Växtodling i Sverige ugg officiella

Växtodling i Sverige

Siffrorna som presenteras här är våra bearbetningar av data från Jordbruksstatistiks årsbok 2013. Datat beskriver framförallt förhållandena under perioden 1990-2012, om inget annat anges. Siffrorna har avrundats. Om det inte står något annat så gäller siffrorna allt jordbruk i Sverige, både ekologiskt och konventionellt.

I Sverige brukas ungefär 2,7 miljoner hektar åkermark. Varav 1,1 miljoner hektar (40%) används till spannmål och lika mycket används till vall- och grönfoderväxter. På de kvarvarande 0,5 miljoner hektaren (20%) odlas till exempel baljväxter, raps och potatis. På de dryga en miljon hektar som det odlas spannmål är ungefär 1/3 vete, 1/3 korn, 1/5 havre och på den resterande tiondelen odlas rågvete, råg och blandsäd. Av den totala åkermarken brukades ungefär 15% ekologiskt år 2012, vilket är mer än en fördubbling sedan 2005. Drygt 50% av den ekologiska åkerarealen användes till slåtter- och betesvallar, vilket är ungefär 20% av den totala vallarealen. Knappt 20% användes till ekologisk spannmålsodling, vilket är ungefär 7% av den totala spannmålsarealen. På resterande 30% odlades till exempel ekologiska balj- och oljeväxter.

Från 1900-talets början fram till idag så har arealerna med korn och vete ökat medan arealerna av havre och råg har minskat. Skörden per hektar av vete, korn och havre har ökat från början av 1900-talets början fram till idag, men variationerna mellan åren kan vara stora och förklaras till största del av vädret. De högre skördarna beror på nya och bättre sorter och förändrade brukningsmetoder (till exempel större enheter, effektivare redskap, mineralgödsel och växtskyddsmedel).

Under 2012 odlades det 16 000 hektar majs i Sverige. Den största delen av majsen användes som grönfoder, men 2 400 hektar, som odlades i Skåne, odlades för sina majskorn. Majs har varit en del av den svenska jordbruksstatistiken sedan 2007. Man skulle kunna säga att majs är en ny gröda i Sverige.

Inom ett och samma år ger höstsådda grödor bättre skörd per hektar jämfört med vårsådda sorter inom en och samma art. Det är ett av skälen till att växtförädlare försöker få fram köld- och frosttoleranta sorter. Om jordbrukare kan så på hösten så får de en högre skörd per areal. Det ger mer mat och mer pengar till jordbrukarna. Dessutom är det bättre att låta markerna vara täckta av växter under vintern eftersom risken för växtnäringsläckage och jorderosion då minskar. I höstsådda grödor är problem med ogräs vanligtvis inte lika stora som i vårsådda grödor, vilket gör att bönder med ekologisk odling inte behöver bearbeta jorden lika mycket och konventionella lantbrukare behöver inte behöver inte använda lika mycket bekämpningsmedel. Vid första anblicken kan en inte så viktig egenskap (i detta exemplet köld- och frosttolerans) för oss konsumenter ha stor betydelse för miljön och ekonomin.

Ekologiskt odlad spannmål ger en hektarskörd på ungefär 50 – 60% av det konventionellt odlade spannmålet, förutom rågvete och blandsäd som ligger på 70 – 80%.

De största gårdarna (med arealer över 50 hektar per företag) finns i Mälarlandskapen, Närke, Östergötland, Gotland och Skåne. I dessa landskap är det också vanligt med växtodlingsföretag (förutom Gotland). Det finns mest åkermark i Västra Götalands regionen och i Region Skåne

Jordbrukare i Sverige tillför framförallt kväve, fosfor och kalium (N, P, K) till sina marker, antingen genom mineral- eller stallgödsel eller både och. Kväve och fosfor bidrar till övergödning och algblomning om de läcker ut i vattendrag i för stor omfattning. Samtidigt så behöver växterna kväve, fosfor och kalium för att kunna växa ordentligt. Det gäller alltså att tillföra tillräckligt mycket växtnäring så att växterna mår bra och producerar tillräckligt, men inte så mycket att sjöar och hav blir övergödda. Ungefär 44% av allt kväve som tillförs åkermarkerna kommer från enbart mineralgödsel, 12% kommer från enbart stallgödsel och 23% kommer från både mineral- och stallgödsel.

