52 Att göra bra diagram i Excel - PDF ugg storlek diagram

52 Att göra bra diagram i Excel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "52 Att göra bra diagram i Excel"
 • Jakob Olofsson
 • för 2 år sedan
 • Visningar:

Transkript

1 Att göra bra diagram i Excel Excel är de mhwwpprb. ugg portemonneet verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för diagram Programmet Excel är ett bra verktyg för beräkningar av en mängd olika slag och för att skapa diagram. Det finns många andra programvaror som är utmärkta att användas för diagramritning men Excel har de flesta av oss i våra datorer. Därför kommer denna handledning att utgå från Excel. Det finns rekommendationer för hur diagram bör se ut. Sådana rekommendationer finns i Statistikens bilder att skapa diagram (se Referenslitteratur och lästips, sid 69. Boken kan lånas på bibliotek.). I boken finns rekommendationer när det gäller val av diagram, diagramfilosofi m.m. Två av författarna, Britt och Anders Wallgren, har gjort ett databaserat diagramverktyg som utgår från Excel. Verktyget följer de rekommendationer som finns i Statistikens bilder att skapa diagram. Fördelen med Standarddiagramverktyget är att det följer principerna i boken och SCB:s kvalitetskrav. Verktyget är gratis och kan beställas direkt av Britt och Anders Wallgren, SCB. Detta kapitel följer också rekommendationerna i nämnda bok och det datorbaserade diagramverktyget. Det är dock en mycket förenklad handledning om hur diagram bör göras. I Excel finns standardinställningar som inte alls är att rekommendera. Undvik att använda dem eftersom diagrammen blir svåra att läsa, enkelheten försvinner, osv. Rekommendationer för diagram finns i Statistikens bilder att skapa diagram, Publica, 1996 Standarddiagramverktyg. Ett datorbaserat verktyg som följer SCB:s kvalitetskrav. Som diagramkonstruktörer måste vi finna en balans mellan helhet och detaljer. Diagrammet får inte överlastas så att läsaren inte ser skogen för alla träd. Samtidigt gäller det att ge mycket information i diagrammet. Vid denna balansgång kan det vara bra att komma ihåg att det är vad läsaren uppfattar som räknas, inte hur mycket som du som konstruktör lyckats få med. Citat: Statistikens bilder att skapa diagram 52 Att göra bra diagram i Excel

2 Diagrammets byggstenar Diagramyta Teckenförklaring Yta %HIRONQLQJHQLnOGHUQnUVRP ERULVPnKXV Procent Kvinnor Män Rityta Stödlinje Ålder Variabelnamn... och så här heter det i Excel Rubrik Diagramområde Värdeaxelnamn Teckenförklaring %HIRONQLQJHQLnOGHUQnUVRP ERULVPnKXV Procent Kvinnor Män Rityta Stödlinje Värdeaxel Serie Ålder Kategoriaxelnamn Kategoriaxel Rekommendation: Gör rubriken i Word Använd inte standardinställning för värde- och kategoriaxelnamn Gör dem som egna textrutor och klistra in dem. Det blir då lättare att placera dem på rätt plats. Använd typsnittet Arial eller Helvetica, dvs. raka typsnitt (utan serifer) till diagram. Man bör undvika att länka diagram. Diagrammen som görs här är inte länkbara. Att göra bra diagram i Excel 53

3 Standardinställningar i Excel De ändringar som måste göras markeras i diagrammet. Observera att varken rubrik eller värde- och axelrubriker är med. Ändra färg på stödlinjerna 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Ingen linje och ingen färg på diagramytan Kvinnor Män Linjen runt diagrammet ska vara svart. Ritytan ska vara vit. Förklaringsrutan ska ändras. Storlek, färg m.m. Typsnittet på axlarna ska ändras till Arial 8 punkter Inga decimaler på värdeaxeln I standardinställningarna är staplarna blåa resp. röda. Staplarnas färg ska ändras till lämplig gråton. Linjerna runt staplarna ska vara tunnare. Skalstrecken ska var på utsidan Innan du börjar göra diagram Alla diagram ska göras på kalkylbladet i Excel och inte på ett eget diagramblad. Skälet till detta är att man har kontroll över både data och diagrammets storlek när man klistar in det i Word. Gör diagrammet i den storlek det ska vara i Word. Ändra aldrig på storleken utanför Excel. Diagrammet går utmärkt att användas som bild i PowerPoint. Mer om det senare i kapitlet. Rubriker (diagram- och axelrubriker) görs utanför diagramguiden. Antingen i Word eller som textrutor i Excel. Valet av raster (gråton) är begränsat. Använd aldrig mer än tre-fyra olika raster i samma diagram. Färg bör bara användas om det ska tryckas i färg eller läggas ut på webbsidan. När det gäller det senare bör man rådfråga någon som arbetar med webbsidan för att få anvisningar om bästa färgval. 54 Att göra bra diagram i Excel

