ð: :->-â¢"":
  мол
  ééãéééẵéáéà ôéééééé ééÊéééééằ
  "éÂéêéà ééàẹé ééàẹé*", 112 éÂ\éôéạ; 72é<1
  ééà* éÂéắ* 23, N. éÊ,
  ééééô ẹ éƯ. 5. é.
  ẹéằéáéãéẹ éééắéã
  417 éơé/éẹéàééà 5(ééàéà(.
  éÊéắé 3. N. éÊ.
  éá. é.
  <*â¢â¢< > <â¢Â«-
  ÐоÑвÑÑаеÑÑÑ дÑÑзÑÑм моей мÑзÑки
  ééééééĂééééé
  éé 2-ééÊ ééééééééééééÊ éééééééđ

  é éẵéà éẹéáéẵéééằéàéảẹ é ẹéàéẳ ẹẹéẹẹéằéáéẹééẳ, éảéáéãéẵéàéẵéẵẹéạ éẹẹẹ ééắẹéắ-
  ẹẹẹ ẹẹéàẹéẵ ẹéắéãééẳéá. éĂ ééàẹéẹẹ éảéà ẹéééắé éẳéẵéà éẹéáẹéằéắẹẹ ééàẹéàéảéáẹẹ
  ééắẹẹéẹ ẹ éắẹẹéắéẳ, ééắẹéắẹẹéẳ éẵéà ẹéắẹéàéằ, ẹẹéắéẹ ẹ ẹẹééằ éẳẹéãẹéééẵẹéắéẳ.
  ééẹéàéẳ, ééắééé ẹ ẹéảéà éẹéằ ẹẹéàéẵéáééắéẳ ééắéẵẹéàẹééẹéắẹéáéá, éẵéàééắẹéắẹẹéà éáéã
  éẳéắéáẹ éẹéắẹéàẹẹéắẹéắé éẵéà éẵéẹéắééáéằéá ééắ éẳéẵéà éẵéáééééắẹ ééẹéắéééẵéáẹ. é éééắ-
  ẹéằéàéẹẹééáéá, ééắééé ẹ ẹẹééằ ééắéằéàéà éáéằéá éẳéàéẵéàéà éẵé éẵéắééá, ẹ éá ẹéắééé éẵéà
  éẵéẹéắééáéằ ẹéàééà ééắẹẹéá éẵéáééééắéạ ééắéééàẹéảééá ẹéắ ẹẹéắẹéắéẵẹ ééắéằẹẹéáẹ éẳẹéãẹ-
  éééẵẹéắé, éẳéắéáẹ ẹéắéẹéàéẳéàéẵéẵéáééắé. éẹéáẹéáéẵéắéạ ẹẹéắééắ, ééẹéắẹéàéẳ, éẵẹéảéẵéắ ẹéé-
  éãéẹẹ, éẹéằé éẳéắẹ éẵéàéẹéàéắééắéằéáéẳéẹ éãéẹẹéàéẵẹéáééắẹẹẹ. ééẵéà éẹéàééé éééãé-
  éằéắẹẹ, ẹẹéắ éẳéắéà éắéẹéàẹẹééắ éẵéá ééằẹ ééắééắ éẵéàéáéẵẹéàẹéàẹéẵéắ, ẹéẹẹéẵéắ, é ééắẹéắéẳẹ
  ẹ éáéãééàéééằ éằẹééàéạ.
  ééàéẳééằéắ éẹéằéắ éá ẹéắéẳéẵéàéẵéáéạ é ẹéắéẹẹééàéẵéẵéắéạ éẹẹéà: éẵéẹẹéắéằẹééắ éằéá
  ẹẹ éắééẹéàéẵ ééàéạẹẹééáẹéàéằẹéẵéắ, ẹẹéắéẹ éáéẳéàẹẹ ẹẹééàẹ é éảéáéãéẵéá ééé ẹẹééắéả-
  éẵéáé-ẹééắẹéàẹ? éĂééắéằẹééắ ééắéẳééắéãéáẹéắẹéắé ééắẹééằẹéàẹẹẹ éẵé ẹééàẹ ééắéảéáéạ
  ẹẹẹẹ éẵéà éàéảéàééẵéàééẵéắ, õ ẹéàééắééẵẹ éắéẵéá ééắẹééáéằéáẹẹ, é éãééẹẹé éắ éẵéáẹ ẹéảéà
  éãééẹéằéá. éĂẹéàééá ẹéééáẹ ẹ éẹẹẹ éẵéà ẹéắẹéàéằ: ẹéả éằẹẹẹéà ẹéắééé éẵé-
  éẹéàééé éẹéáéẳéáẹéáẹẹẹẹ ẹ ẹéắéằẹẹ ééàééééắéé éá éẵé ẹẹéắéẳ ẹẹééắééắéáẹẹẹẹ. ééắ
  éÂéééáéà éẵéẹẹẹéắéàéẵéáẹ, é ẹẹéẹẹẹẹ, éẵéà éẹéééằéá ééằéáẹéàéằẹéẵẹéẳéá, õ éảéáéãéẵẹ
  ééẵéà ẹééắẹẹéàẹẹéé éẹéàééé éééãééằéẹẹ éẳéẵéà éằéáẹéàéẵéẵéắéạ ẹéẳẹẹéằé, éé éá
  éẵéáééééáẹ ẹẹéáéằéáéạ éẵéà ẹééẹéáéằéắ éẹ éắẹéắééẵéẹẹ éắẹ ẹéàéẹ ééắẹẹééắé é
  ẹééắẹẹéàẹẹéẹ.
  éăéằéá ééắéẹ éá éẹéà ééắéằéàéà éá ééắéằéàéà ẹ ẹéẹéàééằẹéằẹẹ é ẹéắéãéẵééẵéáéá éáẹẹéáéẵ-
  éẵéắẹẹéá ẹééắéàééắ éẹéáéãéééẵéáẹ éá é éẹéáéãéẵééẵéáéá ẹẹéắéẳ éẵéẹééằ ééáééàẹẹ ẹééắéạ
  éảéáéãéẵéàéẵéẵẹéạ ééắéằé. ééáéãéẵẹ é éáẹééắéằéẵéàéẵéáéá ẹẹéắééắ ééắéằéé ééắéẹéẹ éẹéééằé
  ẹẹéảéàéằéắéạ, éá éééảéà éắẹéàéẵẹ, é é éẹẹééắéà éẹéàéẳẹ ẹẹéắéằẹ ééàẹééắéẵéàẹéẵéắ ẹéééắẹẹ-
  éẵéắéạ éá ẹẹéẹẹéằéáééắéạ, ééééẹ éẵéà ẹéẹẹéắ éẹéééééàẹ éẵé ééắéằẹ ẹéẳéàẹẹéẵẹẹ.