Förutom näringsämnen tillför jordbrukare så kallade växtskyddsmedel eller pesticider. Det finns tre typer, ogräsmedel eller herbicider, svampmedel eller fungicider och insektsmedel eller insekticider. Ogräsmedel används för att döda växter som konkurrerar med den gröda man vill odla. Svampmedel och insektsmedel används för att döda svampar och insekter. Svampar och insekter skadar växterna och ger lägre skördar. Växtförädlare strävar efter att få fram växtsorter som bättre tål svampsjukdomar och insektsangrepp så att lantbrukarna ska slippa att bespruta åkrarna med pesticider. Detta är särskilt viktigt för lantbrukare med ekologisk odling som inte använder pesticider.

Svampmedel tillförs på cirka 13% av den total åkerarealen och 11% av åkerarealen behandlas med insektsmedel. Mängden svamp- och insektsmedel som används varierar mycket år från år och beror hur stora angreppen är på växterna och det är i sin tur ofta sammankopplat med vädret. Ogräsmedel är det växtskyddsmedel som används i störst utsträckning (på ungefär 47% av åkerarealen). Totalt behandlas ungefär 48% av åkerarealen av ett eller flera olika typer av växtskyddsmedel.

Slåtter- och betesvallar behandlas nästan aldrig med växtskyddsmedel. Däremot behandlas 75 – 99% av grödorna med ett eller flera växtskyddsmedel. Även här står vetet för de största arealerna. Däremot är det potatis, sockerbetor, morötter, lök, jordgubbar och äpplen som får de högsta doserna.

Referenser

 • FAO (2013) FAO statistical yearbook 2013, world food and agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations
 • James, C. (2012) Global status of commercialized biotech/GM crops: 2012, ISAAA Brief No 44, ISAAA: Ithaca, NY, USA
 • James, C. (2013) Global status of commercialized biotech/GM crops: 2013, ISAAA Brief No 46, ISAAA: Ithaca, NY, USA
 • Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån (2013) Jordbruksstatistisk årsbok 2013 med data om livsmedel. Sveriges officiella statistik
 • Jordbruksverket, Fältförsök. (nedladdad 2014-08-29)

(uppdaterad 2017-06-12)

Växtodling i världen

Spannmål är den viktigaste livsmedelskällan i världen. Ris är det viktigaste spannmålet när det kommer till livsmedelsanvändning i världen, framförallt i Asien men även i viss utsträckning i Afrika. Vete är det näst viktigaste spannmålet för livsmedelskonsumtion. Ris odlas allra mest i världen följt av majs och sedan vete.

...

Läs mer...

Genkanon

För genkanon se partikelkanon.

(uppdaterad 2017-09-19)

Stäng

Klass

För information om klass läs uppslagsordet art.

(uppdaterad 2017-09-15)

Stäng

Ordning

För information om ordning läs uppslagsordet art.

(uppdaterad 2017-09-15)

Stäng

Familj

För information om familj läs uppslagsordet art.

(uppdaterad 2017-09-15)

Stäng

Släkte

För information om släkte läs uppslagsordet art.

(uppdaterad 2017-09-15)

Stäng

Art

Art

I biologin delar man in växter och djur i olika grupper. Den lägsta gruppen är art. Alla individer inom en art är nära släkt med varandra.