4 Förslag till arbetsgång till stapeldiagram Uppgifterna är hämtade från Levnadsförhållanden i SSD. På kalkylbladet ser det ut så här: Markera A1 C5 och klicka på diagramguiden. Markera data Välj diagramguiden. Välj diagramtyp Markera Stapeldiagram och Undertyp första förslaget Grupperad stapel. Jämför värden mellan kategorier. Du kan hålla ner knappen under för att se hur ditt val ser ut. Är du nöjd, klicka på Slutför. Det är bättre att ändra standardinställningarna från den bild du nu har fått än att gå hela vägen genom guiden. Markera ritytan. Klicka på höger musknapp och välj Formatera rityta. Ritytan Markera Ingen på rityta. (Om diagrammet ska ligga på en färgplatta, välj då vit i stället för Ingen.) Kantlinjen ska inte var grå. Välj Färg och Svart. Välj den tunnaste linjen på tjocklek på linjen. Klicka OK. Kategoriaxeln Markera Kategoriaxeln på diagrammet. Klicka på höger musknapp och välj Formatera axel. Välj Mönster och markera på Inga Huvudskalstreck. Skalstreck behövs inte till stapeldiagram. När skalstreck används, ska de vara på utsidan alltså varken korsande eller på insidan. Att göra bra diagram i Excel 55

5 Välj fliken Tecken. Välj Teckensnitt Arial, Stil Normal och Storlek 8 punkter. Glöm inte att avmarkera bocken vid Autoskala! Om du inte gör det och ändrar storlek på diagrammet ändras också teckensnittets storlek. Klicka OK. Glöm inte att avmarkera bocken vid Autoskala! Markera Värdeaxeln på diagrammet. Klicka på höger musknapp och välj Formatera axel. Värdeaxeln Välj Skala. Det högsta värdet är 69,6. Välj 80 som maximum och 20 som Huvudenhet. (Här skulle man kunna använda 70 och huvudenhet 10. Det blir många stödlinjer och ger ett oroligt intryck.) Välj Tecken och gör på samma sätt som för kategoriaxeln. 56 Att göra bra diagram i Excel

6 Välj fliken Tal. På listan under kategori välj Tal. Gå till Decimaler och klicka fram till 0. (Ytterst sällan behövs information som motiverar decimaler på värdeaxeln.) Klicka OK. Stapelmellanrum Mellanrummet mellan stapelparen är för stort. Det finns en rekommendation som säger att mellanrummet ska vara procent av stapelns bredd. Markera en stapel. Klicka på höger musknapp och välj Formatera dataserier. Välj Alternativ. Vid Mellanrum i x-led skriv 40. Färg och linjetjocklek på staplar Markera en stapel för män och gör som för kvinnor. Staplarnas färg och tjocklek ska ändras. Det görs under fliken Mönster på samma meny. Färgen på ytan ska ändras till en gråton. Denna stapel visar kvinnor. Till män kan väljas denna gråton. Kvinnor och män har de valda gråtonerna i hela denna bok. Kantlinjens tjocklek och färg ändras som på ritytan, tunnast och svart. Klicka OK. Att göra bra diagram i Excel 57