  ééắẹ éắ ẹééãéằéáẹéẵẹẹ ẹẹéắẹéắéẵéẹ ẹẹéắéạ éảéáéãéẵéá ẹ éá ẹéàẹéáéằ éẵéééáẹéẹẹ ééằẹ
  éẹẹéãéàéạ éẳéắéàéạ éẳẹéãẹééá ẹééắéá ééắẹééắéẳéáéẵééẵéáẹ.
  é. éẹéàẹééẵéáéẵéắé.
  ÐодиÑелÑÑкий дом
  Ðз маленÑкого гоÑода ÐеÑемÑÑлÑ ÐалÑжÑкой гÑбеÑнии Ñоди-
  Ñели мои за год до моего ÑождениÑ пеÑебÑалиÑÑ в ÐоÑквÑ и поÑе-
  лилиÑÑ на СмоленÑком бÑлÑваÑе, где Ñ и ÑодилÑÑ в 1864 годÑ,
  13-25 окÑÑбÑÑ. ÐÑеÑ занималÑÑ мелкой ÑоÑговлей и имел ÑоÑо-
  Ñий доÑод. ÐÑждÑ в доме никогда не бÑло, напÑоÑив â благо-
  ÑоÑÑоÑние ÑоÑло и наÑÑолÑко, ÑÑо впоÑледÑÑвии оÑеÑ даже мог
  кÑпиÑÑ землÑ и поÑÑÑоиÑÑ неболÑÑой двÑÑÑÑажнÑй деÑевÑннÑй
  дом, в коÑоÑом мÑ занимали веÑÑ, а низ, ÑазделеннÑй на две
  маленÑкие кваÑÑиÑки, ÑдавалÑÑ.

  ÐÑеÑ бÑл полÑгÑамоÑнÑй. ЧиÑаÑÑ он Ñмел, но пиÑал еле-еле,
  да емÑ ÑÑо длÑ его дела и не нÑжно бÑло. ÐаÑÑ бÑла ÑовеÑÑенно
  негÑамоÑна, но она бÑла оÑ пÑиÑодÑ богаÑо одаÑена и вÑегда ÑÑÑе-
  милаÑÑ к ÑвеÑÑ. ÐÑо по ее наÑÑоÑниÑ оÑеÑ должен бÑл пеÑемениÑÑ
  меÑÑо жиÑелÑÑÑва и пеÑееÑал из заÑолÑÑÑного гоÑода ÐеÑемÑÑлÑ
  в ÐоÑквÑ. ÐдеÑÑ моÑ маÑÑ вÑегда иÑкала и ÑÑаÑÑливо наÑодила
  лÑдей, ÑÑоÑÑиÑ вÑÑе Ñой ÑÑедÑ, в коÑоÑой ей пÑиÑодилоÑÑ вÑа-
  ÑаÑÑÑÑ. Так, акÑÑеÑка, к помоÑи коÑоÑой ей пÑиÑодилоÑÑ ÑаÑÑо
  пÑибегаÑÑ (наÑ бÑло Ñ нее 11 Ñеловек), ÑÑановиÑÑÑ ее дÑÑгом и
  вводиÑ ее в Ñвой кÑÑг знакомÑÑ. ÐиÑовоззÑение и инÑеÑеÑ маÑеÑи
  поÑÑепенно повÑÑаÑÑÑÑ. Ð конÑÑ Ñвоей жизни она даже знала
  недÑÑно ÑÑÑÑкÑÑ лиÑеÑаÑÑÑÑ. ÐÑпоминаÑ ее за каким-нибÑдÑ ÑÑ-
  коделÑем, â она обÑивала вÑÑ ÑвоÑ ÑемÑÑ, â ÑÑо-нибÑдÑ кÑоиÑ
  или ÑÑеÑ, а какой-нибÑдÑ ÑноÑа ÑиÑаеÑ ей вÑлÑÑ.
  Ðз пеÑвÑÑ младенÑеÑкиÑ дней моиÑ в памÑÑи мелÑкаÑÑ какие
  Ñо оÑделÑнÑе мгновениÑ. ÐомнÑ ÑебÑ ÑидÑÑим Ñ игÑÑÑками на
  окне. ЧÑобÑ не ÑпаÑÑÑ на ÑлиÑÑ, окно заделано деÑевÑнной ÑеÑеÑ-
  кой. Ðколо менÑ ÑÑаÑÑÑа нÑнÑка СÑепанида Семеновна вÑжеÑ ÑÑ-
  18
  лок. Ðна оÑоÑла оÑ менÑ заÑем-Ñо, оÑÑавив на подоконнике Ñвои
  оÑки и ÑабоÑÑ.
  ÐÑки пÑивлекли мое внимание. Я ими поигÑал, поÑом мне ÑÑо
  надоело и Ñ иÑ вÑбÑоÑил на ÑлиÑÑ. ÐÑнÑка, Ñвидев, ÑÑо Ñ наделал,
  ÑаÑÑеÑдилаÑÑ и надавала мне Ñлепков по мÑгкомÑ меÑÑÑ. Ðобила
  она менÑ должно бÑÑÑ болÑно, еÑли ÑÑо вÑезалоÑÑ мне в памÑÑÑ
  на вÑÑ жизнÑ.
  ÐомнÑ Ñвои деÑÑкие игÑÑ. ÐÑаÑ бÑл много ÑÑаÑÑе менÑ и не
  пÑинимал ÑÑаÑÑиÑ в игÑаÑ моиÑ Ñ ÑеÑÑÑами Ðлавдией и Ðадей, ко-
  ÑоÑÑе бÑли моложе менÑ. Я лÑбил бÑÑÑ поваÑом и из ÑÑÑÑÑ моÑ-
  ковок и Ñеп гоÑовил ÑазнообÑазнÑе блÑда. ÐеÑом Ñ жаÑил ÑÑÑÑÑÑÑ
  акаÑии, молол иÑ и Ñ менÑ полÑÑалоÑÑ великолепное коÑе, по видÑ
  ÑовеÑÑенно не оÑлиÑавÑееÑÑ оÑ наÑÑоÑÑего.
  Ðогда ÑÑал поÑÑаÑÑе, иÑкÑÑно Ñмел ÑооÑÑдиÑÑ змеÑ Ñ ÑÑеÑеÑ-
  кой и длиннÑм ÑвоÑÑом из моÑалки. Ðогда поднималÑÑ змей меÑÑов
  на 100, а Ñо и болÑÑе, поÑÑлалаÑÑ по ниÑке емÑ ÑелегÑамма, â
  кÑÑжок бÑмаги Ñ дÑÑкой поÑеÑедине. ÐÑбо бÑло наблÑдаÑÑ, как
  ÑелегÑаммÑ ÑÑÑ веÑÑом доноÑило до Ñамого змеÑ.