En definition på art är att alla individer inom en art ska kunna korsa sig med varandra, och få en levande avkomma. Denna avkomma ska i sin tur kunna korsa sig och få avkommor. Det finns undantag. Flera arter kan korsa sig över artgränserna och få avkommor som i sin tur kan korsa sig. Det finns flera definitioner på vad en art är.

En art har ett vetenskapligt namn på latin. Detta namn består av två delar, och är det samma i hela världen.

Potatis är ett exempel på en växtart. Det vetenskapliga namnet på latin är Solanum tuberosum.

Släkte

En viss grupp av arter tillhör samma släkte. Olika arter inom ett och samma släkte är ganska nära släkt.

Potatis tillhör släktet nattskattor (Solanum). Besksöta och aubergine är två andra arter som tillhör släktet nattskattor.

Familj

Olika släkten grupperas i familjer.

Släktet nattskattor tillhör familjen potatisväxter (Solanaceae). Släktena tobak och lyktörter tillhör samma familj.

Ordning

Flera familjer är del av en ordning.

Familjen potatisväxter tillhör potatisordningen (Solanales). Hit hör också vindeväxter.

Klass

Flera ordningar utgör en klass.

Potatisordningen tillhör klassen tvåhjärtbladiga växter (Eudicotyledonae eller Trikolpater).

Det finns fler grupper. Grupperna stam, rike, domän och liv är alla grupper över eller större än klass. I varje grupp kan det finnas ytterligare indelningar. Inom en art kan det finnas underarter, sorter, ekotyper med mera. Inom släkten kan det finnas till exempel undersläkten.

Carl von Linné moderniserade sätten att systematisera växter och djur. Efter det har flera andra forskare utvecklat och förändrat vilka typer av grupper som finns och hur de ska rangordnas. Det gör att det ibland kan vara lite förvirrande när man läser olika texter där begreppen art, släkte, familj och så vidare används och beskrivs.

Dessutom, en viss art kan flyttas mellan olika släkten, familjer och så vidare. Förr kategoriserade man tomat som en art inom släktet nattskattor. Sedan blev det en art inom släktet tomater. Nu är den åter en art i släktet nattskattor.

Exemplet majsmott

Majsmott är en insekt. Den kan orsaka skador på majs.

 • Art: majsmott, Ostrinia nubilalis (på engelska European corn borer)
 • Släkte: Ostrinia
 • Familj: Mott, Pyralidae
 • Ordning: Fjärilar, Lepidoptera
 • Klass: Insekter, insecta

Referenser

 • Nationalencyklopedin, art. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/art (hämtad 2017-09-15)
 • Nationalencyklopedin, släkte. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/släkte (hämtad 2017-09-15)
 • Nationalencyklopedin, familj. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/familj-(biol-hierarkiska-systemet) (hämtad 2017-09-15)
 • Nationalencyklopedin, ordning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ordning (hämtad 2017-09-15)
 • Nationalencyklopedin, klass. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klass-(2) (hämtad 2017-09-15)
 • Nationalencyklopedin, potatis. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/potatis (hämtad 2017-09-15)
 • Den virtuella floran, Naturhistoriska riksmuseet, potatis. http://linnaeus.nrm.se/flora/di/solana/solan/solatub.html (hämtad 2017-09-15)
 • Nationalencyklopedin, majsmott. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/majsmott (hämtad 2017-09-15)

(uppdaterad 2017-11-03)