7 Stödlinjerna är dominerande. Måste stödlinjer användas? De ska vara till hjälp för ögat att göra jämförelser och ibland läsa av ungefärliga värden. För att ändra på stödlinjerna gör så här. Markera en stödlinje, högerklicka på musknappen och välj Formatera stödlinje. Välj en gråton och tunnaste linjen. Du kan också här välja att radera stödlinjerna. Stödlinjer Förklaringsrutan ska formateras och flyttas på. Markera en förklaringsrutan, högerklicka på musknappen och välj Formatera förklaring och välj Mönster. Rutan ska varken ha färg eller linje. Välj Ingen på båda. Välj Tecken och gör som tidigare på axlarna. Glöm inte att avmarekra bocken vid Autoskala! Hoppa över fliken Placering. Klicka OK. Placeringen av förklaringen kan variera. Det är viktigt att den syns, men inte är dominerande. Den får inte skymma information i diagrammet. Vi kan välja att markera förklaringen, håll ner markören och flytta in den i diagrammet. Den kan placeras högst upp till vänster. Med hjälp av de svarta rutorna kan man ändra storlek. En regel är att ha samma ordning på förklaringsrutorna som på staplarna. Resultatet blev så här: Kvinnor Diagramområde Män Rityta Det som återstår att göra är axelrubriker och den slutliga storleken på diagrammet. För att lägga in axelrubriker i diagrammet måste det finnas tillräckligt med utrymme mellan ritytan och diagramområdet. På detta diagram måste antingen diagramområdet göras större eller ritytan mindre. Det sista är i detta fall bäst. Markera ritytan och skjut ner diagrammet genom att dra i den mittersta svarta rutan. Förklaringsrutan följer inte med så flytta ner den. Förklaringsrutan Axelrubrik Markera diagrammet och placera markören i Formelfältet. Skriv Procent och tryck på Retur-tangenten eller klicka på bocken till vänster om texten i formelfältet. En textruta med Procent har nu lagt sig på diagrammet. Markera kanten på textrutan och flytta den till den plats (ungefär) där den ska vara. 58 Att göra bra diagram i Excel

8 Textrutans ram ser olika ut beroende på om texten eller ramen markeras. Om storleken ska ändras, markera ramen utanför texten. Dra i någon av de fyra vita rutorna. Genom att dubbelklicka på någon av dessa rutor kan texten formateras, Formatera textruta. Välj Tecken och gör samma sak som vid axelrubrik. Ändra teckensnitt till Arial (om det inte redan är det) och storlek till 8 punkter. Glöm inte att avmarkera bocken vid Autoskala! Välj Justering och markera Vänster vid Horistonell justering. Formatering och placering av textuta Placeringen av rutan ska vara rakt ovanför det högsta värdet på värdeaxeln och i linje med första siffran i talet. Det kan vara svårt att placera rutan på en exakt plats. Med hjälp av Ritverktyget går det bättre. Under Visa på Excels standardmeny väljs Verktygsfält och Rita. Verktygsfältet lägger sig ofta längst ner på sidan. Markera textrutan. Välj Ritobjekt (från Ritverktyget) och Finjustera. Välj riktning (Upp, Ner, Vänster, Höger). Om textrutan behöver flyttas ytterligare något steg i samma riktning, tryck på Ctrl+Y det antal steg som behövs. Ska rutan flyttas i annan riktning, välj Ritobjekt, Finjuster, Riktning, osv. Med hjälp av ritverktyget kan man få exakt placering av textrutor. Den andra axelrubriken är Ålder. Den ska placeras under i linje med sista siffran (4 i 84). I detta fall ska rutan högerjusteras. Diagrammet ser ut ungefär så här: Procent Kvinnor Män Ålder Att göra bra diagram i Excel 59