  ÐеÑом, когда Ñ гоÑÑил Ñ Ñвоего дÑди в деÑевне в ÐалÑжÑкой
  гÑбеÑнии, â в моем ÑаÑпоÑÑжении бÑла лодка-плоÑкодонка. Ðна
  бÑла Ñ менÑ за паÑоÑод, на коÑоÑом Ñ пÑÑеÑеÑÑвовал по маленÑ-
  кой ÑеÑенке Ñвободно Ñ ÑеÑвеÑÑÑ киломеÑÑа взад и впеÑед. Ðногда
  бÑл Ñо мной двоÑÑоднÑй бÑаÑ, иногда Ñ ÑазÑезжал в одиноÑеÑÑве.
  ÐÑо бÑло ÑовÑем не опаÑно: ÑеÑенка бÑла оÑенÑ мелкаÑ, а поÑомÑ
  ÑÑо ÑазÑеÑалоÑÑ мне. Ð моей ÑанÑазии ÑиÑовалиÑÑ пÑиÑÑани,
  вÑÑÑеÑнÑе коÑабли, коÑоÑÑм Ñ ÑалÑÑовал, бÑÑÑ и гибелÑ паÑоÑода,
  Ñ коÑоÑого Ñ ÑпаÑал лÑдей и пÑ. и пÑ.
  Ð бабки, оÑенÑ ÑаÑпÑоÑÑÑаненнÑÑ в мое вÑемÑ игÑÑ малÑÑи-
  Ñек, никогда не игÑал (а воÑ ЧеÑов в нее игÑал). Я вÑегда оÑдавал
  пÑедпоÑÑение обÑеÑÑвÑ девоÑек и даже не ÑÑÑдилÑÑ игÑаÑÑ Ñ ними
  в кÑклÑ. Ðе оÑÑÑда ли неÑколÑко женÑÑвенное наÑало, коÑоÑое,
  как мне кажеÑÑÑ, наблÑдаеÑÑÑ в моей наÑÑÑе?
  ÐеÑепадали иногда на моÑ долÑ и ÑÑдожеÑÑвеннÑе игÑÑÑки.
  ÐднаждÑ мне подаÑили каÑÑоннÑй ÑеаÑÑ Ñ декоÑаÑиÑми и вÑеми
  пеÑÑонажами на ÑказкÑ «ÐÑÑлан и ÐÑдмила». С воÑÑиÑением Ñ
  задавал ÑпекÑакли длÑ ÑвоиÑ ÑеÑÑеÑ. Я Ñогда и не подозÑевал, ÑÑо
  леÑ ÑеÑез 15 Ñ бÑдÑ вновÑ ÑвлеÑен ÑÑой гениалÑной Ñказкой ÐÑÑ-
  кина, но Ñже не ÑолÑко Ñказкой, но и гениалÑной мÑзÑкой, поло-
  женной на нее Ðлинкой.
  ÐаÑÑ моÑ бÑла ÑÑÑаÑÑнаÑ лÑбиÑелÑниÑа азаÑÑнÑÑ игÑ в каÑ-
  14
  ẹẹ: é ẹẹẹééắéằéẹ éá ẹẹẹéẵéẹ. ééắ é ééắéẳéééẵéáéá ẹééắéàéạ ééẹẹéàẹééá éắéẵé
  éáéẹééằé é ééằéẹẹéáẹéàẹééáéạ éẹéàẹéàẹééẵẹ. éƯéáẹẹẹ ééáẹéẹẹ éẳéàéằéắéẳ éắéẵé
  ẹéẳéàéằé. ééắ ẹéàééắ éắéẵé ẹééằéàéééằéẹẹ ééẹẹééẳéá éẳéắéảéẵéắ ẹẹééáẹẹ ééắ ẹéằéàéẹẹ-
  ẹéàéẳẹ ẹéằẹẹéẹ é éàéà éảéáéãéẵéá. éééẵééảéẹ éắéẵé ééắéàẹééằé é ééắẹẹéá é éẹéẹẹ
  é éééằẹéẹ. éẹéàẹ éẵéà éẳéắé éẹéắẹéáẹẹ ẹééắéáẹ ééàéằ é ééắẹéééà, é ééắẹéắéẳẹ éắéẵé
  ééắéàẹééằé ééàéã éẵéàééắ éá ééãẹéằé éẳéàéẵẹ ẹ ẹéắééắéạ. ééẵéà éẹéằéắ ẹéắééé éằéàẹ ẹéàẹẹẹ.
  éẹéáéàẹéé ẹẹéé, ééắéắééàééé, ééắééắéằẹéé éắ ẹéắéẳ, éắ ẹéàéẳ ẹ éẹéẹéắéẳ éá
  éẵéàééàẹẹééắéạ, éắéẵé ẹéảéà ẹéàẹéàéã ẹéẹ ẹéáééàéằé ẹ éẵéáéẳéá éãé ééẹẹéắẹéẵẹéẳ
  ẹẹéắéằéắéẳ. éẹéằéắ éàẹéà ẹééàẹéằéắ. ééắ éẵéẹẹẹééáéằ ééàẹéàẹ, éẵéẹẹẹééáéằé éẵéắẹẹ,
  éẳéàéẵẹ ẹ éẹẹééáéẳéá ééàẹẹéẳéá ẹéằéắéảéáéằéá ẹééẹẹ, é éắéẵéá éẹẹ éàẹéà éáéẹééằéá. ééắééé
  ẹ éẹéắẹéẵẹéằẹẹ ẹẹẹéắéẳ, ẹ ẹééáééàéằ éáẹ éẹẹ é ẹéắéẳ éảéà ééắéằéắéảéàéẵéáéá éãé ééẹ-
  ẹéắẹéẵẹéẳ ẹẹéắéằéắéẳ. ééẹẹ, éẵéà ẹééãééàééẹẹẹ, éẹéáééằééẹéééằéẹẹ é ééắéẹẹééà
  éẵé ẹéẹ-ééắéằẹéắẹé éá éắẹééàéảéàéẵéẵéẹ, ẹéẵéắéé ẹéééáéằéẹẹ éãé éáéẹẹ. ééã ééắéẳéẵéẹẹ
  éẹẹéắééáéằéá ééắ éắééẵéắéẳẹ éẵé éẵéàééắẹéắẹéắéà éẹéàéẳẹ éá éẹẹééáéà, éẵéắ éáéẹé éẵéà
  éẹéàéẹéẹééằéẹẹ. ééẹẹé ẹééãéééằẹẹ ẹ ẹéằéáẹẹ ẹééẹ ééắéằéắééắéằé, õ éẹéằé
  ẹẹéééắẹé, õ éãééãééắéẵéáéằéá ééắ éẹéàéẵéắẹéẵéắéạ. ééẹẹ éẹẹééằé, ééàẹéàéẹéàẹẹéáéằéẹẹ
  éá ẹéééãééằé: ôéáéẹ é ẹéàẹééắéẹằ. éÊééáééáẹéàéằẹéẵéắ, éắẹéẹéé ẹ éẵéàéà éẹééằéáẹẹ
  ẹéáéằẹ. éẹéắẹéáééàé ééắéằéàéà ẹẹẹéắé éãé ééẹẹéắẹéẵẹéẳ ẹẹéắéằéắéẳ, éắéẵé éẳéắééằé éàẹéà
  éẹéắẹẹéắẹẹẹ ééắééắéằẹéẵéắ ééằéáẹéàéằẹéẵẹẹ ẹéàẹééắééẵẹẹ ẹéằẹéảéẹ. ééắ éàẹéằéá éẹ
  éẵéà éãééãééắéẵéáéằéá ééắ éẹéàéẵéắẹéẵéắéạ, ééẹẹéắẹéẵéẹ éáéẹé, õ éẵéà éãéẵéẹ ẹééắéằẹééắ
  éẹéàéẳéàéẵéá, õ éẹẹ éẹ éàẹéà éẹéắééắéằéảééằéẹẹ.