Stäng

ugg officiella

uggs vendita uk
stivali in pelle ugg uk
uggs menn

UGG Bottines

Filtré par:
  Réinitialiser les filtres
161 resultats
UGG
Boots Ugg taille 22.5
Boots Ugg
80.00 €
22
UGG
Ma fille les a eues l’hiver dernier , usées devant et qqs traces de vernis argent sur une botte d’ou Le prix
UGG modèle kaelou P32
20.00 €
32
UGG
Ugg pointure 20
Ugg pointure 20
25.48 €
20
UGG
Bottines UGG très chaudes pour l’hiver, et d’excellente qualité! Quelques traces d’usure.
Bottines UGG // 26
12.00 €
26
UGG
Bottines UGG camel très chaudes pour l’hiver, et d’excellente qualité! Quelques traces d’usure sur le devant mais n’entrave en rien l’asp...
Bottines UGG // 22.5
15.00 €
22
UGG
Bottes UGG grises enfants, portées une saison. État d'usure normale.pas de déchirures. Taille 32
Bottes UGG
30.00 €
32
UGG
Modele échantillon en parfait état Taille 24,5 peut convenir à partir du 23 Bordure mouton Semelle mouton Prix cadeau car échantillon 1...
Bottes Ugg fille -
18.00 €
24
UGG
acheter trop petite et pas de coup de coeur
Ugg neuf
70.00 €
30
UGG
Je vend une très belle bottine de marque UGG, il sont parfaite état j’ai mis à ma fille seulement quand il fessais froid ça tient vraimen...
Très belle bottine UGG on parfaite état
45.00 €
23
UGG
Bottines Ugg couleur chutney mixte
Bottines fille ou garçon Ugg
15.00 €
27
UGG
fourrée à l’intérieur
Bottines Mixtes
35.00 €
25
UGG
Paire de UGG basses noires très peu mises car trop grandes.
Ugg basses noires
90.00 €
33
UGG
je vend des bottines UGG Bon état
bobine UGG
30.00 €
32
UGG
Bottines marrons pour filles
Bottines marrons
25.00 €
26
UGG
Tres peu portées . Dans leur boîte .
Boots UGG
16.00 €
26
UGG
Jamais mise Je les avais oubliés et ma fille a grandit entre temps.. Acheté 60€ J'accepterais les négociations a la limite du raisonna...
Vrai #UGG neuve (jamais mis) <br><img src=

Bottes LANE BRYANT larges mollet large neuves baisse prix

ju 2015
C
catlover
32 ans away 42 à vendre 83 vendus
bottes LANE BRYANT

pointure américaine 7 W

sur le site officiel la mesure de la semelle indiquée est 24-25 cm

coloris noir

conviennent aux pieds larges

matière principale en cuir

l'arrière de la botte  
est extensible et s'adaptent aux mollets larges

neuves jamais portées, sont toujours étiquetées

payées 199 $ plus les taxes ( prix toujours présent sur l'étiquette)


talon 9 cm environ

45 €
baisse à 30 euros

envoi possible en relais pour 5,10€
En colissimo à 7,50€


Dernière modif par le 621j; modifié 1 fois
ju 2015
yayie
42 ans essonne 10 à vendre 66 vendus
option

ça correspond à quelle taille française ?
ju 2015
C
catlover
32 ans away 42 à vendre 83 vendus
Bonjour
je les ai à morangis.
Souhaites tu venir les essayer avec la robe sunflair?
ju 2015
yayie
42 ans essonne 10 à vendre 66 vendus
catlover a écrit:
Bonjour
je les ai à morangis.
Souhaites tu venir les essayer avec la robe sunflair?


coucou,

désolée de ne te répondre que maintenant, un peu compliquée cette fin d'année.

je veux bien essayer les bottes et la robe.

je suis dispo cet après-midi ou demain si tu veux.
ju 2015
C
catlover
32 ans away 42 à vendre 83 vendus
Bonjour
je pars à l étranger jusque lundi
je suis dispo des mardi
sorry

Tiens moi au courant
bien cordialement
mar 2016
C
catlover
32 ans away 42 à vendre 83 vendus
:cry: :cry:
nov 2016
c_vrine81
36 ans falaise (14) 12 à vendre 10 vendus
bonjour,

Pourriez vous me donner le tour de mollet svp?
dec 2016
C
catlover
32 ans away 42 à vendre 83 vendus
bonjour

en fait le mollet est extensible donc s adapte a tous les mollets larges

cdt