9 Nu ska diagrammet få den storlek som är lämpligt. Eventuellt kommer textrutorna att flytta sig. Öppna det Worddokument som diagrammet ska vara placerat i. Som tidigare sagts ska storleken inte ändras i Word. Börja med att markera diagramområdet och ta bort färg och kantlinje. Ställ markören i diagramområdet och klicka på höger musknapp. Välj Formatera diagramyta. Välj Ingen för färg på ytan och Ingen för kantlinje. Ju mindre yta som finns mellan ritytan och diagramområdet, desto bättre är det. Om det inte går att ändra kan man beskära det i Word. När storleken är bra och alla textrutor är på plats med rätt teckensnittstorlek ska det kopieras till Word. Börja med att markera diagramområdet. Tryck på Shift-tangenten och på menyn Redigera. Nu kommer det att finnas ett nytt val: Kopiera bild. Välj den och markera Som på skärm (observera att detta val är möjligt om man trycker på Shift-tangenten). Diagrammet är nu en bild. Om det ska ändras ska det ske i Excel och kopieringen får upprepas. Ändra inte diagrammet i Word! Placera markören där diagrammet ska vara och klistra in, som vanligt, (Ctrl+V). När diagrammet markeras ser man att det finns mycket utrymme mellan ritytan och marginalen till vänster eller texten ovanför. Det ska beskäras med skärverktyget. Det finns på en meny som heter Bildverktyg. Det brukar komma upp automatiskt när man markerar diagrammet (bilden). Välj Saxen på menyn och klipp bort kanterna på diagrammet genom att dra i den svarta rutan i mitten på varje sida. På den vänstra sidan ska man beskära så mycket som möjligt. Diagrammet ska ligga i linje med marginalen. Kopiera diagram och klistra in i Word 60 Att göra bra diagram i Excel

10 Nu återstår rubrik och källa. Rubriken skrivs i Arial, fet, 10 punkter. Rekommendationerna om teckensnitt och storlek kan självklart variera beroende på val av malldokument som används. Diagrammet ska ha följande rubrik: Skriv rubrik i Word Personer som bor i småhus efter ålder Andel (%) av alla i åldersgruppen Procent Kvinnor Män Ålder Diagrammet är nu färdigt och bör se likadant ut i Word och Excel. Mer tips när du ska göra diagram Tänk på att göra tjocka linjer i kurvdiagram. Undvik streckade linjer. Kvinnor och män kan markeras med samma färg som har använts i beskrivningen för stapeldiagram. Undvik svart färg på staplar eller linjer. De ger ett tungt och hårt intryck. Använd gärna liggande staplar. Fördelen är att långa namn inte behöver förkortas. Rangordna gärna. Tänk på att om cirkeldiagram används och kvinnor och män representerar var sin cirkel, ska antalet vara proportionellt mot radien. Att göra bra diagram i Excel 61

11 Tips när du ska göra diagram som OH-bild Gå tillbaka till Excel och kopiera det diagram som du har gjort. Klistra in det i närheten av det första. (Tips: Tryck på Shift-tangenten, markera diagrammet, tryck nu ner både Shift+Ctrl-tangenterna och dra diagrammet till höger/vänster. Nu finns en kopia.) Byt den gråa tonen på staplarna till färg. Välj då färger som blir tydliga på OH-film eller i PC-visning. Kopiera på samma sätt som till Word. Klistra in och beskär diagrammet i PowerPoint. Nu kan diagrammet förstoras. Ställ markören i det nedre högra hörnet på diagrammet och dra till rätt storlek. Skriv in rubriken och bilden är klar. Fördelen med denna metod är att samma diagram kan användas både till t.ex. en rapport och en presentation med hjälp av PowerPoint. Gör diagram som OH-bild 62 Att göra bra diagram i Excel

Relevanta dokument

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar.

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Instruktion 6. Diagram Övning 25. Stapeldiagram. För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Det första man bör göra är att markera upp de uppgifter som skall finnas

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Att göra kartor med enkelt verktyg

Att göra kartor med enkelt verktyg Att göra kartor med enkelt verktyg I detta kapitel visas hur enkelt det är att göra kartor med SCBs diagramverktyg (version 3.0). Med detta verktyg går det lätt och snabbt att illustrera data från raps

Läs mer

Kombinera bild och text i Word97

Kombinera bild och text i Word97 SYDSOL Handledning Win 2000-02-23 Kombinera bild och text i Word97 Syfte: Kombinera text och bild till en enhet Att arbeta med text kombinerat med bild har varit omständligt i Word. Word är ju i första

Läs mer

Lathund till PowerPoint

Lathund till PowerPoint Lathund till PowerPoint Skriva text 1. För att lägga till text skapar du en ny textruta. Klicka på musen på knappen för att skapa textruta. Syns inte denna rad går du in på Visa Verktygsfält - Rita 2.