  éĂẹéàééá éẳẹéãẹéééẵẹéắé éẳéẵéắééắ éằẹééáẹéàéằéàéạ ééẹẹ, õ ẹ ẹẹéắéạ ẹẹẹéẹẹéá
  éắẹ éẳéẹéàẹéá éẵéà ẹéẵéẹéằéàééắéééằ. éăéẹéẳéẹẹ éẳéẵéà éãééẳéàéẵéáéằéá ééẹẹẹ.
  ééắ ẹẹéắ ẹ ẹéẵéẹéằéàééắéééằ éắẹ ẹééắéáẹ ẹéắééáẹéàéằéàéạ, õ ẹẹéắ ẹẹẹéẹẹẹ é
  éẹẹéàẹéàẹẹééáẹéẳ. ééắéảéẵéắ ẹéééãéẹẹ ẹ éáẹééắéằéàẹéáéằ éẳéáẹ, ééééẹ ẹééắéá ééắéẵ-
  ẹéàẹẹẹ, é éáéẵéắééé éẹéắẹẹéắ ẹẹéắé éắẹééắẹéẵẹẹẹ ééắẹéằéà ééééắéạ-éẵéáéẹéẹ ééằéá-
  ẹéàéằẹéẵéắéạ ẹéééắẹẹ.
  ééắééáẹéàéằéá éẳéắéá ééắééắéằẹéẵéắ ẹéẹẹéắ éàéãééáéằéá ééắ ẹéẹẹẹéẳ éẳéàẹẹééẳ éẵé
  ééắééắéẳéắéằẹéà éá éẳéàéảéẹ éẹéắẹéáéẳ ẹééã é ééắé éắéẹéãéẹéàéằẹéẵéắ é éÂẹéắéáẹééắ-éĂéàẹ-
  ééáéàéẹéẹẹ éééẹẹ, ẹẹéắ é 60 ééàẹẹẹéẹ éắẹ ééắẹééẹ. ééắééé ẹ ééắéẹéắẹ, éắéẵéá
  éẹééằéá éá éẳéàéẵẹ ẹ ẹéắééắéạ. ééắ ẹéáẹ ééắẹ ẹ ééắéẳéẵẹ ẹẹéắẹ éắẹéắééàéẵéẵẹéạ éãéééẹ
  éẳéắéẵéẹẹẹẹẹééắéạ ééắẹẹéáéẵéáẹẹ õ ẹéẳéàẹẹ éằééẳééééẵéắééắ éẳéẹéằé ẹéắ ẹééàéảéà-
  éáẹééàẹéàéẵéẵẹéẳ ẹéàẹéẵẹéẳ ẹéằéàééắéẳ éá ééằéàéạééáéạ éãéééẹ ééàẹéàéẹẹ ééàẹéàéẹéẵéẵẹẹ
  éằéắéảéàé éá éáéẹẹẹéàé éẵé éééãéẹéà, éééà ééắéẹéééằéáẹẹ ééắééẹééá ééằẹ éắẹẹéé-
  ẹéáẹẹẹ ééắéẳé ééàẹéàéạ. éẹéắééàéẵéẵéắ éẹééắéẳéáéẵééàẹẹẹ ẹẹẹéẹ, ééắẹéắééáéẹéáéạ ééắ
  ẹéảéẹé, ééắééé éẵéẹẹẹéééằ éẳéắéẳéàéẵẹ éẹéáéằéắéảéáẹẹẹẹ é éẳéắẹééẳ éẹéàééắééắé-
  éẵéắééắ éĂéàẹééáẹ. ééắéằéảéàéẵ ẹéắéãéẵéẹẹẹẹ, ẹẹéắ ẹẹéắẹ ẹẹẹéẹ ééắẹẹéáéằ éẳéẵéà ẹééắ-
  ééắéằẹẹẹééáéà éắẹ éẹẹéàẹéàẹẹééáẹ. éÂéắéằẹééắ ééắééé ẹẹéắ éẹéằéắ ẹéảéà ééắéãéééá, ẹ
  éẵéẹéáéẵééằ ẹẹéẹẹééắééẹẹ ẹéàéẹ ééẵéắéẹ ẹéắẹéắẹéắ éá ééàẹéàéằéắ. ééắ éẵẹéảéẵéắ éẹéằéắ
  éàẹéà éá ééắéẹẹéãẹẹ ééàẹéàéẹéẵéẵẹéạ éẹéắé, é ééắẹéắẹéắéẳ éẹéằ ééắéẹéàééàéẵ ẹé. éĂéàẹ-
  15
  гий ÐÑеподобнÑй, ÑÑо избавлÑло, по веÑе, оÑ зÑбной боли, но ÑÑо
  Ñже бÑло не ÑÑÑаÑно.
  ÐднаждÑ ездили ÑодиÑели Ñакже и в Ðиев â ÑÑедоÑоÑие Ñе-
  лигиозной жизни ÐоÑÑии. ÐÑо бÑло наÑÑоÑÑим ÑобÑÑием в наÑей
  ÑиÑой меÑанÑкой жизни. С неÑеÑпением ожидали мÑ, деÑи, иÑ
  возвÑаÑениÑ и, когда они пÑиезжали, Ñ каким воÑÑоÑгом полÑÑали
  мÑ пÑивезеннÑе подаÑки: ÑеÑебÑÑннÑе ÑейнÑе кÑеÑÑики, обÑазки,
  книжки Ñ каÑÑинками â изобÑажениÑми ÑвÑÑÑÑ меÑÑ и главное,
  конеÑно, игÑÑÑки. Ðе пÑавда ли, ÑÑо ÑамÑй ÑилÑнÑй Ñлед оÑÑав-
  лÑÑÑ Ñ наÑ воÑпоминаниÑ, ÑвÑзаннÑе Ñ обонÑнием? ÐапаÑ кипа-
  ÑиÑового деÑева оÑ икон, пÑивезеннÑÑ ÑодиÑелÑми Ñ богомолÑÑ,
  мне вÑпоминаеÑÑÑ пÑи ÑÑом оÑобенно оÑÑеÑливо.