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar.

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Instruktion 6. Diagram Övning 25. Stapeldiagram. För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Det första man bör göra är att markera upp de uppgifter som skall finnas

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

PowerPoint Del

PowerPoint Del PowerPoint Del 2 Rita egna figurer Om du inte ser verktygsfältet Rita så klicka det på Visa/Verktygsfält..., så dyker det upp i ditt fönster. Ungefär så här ser det ut: Textruta Fyllningsfäg Linjefärg

Läs mer

Diagramritning med Excel och figurritning med Word

Diagramritning med Excel och figurritning med Word 1(11) Inför fysiklaborationerna Diagramritning med Excel och figurritning med Word Del 1. Uppgift: Excel Målet med denna del är att du skall lära dig grunderna i Excel. Du bör kunna så mycket att du kan

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 6 Lösningsförslag finns inte till alla uppgifter. Behandlade Ord 2000 2C Spara i andra format om du vill 1. Öppna pres-1.ppt och spara som Windowsmetafile. Var uppmärksam

Läs mer

Arter i ekosystemet Fjällbäcken

Arter i ekosystemet Fjällbäcken Syfte Uppgiften syftar till att ge kunskap om hur man använder formlerna medelvärde och totalsumma samt ge viss träning i att göra seriediagram. Seriediagram använder man då man har flera olika dataserier,

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2000

LATHUND POWERPOINT 2000 LATHUND POWERPOINT 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel Mångfaldigande

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1 SCRIBUS grund Guide och uppgifter ITlyftet Gunnar Markinhuhta Sida 1 Scribus grund del 1 Text och textramar Inställningar: 1. Gå till Fil/Inställningar 2. Välj Dokument 3. Ändra enheter till millimeter.

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Lathund för grundkursen PowerPoint

Lathund för grundkursen PowerPoint Lathund för grundkursen PowerPoint Karolinska Institutet - Universitetsbiblioteket September 2006 1 Innehållsförteckning 1 SKAPA EN PRESENTATION...3 1.1 Övning 1...3 1.2 Gruppera objekt...5 2 BILDBAKGRUND/SLIDE

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Om din presentation:

Om din presentation: Om din presentation: Bilderna ska vara stöd, ersätter ej muntlig presentation. Högst en bild per minut. Välj raka typsnitt som är standardinstallerade i alla datorer. Luftiga marginaler som här och undvik

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad.

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad. Calc övning 2 Öppna filen 2 övn Summera_kolbredd.ods Detta är siffrorna från ett företag som säljer godis. Vi har här siffrorna från2009 Första kolumnen är från januari nästa februari osv. Fyllningshandtaget

Läs mer

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag Excel 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2B Studentbudget...3 2C Spelkalkyl...3 2D Extra

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB Snabbstartsguide 1 Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med de allra mest grundläggande funktionerna i vår tjänst frontbook. Innehåll Webbhjälp... 3 Komma igång... 3 Öppna projekt... 4 Skapa

Läs mer

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i WORD IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i Word Detta är en handledning i hur man skapar innehållsförteckning i Word. När man gör innehållsförteckningar kan man göra

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha


ブートアグ
ugg ultimata korta
ugg portemonnee
ugg støvler salg klaring
pas cher uggs à vendre
Important..!About cheap ugg boots outlet online sale store is Not Asked Yet ? .. Please ASK FOR cheap ugg boots outlet online sale store BY CLICK HERE ....Our Team/forum members are ready to help you in free of cost...
Below is stripped version of available tagged cloud pages from web pages.....
Thank you...
Thread / Post Tags
Title: online book sale with mobile sms srs
Page Link: online book sale with mobile sms srs -
Posted By: Guest
Created at: Monday 04th of February 2013 07:09:48 AM
purchase and sale management of mobile shopee, srs on online book system with mobile sms, ugg boots sale online**11 2012, pdf srs of sale purchase project, online book sale with mobile sms use case diagram, a ppt on online book sale with mobile sms, purchase and sale for mobile shopee,
we need a srs about online book sale with mobile sms ....etc