  Ðз одиннадÑаÑи Ñеловек деÑей, моиÑ бÑаÑÑев и ÑеÑÑеÑ,
  ÑеÑÑеÑо ÑмеÑли в младенÑеÑком возÑаÑÑе. ÐÑобенно запомнилаÑÑ
  ÑмеÑÑÑ маленÑкого бÑаÑика, когда мне бÑло леÑ ÑеÑÑÑ. ÐÑо бÑло
  длÑ менÑ пеÑвÑм веÑнием ÑмеÑÑи. Ðоздний веÑеÑ. Ð ÑпалÑне, Ñоди-
  Ñелей пÑи Ñлабом ÑвеÑе ÑалÑной ÑвеÑи вокÑÑг лÑлÑки ÑобÑалаÑÑ
  вÑÑ ÑемÑÑ. УмиÑал бÑаÑик оÑ ÑкаÑлаÑинÑ. ÐмÑ бÑло вÑего неÑколÑ-
  ко меÑÑÑев. Ðевозможно опиÑаÑÑ гоÑе маÑеÑи и вÑеÑ наÑ. ÐÑ
  поÑеÑÑли маленÑкого кÑмиÑа, коÑоÑого вÑе обожали. ÐомнÑ как
  леденело ÑеÑдÑе пÑи виде беленÑкого лиÑика и ÑложеннÑÑ в кÑеÑÑ-
  ное знамение маленÑкиÑ ÑÑÑек в гÑобÑ. ÐеÑÑо ÑаинÑÑвенное, непо-
  нÑÑное и ÑÑÑаÑное пÑоникло в моÑ маленÑкÑÑ дÑÑÑ и навÑегда
  запеÑаÑлелоÑÑ.
  ÐÑе помнÑ один ÑлÑÑай, коÑоÑÑй ÑÑÑÑ бÑло не конÑилÑÑ ка-
  ÑаÑÑÑоÑой. Ðне бÑло ÑеÑÑÑ леÑ. Я на пÑогÑлке Ñ'Ñой же СÑепани-
  дой Семеновной. Ðа ÑÑкаÑ Ñ нее двÑÑ-леÑнÑÑ ÑеÑÑÑа ÐадÑ, за ÑÑкÑ
  ведеÑ она дÑÑгÑÑ ÑеÑÑÑÑ ÐлавдиÑ 4-Ñ леÑ, Ñ, как ÑÑаÑÑий, впеÑеди
  один. ÐдÑÑг из-за Ñгла налеÑаеÑ на менÑ гÑомаднÑй паÑенÑ и Ñби-
  ваеÑ менÑ Ñ ног. Я падаÑ и ÑазбиваÑÑÑ до кÑови о каменнÑÑ ÑÑм-
  бÑ. ÐÑо бÑло близко к лавке оÑÑа. ÐмÑ ÑейÑаÑ же дали знаÑÑ, он
  вÑбежал, оÑнеÑ менÑ в беÑÑознаÑелÑном ÑоÑÑоÑнии в близнаÑодÑ-
  ÑÑÑÑÑ апÑекÑ. Ðогда Ñ оÑнÑлÑÑ, Ñ Ñвидел около ÑебÑ взволнован-
  ного оÑÑа и апÑекаÑÑ ÐдолÑÑа ÐвановиÑа ÐинÑе. ÐобÑодÑÑнÑй и
  аккÑÑаÑнÑй немеÑ, вÑегда в длиннополом ÑÑÑÑÑке и белом галÑÑÑ-
  Ñе, апÑекаÑÑ ÑÑоÑ бÑл дÑÑгом вÑеÑ окÑеÑÑнÑÑ жиÑелей, коÑоÑÑм
  он безвозмездно давал ÑовеÑÑ и ÑÑÑ же оÑпÑÑкал лекаÑÑÑва из
  Ñвоей апÑеки. ÐоÑлиÑÑ, ÑÑо Ñ поÑеÑÑÑ глаз, но вÑÑ обоÑлоÑÑ бла-
  гополÑÑно. ÐÑодеÑжали менÑ доволÑно долго в Ñемной комнаÑе,
  16
  из коÑоÑой Ñ вÑÑел Ñ оÑÑавÑимÑÑ на вÑÑ жизнÑ доволÑно замеÑ-
  нÑм ÑÑамом над пÑавÑм глазом.
  Ðне бÑло неполнÑÑ ÑемÑ леÑ, когда оÑеÑ Ñвел менÑ в гоÑод-
  Ñкое ÑÑилиÑе, где Ñ наÑел ÑовеÑÑенно мне ÑÑждÑÑ ÑÑедÑ ÑлиÑ-
  нÑÑ малÑÑиÑек, гÑÑбÑÑ, озоÑнÑÑ, дÑаÑÑнов и, веÑоÑÑно, мелкиÑ
  воÑиÑек. ÐÑÑзнÑе, заÑаленнÑе бÑкваÑи, пеÑеÑодивÑие оÑ ÑÑаÑ-
  Ñего бÑаÑа к младÑемÑ, оÑ коÑоÑÑÑ даже на ÑаÑÑÑоÑнии Ñел
  какой-Ñо ÑпеÑиÑиÑеÑкий запаÑ; на завÑÑак, пÑиобÑеÑаемÑй за
  3 копейки в ÑоÑедней мелоÑной лавоÑке, ÑиÑник Ñ каким-Ñо киÑлÑм
  ваÑенÑем внÑÑÑи; пÑоÑÑаивание на моÑозе пеÑед запеÑÑой двеÑÑÑ,
  еÑли пÑиÑел ÑанÑÑе положенного на неÑколÑко минÑÑ, а в оÑобен-
  ноÑÑи ÑÑоÑние на коленкаÑ по оконÑании ÑÑоков за какÑÑ-нибÑдÑ
  пÑоделкÑ вÑего клаÑÑа Ñ ÑÑвÑÑвом обидÑ и оÑкоÑблениÑ оÑ Ñозна-
  ниÑ, ÑÑо ÑÑ в ÑÑой пÑоделке не ÑÑаÑÑвовал и наказан за ÑÑжÑÑ
  пÑовинноÑÑÑ, -â вÑего ÑÑого нелÑзÑ забÑÑÑ.