[:=Read Full Message Here=:]
Title: Afghanistan needs our Air power not our boots on the ground
Page Link: Afghanistan needs our Air power not our boots on the ground -
Posted By: seminar paper
Created at: Friday 10th of February 2012 12:40:13 AM
simulation of save our souls transmission, vsat afghanistan, benefits of modern technology in our livesbb care of iris plant, essay about our village download the pdf file, special needs education in south, who is our usa representative, cyber terrorism afghanistan,
Afghanistan needs our Air power not our boots on the ground


Introduction
Air power supporters spend a disproportionate amount of their time defending the independence of air forces, or explaining why air power may not have delivered success as quickly as some had believed possible. As a consequence of this unnecessarily defensive mindset, those who present air power solutions to operational challenges face a difficult audience, particularly when the options p ....etc

[:=Read Full Message Here=:]
Title: Retail Outlet NEXT
Page Link: Retail Outlet NEXT -
Posted By: seminar class
Created at: Thursday 10th of March 2011 03:57:26 AM
fertiliser retail shop, iocl advertisement june 2012 for retail outlet rajasthan, data flow diagram for petrol pump retail outlet, retail outlet of petrolpump, mailbpcl retail in, consumer perception about retail outlet of indian oil company substation monitoring and controlling using gsm ppt, imax experiencees of management in a fast food outlet,
SUBMITTED BY:
Aakanksha
Aakash Bahtanagar
Aakritee Srivastava
Aditya Srivastav
Akanksha Aggarwal
Akanksha Garg
Neelu Chaudhary


Vision: to be the number one in the retail field in our category and to become a globally recognized company through innovation, passion through quality, freedom through empowerment, and cost through volumes.
Mission: to create unique customer satisfaction through innovation, quality, productivity, human resource development, freedom through emp ....etc

[:=Read Full Message Here=:]
Title: online book sale with mobile sms with abstract
Page Link: online book sale with mobile sms with abstract -
Posted By: Guest
Created at: Wednesday 30th of January 2013 01:48:02 PM
cheap ugg boots outlet online sale store, sale purchase management system mobile shop, a ppt on online book sale with mobile sms, purchase and sale management of mobile shopee, online book sale with mobile sms use case diagram, online sale management system ppt, table design sale and purchase system mobile shop,
....etc

[:=Read Full Message Here=:]
Title: ugg australia classic short chocolate go2623
Page Link: ugg australia classic short chocolate go2623 -
Posted By: Guest
Created at: Sunday 14th of October 2012 05:25:13 AM
classic movie, top 100 classic rock songs of the 80s, mining australia, marketing mgt project on chocolate, gas detection australia, contiki australia, the top 10 classic cars,
Within the lighting of the items we have trained within the program Project Management Software in Schooling and Instruction so far, there are a few things I would like to underline about why we hit a brick wall eventually. To begin with, although perform along with the range in the venture had not been that huge, it essential a serious task preparing since we had arrived ready for an outcome eventually (the language translation to be submitted to the business) while using the assets taking place (linguists, data, and so forth) in the timetable ....etc

[:=Read Full Message Here=:]
Title: ugg boots for sale in usa ua9352
Page Link: ugg boots for sale in usa ua9352 -
Posted By: Guest
Created at: Sunday 07th of October 2012 10:54:54 PM
digital camera sale, fire sale ppt download, ranking top university in usa, bank exams usa, offset printing for sale, top 100 music colleges in the usa, best predental colleges in usa,
There have been nights after i didn't go to school because I was as well afraid of falling! I needed never ever existed in a cool environment just before las year, so I am not genuinely certain what I'm seeking. One of the better the crooks to be appealing females shoes or boots which will be hot preventing me from dropping. With any luck , affordable, too (under Money200 when possible).
A home based job possesses his own pair of benefits and drawbacks. A home-based business or perhaps a work from home task is just not for anyone. The grass of ....etc