  УÑилÑÑ Ñ ÑоÑоÑо и в 3 года, как полагалоÑÑ, оконÑил ÑколÑ.
  ЧÑо же далÑÑе? ÐÑаÑ ÑлÑжил в Ñо вÑемÑ конÑоÑÑиком в одном
  винном Ñкладе, оÑÑÑ же нÑжен бÑл «Ñвой глаз» в ÑоÑговле, а
  поÑомÑ ÑеÑено бÑло, ÑÑо Ñ Ñ оÑени бÑдÑ емÑ помогаÑÑ. Так Ñ и
  поÑел бÑ по оÑÑовÑкой доÑожке мелкого лавоÑника, еÑлиб не
  ÑлÑÑай. ÐоÑазиÑелÑно, как ÑаÑÑо в ÑÑдÑбе моей ÑлÑÑай игÑал Ñе-
  ÑаÑÑÑÑ на вÑÑ жизнÑ ÑолÑ. СÑаÑÑий бÑаÑ подÑÑжилÑÑ Ñ одним
  ÑÑÑденÑом. ТоÑ бÑл, должно бÑÑÑ, наблÑдаÑелÑнÑм ÑноÑей. ÐидÑ
  во мне одаÑенного малÑÑика, он вÑÑÑеÑки наÑал ÑговаÑиваÑÑ маÑÑ
  оÑдаÑÑ менÑ в гимназиÑ. â «ЧÑо же емÑ Ñ ÑанниÑ леÑ в лавке ÑоÑ-
  говаÑÑ? ÐожеÑ бÑÑÑ из него докÑоÑ вÑйдеÑ». Ðаже и на оÑÑа ÑÑоÑ
  аÑгÑменÑ подейÑÑвовал, â к докÑоÑам он пиÑал болÑÑое Ñваже-
  ние, â и менÑ оÑдали в ÐоÑковÑкÑÑ 5-ÑÑ гимназиÑ. То-Ñо бÑла
  гоÑдоÑÑÑ длÑ вÑеÑ видеÑÑ менÑ в мÑндиÑе Ñ ÑеÑебÑÑннÑми пÑгови-
  Ñами, а Ñам Ñ бÑл на ÑедÑмом небе. Я поÑÑÑпил в пÑигоÑовиÑелÑ-
  нÑй клаÑÑ и в пеÑвÑÑ же ÑеÑвеÑÑÑ года бÑл запиÑан на золоÑÑÑ
  доÑкÑ пеÑвÑм ÑÑеником. То бÑла поÑа клаÑÑиÑеÑкого обÑазованиÑ,
  и Ñ пеÑвого клаÑÑа наÑиналоÑÑ изÑÑение лаÑинÑкого ÑзÑка, а Ñ,
  бÑдÑÑи доволÑно ÑилÑнÑм в маÑемаÑике и дÑÑгиÑ наÑкаÑ, оказалÑÑ
  ÑовеÑÑенно неÑпоÑобнÑм к ÑзÑкам. С пеÑвого ÑÑеника Ñ ÑÑазÑ
  ÑÑеÑал во вÑоÑой ÑазÑÑд и Ñ ÑÑÑдом пеÑеÑел во вÑоÑой клаÑÑ. Со
  вÑоÑого клаÑÑа наÑиналоÑÑ Ñже изÑÑение ÑеÑÑÑеÑ ÑзÑков: лаÑин-
  Ñкого, гÑеÑеÑкого, ÑÑанÑÑзÑкого и немеÑкого. ÐаÑалиÑÑ мои бедÑ:
  во вÑоÑом клаÑÑе Ñ пÑовалилÑÑ на Ñкзамене по ÑзÑкам и бÑл
  оÑÑавлен на вÑоÑой год, в ÑÑеÑÑем клаÑÑе Ñоже. Ðаково ÑÑо бÑло
  17
  ééằẹ ẹééẳéắéằẹééáééắééắ éẳééằẹẹéáéé! ééắ ẹéáẹ ééắẹ ẹ ééàéã ẹéảéẹé éẵéà éẳéắéẹ
  éẹééắéẳéáéẵéẹẹ ẹẹéắéạ ééắéằéắẹẹ éẳéắéàéạ éẵéẹéáéẵéẹẹéàéạẹẹ éảéáéãéẵéá. ééắéằééắ ééắẹéằéà
  éẳéàéẵẹ éẳẹẹéáéằéá ééắẹéẳéẹéẵẹéà ẹéẵẹ, ẹẹéắ ẹ éáéẹ éẵé ẹééãééẳéàéẵ éẹéàẹéàẹééắééắ éáéằéá
  éằéẹéáéẵẹééắééắ ẹéãẹéé, éẵéáẹéàééắ éẵéà éãéẵéẹ éá ééắéằéảéàéẵ éẹéắéééằéáẹẹẹẹ. ééắéẵ-
  ẹéáẹẹẹẹ ẹẹéắ ééắéằéảéẵéắ éẹéằéắ ééằẹ éẳéàéẵẹ ééằéắẹéắ: éẳéàéẵẹ ééãẹéằéá éẹ éáéã ééáéẳéẵé-
  éãéáéá éá ééắéééắẹéáéằéá éẹ é éằéééẹ, éẵéắ éẳéàéẵẹ ẹééẹ éắéẹẹẹ ẹéằẹẹééạ, éẹéáééàé-
  ẹéáéạ éẳéàéẵẹ é ééắéẵẹéàẹééẹéắẹéáẹ.
  é ẹẹẹéàẹẹééắéééẵéáéá éẳẹéãẹéééằẹéẵéắééắ éáẹéẹẹẹẹéé, ééé ẹéééắééắééắ, é
  ẹéàẹéắéạ ẹéàéẳẹéà éẳéắéáẹ ẹéắééáẹéàéằéàéạ, ééắéẵéàẹéẵéắ, éẵéáééééắééắ éẹéàéẹẹéééằéàéẵéáẹ éẵéà
  éẹéằéắ. ééắ éắéé éắéẵéá éẹéằéá éẳẹéãẹéééằẹéẵẹ éắẹ éẹéáẹéắéẹ. ééẹẹ éãé ẹéééắẹéắéạ,
  éàẹéằéá éẵéà éẹéằéắ ẹẹéàéẵéáẹ, ẹéáẹéáéẳ ééắéằéắẹéắéẳ éẹéàééé ẹẹéắ-éẵéáéẹéẹ éẵéééàéééằé.
  ééàééắẹéắẹẹéà éáéã éàéà ééàẹéàéẵ ẹ ééắ ẹéáẹ ééắẹ ééắéẳéẵẹ. é ẹéắéảééằéàéẵéáẹ, ẹẹéắ
  éẹéằéá éẵéà éẵéẹéắééẵẹéà, ẹẹéẹéáéẵéẵẹéà ééàẹéẵéá, é ẹéàéẵẹéáéẳéàéẵẹééằẹéẵẹéà éẳéàẹééẵ-
  ẹééáéà ẹéắéẳééẵẹẹ é ẹéắééà ôééé ẹéàẹéàéẹẹéẵéẵéắéạ ẹéàééắéạ, éẵé éãéằéẹéắéẳ ééàẹéắẹ-
  ééà ằ éáéằéá ôéĐẹéắ éãéẹẹéẳééẵéáéằéẹẹ éãéắẹéàéẵẹéé ẹẹéẵéẹ ằ éá ẹ. é. éÊ éắẹẹé
  ẹéàééàẹẹẹéẹ éẹéằ éằẹẹẹéà. ééẵ ẹéẹẹéắ, ééắééé éẹéééằ ééắéẳé, éằẹééáéằ ééàẹẹ
  ẹéàẹééắééẵẹéà ééàẹéẵéá, ôéẹẹẹéáéằằ, ééé éẹẹééảééằéẹẹ éẳéẹẹ. ééé õ éá éắẹéàẹ
  éá éẳéẹẹ, éẹéằéá éằẹééá ẹéàéằéáééáéắéãéẵẹéà. ééắ ẹẹéééắẹééẳ éẹéàéẵéắẹéẵéẹ, ééắ ééắ-
  ẹéẹéàẹéàéẵẹẹéẳ ẹééẵéẵẹẹ éắééàééẵẹ éẹéằéá éắéẹéãéẹéàéằẹéẵẹéẳéá éẵéà ẹéắéằẹééắ ééằẹ éẵéáẹ,
  éẵéắ éá ééằẹ éẵéẹ, ééàẹéàéạ, ééắééé éẳẹ ẹẹééằéá ééắéẹéẹẹéẹẹ. é ééàéằ é ééáéẳéẵééãéá-
  ẹéàẹééắéẳ ẹéàẹééắééẵéắéẳ ẹéắẹéà éá éééảéà éẹéằ ẹéắéằéáẹẹéắéẳ. ééắẹéắéẳ ẹ ẹẹééằ ééàẹẹ
  éá é ẹéàẹéééá éẵé-ééằéáẹéắẹéà (é éẵéẹéàéẳ éẹéáẹéắééà éẹéằ éằẹééáẹéàéằẹẹééáéạ ẹéắẹ).
  éÂéắééé ééắéẳé ééắẹééáéằẹẹ éàẹéà éẹẹẹéắé-ééáéẳéẵééãéáẹẹ, éá éẳẹ ẹ éắẹẹéắéẳ ẹéẹééà-
  éééằéá ẹéàẹééắééẵẹéà ééàẹéẵéá ẹéảéà éẵé ééé ééắéằéắẹé.
  ééắééé éẳéẵéà éẹéằéắ éằéàẹ 12, éắẹéàẹ éẹééáéằ éẳẹéãẹéééằẹéẵẹẹ éẳéẹéáéẵẹ, é
  ééắẹéắẹéắéạ éẹéằéắ ééé éééằéáéé ééắ ééàẹẹẹéá ééàẹéàéẵ. éƯéàéằẹéẳéá ẹéẹééẳéá ẹ ééàẹ-
  ẹéàéằ ẹẹéá ééé éééằé, ééắéé é ẹéắẹéẵéắẹẹéá éẵéà éáéãẹẹéáéằ éẹéàẹ ééàẹéàéẵ, é ééàẹéẵéá
  éắéẹẹẹ, é ẹéắéảééằéàéẵéáẹ, éẹéằéá éẹẹ ééằéắẹéáéà: ẹẹééẹéáẹéẵẹéà éé ẹééẹéáẹéẵẹéà.
  éééẵééảéẹ é ééắẹééẹ éẹéáéàẹééằ éáéã ééàẹéàééẵéá é éẵééẳ ééắééắẹẹéáẹẹ éẳéắéạ
  éééắẹẹéắééẵẹéạ éẹéẹ éá éẹéáééàéã ẹ ẹéắééắéạ ééáẹéẹẹ. é éãéẹéằẹẹéáéééằẹẹ éàééắ
  ééàéẵéáéàéẳ ééắé ééééắéẳéééẵéáéẳéàéẵẹ ẹẹéắééắ éáéẵẹẹẹẹéẳéàéẵẹé éá ẹééẳ ẹẹééằ ééắéẵéà-
  éẳéẵéắéẹ éáéẹéẹẹ éẵé éẵéàéẳ. ééắ éẹéẹ ẹééắẹéắ ẹéàẹééằ éá ẹééàéã ẹ ẹéắééắéạ ẹééắéạ
  éáéẵẹẹẹẹéẳéàéẵẹ. ééé éẹẹẹ? ééẵéà ẹẹẹéẹẹéẵéắ éãéẹéắẹéàéằéắẹẹ ẹéắéảéà éáéẳéàẹẹ ééá-
  ẹéẹẹ. éÊ éẳéắéáẹ ẹéắééáẹéàéằéàéạ éẵéà éẹéằéắ é éắéẹẹééà éééằéắééẹẹ ééàẹéàéạ, éá éẵé
  éẳéắẹ éẹéắẹẹéẹ éẹééáẹẹ éẳéẵéà ééáẹéẹẹ ééắẹéằéàééắéééằ éắẹéééã. é ééắẹ ẹéắééé
  éééàẹéẹéà éẹéắẹééáéằéắẹẹ ééắ éẳéẵéà ẹéẹẹéẳẹẹééắ é éẹéàẹéằéàééắéééẵéáéá ẹéàéằéá. ééắ
  ẹẹẹééẳ, ééắééé ẹ éắẹéẹéééằẹéằẹẹ é ééáéẳéẵééãéáẹ, éẳéẵéà éẹéééééằẹẹ éẹẹéẹéàé
  éẵé éãééẹẹéé. ééáẹéẹé ẹẹéắéáéằé ẹéắééé ẹẹéá ẹẹééằẹ. ééé ẹéằéáẹééắéẳ éẳéàẹẹẹé
  ẹ éẵéà éãééẹẹééééằ éá, ẹéééáéẳ éắéẹééãéắéẳ, ẹééắééáéằ éẵẹéảéẵẹéà ééàéẵẹééá éẵé ééắéẹé-
  18
  кÑ инÑÑÑÑменÑа, о коÑоÑом меÑÑал. ÐоÑ бÑло ÑÑаÑÑÑе, когда Ñ Ñ
  волнением пÑинеÑ гиÑаÑÑ домой и ÑаÑами подбиÑал нÑжнÑй мне
  аккомпанименÑ длÑ пеÑен.