[:=Read Full Message Here=:]
Title: Is the boots made your foot warm
Page Link: Is the boots made your foot warm -
Posted By: carpinteyropkp
Created at: Tuesday 01st of November 2011 12:20:11 PM
the top 10 best cars ever made, palladium boots, physical education warm up exercises, warm feeling in foot, smart ankle foot orthosis, warm hole attck notes ppt, ras boots,
You need a pair of nice snow boots. But your task is never easy to choose the best boot after your needs. You have to consider each and every features and aspects of every kind of boot. So you must have the proper information about a boot to add it to your purchasing list.In this regard it can be stated with full throated ease that Australian sheepskin boots are one of the best boots you may find in the market. The amount of comfort the booties offers to all types of women are in creditable. You can hardly find footwear that are of same quality ....etc

[:=Read Full Message Here=:]
Title: Cheap ugg boots outlet online sale store
Page Link: Cheap ugg boots outlet online sale store -
Posted By: Guest
Created at: Wednesday 07th of November 2012 03:27:58 PM
solar engines for sale, tracker boats for sale, cummins 12 valve engine for sale, fire sale ppt download, online store free, atm machines for sale, management project on after sale service of maruti,
I like here!Because give me more knowlegdge!TKS! ....etc

[:=Read Full Message Here=:]
Title: use case diagram for online book sale with mobile sms
Page Link: use case diagram for online book sale with mobile sms -
Posted By: Guest
Created at: Sunday 09th of December 2012 08:44:39 AM
prong training collars for sale**0 5 2016, air ticket for sale, aerospace buisness s for sale, abstract for online book sale portal, digital camera sale, a ppt on online book sale with mobile sms, use case diagram for online mobile shopping,
I Am doing m.c.a ..i am need of to know the use case diagram for online book sales with mobile sms..please send that to me...

Regards,
shree ....etc

[:=Read Full Message Here=:]
Title: use case diagram for online book sale with mobile sms
Page Link: use case diagram for online book sale with mobile sms -
Posted By: Guest
Created at: Saturday 26th of January 2013 11:34:47 PM
use case for book shop automation, use case diagram for mobile recharge system, online bool sale with mobile sms srs, use case diageam of online book sales with mobil sms, use case diagram for slam book, er diagram for online sale purchase sale return purchase return stock management system, context diagram for online book sles with sms,
I need Use case diagram for Online Book Sales With Mobile SMS. I would be glad If someone could help. ....etc

[:=Read Full Message Here=:]
Please report us any abuse/complaint to "omegawebs @ gmail.com"


RadiCal: Low-pressure centrifugal fans with backward-curved blades

Centrifugal fans with backward-curved blades

Backward-curved fan blades with a rigid, hybrid design

RadiCal centrifugal fans with backward-curved blades are the new standard in ventilation and air-conditioning. RadiCal features include both noise minimisation and a further decrease in energy consumption. The RadiCal impeller with backward-curved blades is made of fibreglass-reinforced plastic, enabling an aerodynamically optimised shape that cuts the noise level in half and reduces power requirements significantly.

 • Optimised RadiCal impeller with backward-curved blades
 • Motor-electronics combinations
 • RadiCal – the new standard in ventilation and air-conditioning technology
 • RadiCal low-pressure centrifugal fans from ebm-papst – facts at a glance
 • Product search for centrifugal fans RadiCal

Optimised RadiCal impeller with backward-curved blades

Optimised RadiCal impeller with backward-curved blades

The designs for the impeller and the backward-curved blades were optimised with complex simulation models adjusted using measurements on prototypes. The result is an optimal, low-loss flow of air through the impeller without the drastic cross-sectional jumps that cause losses in the impeller. A uniform flow profile without laminar separation results in fewer noise sources and better acoustics. The plastic's good damping characteristics also help reduce noise emissions.

The impellers are produced from a special composite material, in a single piece without joints. This makes a high circumferential speed possible, so the fan has a high power density.

Even without special varnish, the impellers are highly corrosion-resistant, for example if exposed to salt water or salty air. Direct solar radiation has no damaging effects on the UV-resistant material.

Compact low-pressure series with miniaturised motor-electronics combinations

RadiCal motor-electronics combinations

GreenTech EC motors are used in the RadiCal low-pressure centrifugal fans. In terms of efficiency, they exceed legally mandated ErP limits. With these, up to 50% less energy consumption can be achieved in comparison with AC solutions.

The motors in RadiCal low-pressure centrifugal fans have been miniaturised and are much more compact than their predecessors. With the current dimensions, easy and trouble-free replacement of existing AC solutions is possible at any time.

The motor's heat management system also has an optimised design. The stator is completely encapsulated in high-performance plastic. Air inlets in the rotor guarantee perfect heat dissipation for the motor, resulting in a further considerable increase in efficiency. The high level of IP protection permits the use of these fans even in critical applications.

The RadiCal with GreenTech EC motor features continuous control with a 0-10 V or PWM input signal. Versions with two fixed speed levels are available up to size 250 mm, with the higher speed providing a power reserve in comparison with the AC version. From size 250 mm, control via an RS-485 interface using the MODBUS RTU protocol is also possible.

RadiCal – the new standard in ventilation and air-conditioning technology

Precision cooling systems (Stulz)
Precision cooling systems (Stulz)

RadiCal centrifugal fans with backward-curved blades are used in many ventilation and air-conditioning applications such as control cabinet cooling, in-line duct fans, home ventilation units or heat pumps. In all of these applications, it pays to switch to the high-efficiency RadiCal low-pressure centrifugal fans with GreenTech EC motors or to opt for them from the outset.

RadiCal low-pressure centrifugal fans from ebm-papst – facts at a glance:

 • Perfectly matched components (controller/motor/impeller)
 • High efficiency with improved ventilation technology and new EC motors
 • Extremely quiet running with optimised impeller air flow
 • Significantly reduced rotation noise
 • Unmatched compactness
 • Mechanical compatibility of AC and EC fans
 • EC fans with 2 speed levels or continuously adjustable
 • High power density
 • Rugged design and maintenance-free operation
 • Very easy commissioning
 • Fulfils ErP specifications

Product search for centrifugal fans RadiCal

20 centrifugal fans RadiCal found.

Type  n ~ D/Y qV UN p f AC/DC
in min-1  in m³/hin Vin Pain Hz 
K3G133-RA01-01
37701~ 150200 .. 240 50/60AC
K3G133-RA01-03
37701~ 150200 .. 240 50/60AC
K3G190-RB01-01
27101~ 350200 .. 240 50/60AC
K3G190-RD45-01
41201~ 510200 .. 240 50/60AC
K3G190-RD45-03
41201~ 510200 .. 240 50/60AC
K3G220-RC05-03
25801~ 625200 .. 240 50/60AC
K3G220-RD21-01
32301~ 800200 .. 240 50/60AC
K3G225-RD05-03
22001~ 640200 .. 240 50/60AC
K3G225-RE07-03
28601~ 960200 .. 240 50/60AC
K3G250-RD43-01
19551~ 640230 50/60AC
K3G250-RE07-07
25101~ 870200 .. 240 50/60AC
K3G250-RE09-05
25101~ 900200 .. 240 50/60AC
R1G190-RD04-02
3180  5508 .. 16  DC
R3G133-RA01-01
37701~ 150200 .. 240 50/60AC
R3G133-RA01-03
37701~ 150200 .. 240 50/60AC
R3G190-RB01-01
27101~ 350200 .. 240 50/60AC
R3G190-RC05-03
32001~ 520200 .. 240 50/60AC
R3G190-RD45-03
41201~ 510200 .. 240 50/60AC
R3G220-RC05-03
25801~ 625200 .. 240 50/60AC
R3G225-RD05-03
22001~ 640200 .. 240 50/60AC
Legend
n = Speed
~ = Phase
D/Y = Connection
qV = Air flow
UN = Nominal voltage
p = Max. back pressure
f = Frequency
AC/DC = Type of voltage

Did you mean...

 • Centrifugal fans – overview
 • Centrifugal fans
 • Diagonal fans
 • Axial fans
 • Axial fans
 • Tangential blowers

Further products

RadiCal DC

RadiCal DC centrifugal fans – the SMART solution

RadiPac

EC centrifugal fans for air handling units (AHU).

RadiFit

Compact, efficient, easily upgraded.

The ideal combination

Fan coil units and air curtains with GreenTech EC fans

Dual inlet forward curved

Centrifugal fans with dual inlet and forward curved blades.

Single inlet forward curved

Centrifugal fans with single inlet and forward curved blades.