  Ð ÑемидеÑÑÑÑе годÑ пÑоÑлого ÑÑолеÑиÑ, в Ñой ÑÑеде, в коÑо-
  Ñой Ñ жил, Ñедко можно бÑло вÑÑÑеÑиÑÑ дом, где бÑли бÑ ÑоÑлÑ
  или пианино. ТолÑко когда мне бÑло 14 леÑ, Ñ впеÑвÑе Ñвидел
  ÑоÑÑепиано. ÐÑоизоÑло ÑÑо Ñак. СеÑÑÑа моÑ, коÑоÑаÑ на 3 года
  бÑла менÑ моложе, поÑÑÑпила живÑÑей в панÑион, где, междÑ
  пÑоÑим, ее ÑÑили и мÑзÑке. ÐлÑ Ñого, ÑÑобÑ она могла ÑпÑажнÑÑÑ-
  ÑÑ дома и ÑÑлаждаÑÑ Ñвоей мÑзÑкой ÑоднÑÑ, понадобилÑÑ инÑÑÑÑ-
  менÑ. Ðа 10 ÑÑблей кÑпили ÑÑаÑенÑкое ÑоÑÑепиано, оÑдали его
  поÑиниÑÑ и ко вÑеобÑемÑ ÑоÑжеÑÑвÑ ÑÑоÑ инÑÑÑÑменÑ водвоÑилÑÑ
  в наÑем доме. Ð пеÑвÑÑ же ÑÑббоÑÑ, когда ÑеÑÑÑÑ пÑивезли домой
  на воÑкÑеÑенÑе, она бÑла пÑедмеÑом обÑего вниманиÑ. Ðе ÑоÑже-
  ÑÑвенно заÑадили за ÑоÑÑепиано и заÑÑавили игÑаÑÑ. Ðе велик бÑл
  Ñогда ее ÑепеÑÑÑаÑ. ÐÑего навÑего она Ñмела игÑаÑÑ Ñогда однÑ
  пеÑенкÑ: «Ðил бÑл Ñ бабÑÑки ÑеÑенÑкий козлик». Ðез конÑа она
  должна бÑла повÑоÑÑÑÑ ÑÑÑ пеÑенкÑ, а когда конÑила, Ñ ÑÑелÑÑ
  за ÑоÑÑепиано и ÑоÑÑаÑ же подобÑал мелодиÑ пÑавой ÑÑкой, ÑÑо
  же каÑаеÑÑÑ аккомпанименÑа в левой ÑÑке, â ÑÑо мне не давалоÑÑ:
  игÑаÑÑ пÑавой ÑÑкой одно, а левой дÑÑгое, казалоÑÑ мне непÑе-
  одолимой ÑÑÑдноÑÑÑÑ.
  С Ñой поÑÑ ÑоÑÑепиано делаеÑÑÑ моим неизменнÑм дÑÑгом.
  Ðелодии вÑеÑ пеÑен, коÑоÑÑе Ñ знал, мне Ñже не ÑÑÑдно бÑло
  воÑпÑоизводиÑÑ, но ÑÑо вÑкоÑе пеÑеÑÑало менÑ ÑдовлеÑвоÑÑÑÑ, â
  Ñ ÑÑÑемилÑÑ подобÑаÑÑ пÑоÑÑейÑие аккоÑдÑ, Ñ коÑоÑÑми бÑл зна-
  ком, ÑлÑÑаÑ иÑ в ÑеÑкви. ТÑÑдно Ñебе пÑедÑÑавиÑÑ, какое бÑло
  ÑÑаÑÑÑе, когда впеÑвÑе мне ÑдалоÑÑ подобÑаÑÑ пÑоÑÑейÑÑÑ: каден-
  ÑиÑ «ÐоÑподи помилÑй». Ð надоедал же Ñ Ñогда, должно бÑÑÑ,
  Ñвоим домаÑним ÑÑим занÑÑием!
  ÐаÑем наÑалиÑÑ аккомпанименÑÑ к извеÑÑнÑм мне пеÑнÑм.
  ÐозвÑаÑаÑÑÑ из гимназии, Ñ ÑоÑÑаÑ-же заÑаживалÑÑ за ÑоÑÑепиано,
  и ÑÑÑдно бÑло менÑ Ñогда оÑоÑваÑÑ оÑ него.
  19
  II.
  ÐеÑаÑÑий моменÑ моей жизни
  Я бÑл в 4-ом клаÑÑе гимназии, когда бÑаÑ мой вÑÑÑеÑилÑÑ Ñ
  одной кÑаÑивой девÑÑкой, полÑкой, ÑÑениÑей конÑеÑваÑоÑии, ко-
  ÑоÑаÑ ÑÑала бÑваÑÑ Ñ наÑ и Ñвоей игÑой на ÑоÑÑепиано и кÑаÑоÑой
  оконÑаÑелÑно овладела ÑеÑдÑем бÑаÑа. Ðго обÑÑÑнение в лÑбви
  благоÑклонно бÑло пÑинÑÑо, но ÑодиÑели, как Ñ Ñой, Ñак и Ñ дÑÑ-
  гой ÑÑоÑонÑ не пожелали даÑÑ деÑÑм Ñвоего благоÑловениÑ: во-
  пеÑвÑÑ, оба бÑли еÑе оÑенÑ ÑнÑ, а во-вÑоÑÑÑ, â и ÑÑо главное,
  â они бÑли ÑазнÑÑ веÑоиÑповеданий. Я бÑал ÑÑоки по ÑоÑÑе-
  пиано Ñ возлÑбленной бÑаÑа. УÑоки ÑÑи, по какомÑ-Ñо ÑÑÑанномÑ
  ÑпÑÑениÑ ÑодиÑелей, не пÑекÑаÑалиÑÑ, и Ñ два Ñаза в неделÑ
  Ñодил к ней. ÐÑ, Ñж какие ÑÑо бÑли ÑÑоки! ÐгÑаÑ Ñ, бÑвало,
  заданнÑй ÑÑок, а ÑÑиÑелÑниÑа моÑ, обливаÑÑÑ гоÑÑÑими Ñлезами,
  ÑÑÑоÑиÑ оÑвеÑ ÑвоемÑ возлÑбленномÑ. УÑпеÑов болÑÑиÑ в мÑзÑке
  пÑи ÑакиÑ ÑÑловиÑÑ, конеÑно, не могло бÑÑÑ, да и Ñ пÑеподава-
  ÑелÑниÑÑ моей не бÑло никакого педагогиÑеÑкого опÑÑа. УÑила
  она менÑ по Ñколе ÐÑнÑена, веÑÑма Ñлабо ÑоÑÑавленной: поÑÑи
  иÑклÑÑиÑелÑно ÑкÑÑнÑе ÑпÑажнениÑ и никакой мÑзÑки. ТолÑко в