Hva er pneumatikk?

Pneumatikk er en teknologi som bruker trykkluft til å skape bevegelse. Fordelene med pneumatiske systemer er mange: De kombinerer gjerne raske bevegelser med stor styrke, de er rene og kan tilpasses bruk i områder som stiller strenge krav til hygiene. Dette gir mange muligheter og stor fleksibilitet. Til sammenligning vil det være nødvendig å gire en elektromotor om vi vil oppnå stor styrke, men da mister vi også hastighet.

Les mer om pneumatikkens virkemåte her.

Siden pneumatiske systemer er fleksible, renslige og forholdsvis rimelige, blir de mye brukt i industrien, og spesielt i forbindelse med automatiseringssystemer. De pneumatiske anleggene brukes da til det meste som krever bevegelse frem og tilbake: Pakkemaskiner, roboter, styring av luker og spjeld, merkemaskiner, fastholding av produkter, løfting og sorteringsanlegg er noen få eksempler hvor pneumatikk er godt egnet. Det koster gjerne en del å investere i kompressor, luftbehandlingsutstyr og røropplegg, men i større anlegg vil disse utgiftene forsvares gjennom enkel utvidelse og rimelig utstyr og vedlikehold.

Her kan du lese mer om trykkluft og trykkluftproduksjon.

En annen stor fordel med trykkluft er at den kan lagres på trykktanker. Dermed vil man kunne stenge ned en prosess eller en hel fabrikk på en sikker og forsvarlig måte selv om strømutfall skulle skje. I tillegg kan pneumatikk benyttes i områder hvor gass eller støv medfører eksplosjonsfare, siden trykkluft ikke kan antenne gassen eller støvet. Pneumatikk er derfor svært ofte brukt i systemer hvor sikkerheten er viktig.

Øvrige bruksområder

Når trykkluftanlegget likevel er på plass, kan vi enkelt ta det i bruk til andre oppgaver. Ved å installere uttak for trykkluft rundt om i anlegget, vil man kunne koble til luftdrevet verktøy som muttertrekkere, sandblåsere, slipemaskiner og meisler. Dessuten er en blåsespiss effektiv til rengjøring av deler og utstyr, ved å blåse bort skitt og smuss.

Les om pneumatisk utstyr som aktuatorer, retningsventiler og regulatorer her.

Risiko og faremomenter

På samme måte som at trykkluft kan lagres på trykktanker, vil trykkluft lagres i rør og slanger. Det betyr at selv om lufttilførselen til et anlegg stenges, vil det kunne stå lufttrykk fastlåst rundt omkring i anlegget. Dette må vi være oppmerksom på når vi arbeider med pneumatiske systemer, fordi lufta som står i rør og slanger kan være tilstrekkelig til å sette komponenter i bevegelse.

Utstyr som holdes i posisjon av lagret trykkluft kan også begynne å sige når slanger kobles fra eller dersom ventiler åpner eller lukker. Slike situasjoner fører til klemfare, og kan i verste fall medføre livsfare. Før vi går inn i et anlegg med pneumatiske systemer må vi derfor forsikre oss om at lufttilførselen til systemet er avstengt, og at det pneumatiske utstyret vi skal jobbe med er tømt for luft.

Alternativer

Det er ikke så mange alternativer til pneumatisk utstyr, spesielt når vi snakker om rette bevegelser. Elektromotorer kan benyttes sammen med gir, men blir sjelden like hurtig uten at det går på bekostning av kraften. I mindre anlegg kan det likevel være fornuftig, siden det vil være for kostbart å investere i et komplett trykkluftanlegg for å drive noen få enheter. Det kan for eksempel være snakk om styring av spjeld i ventilasjonsanlegg i boligbygg eller kontorbygg.

Hydraulikk er veldig nært beslektet med pneumatikken, men hydraulikk vil si systemer som bruker oljetrykk til å skape bevegelse i stedet for lufttrykk. De fleste komponentene har en lignende funksjon som pneumatiske komponenter, og prinsippene er i all hovedsak like. Fordelen med hydraulikk er at slike anlegg kan utøve større kraft, og brukes derfor gjerne der noe tungt skal løftes, presses eller skyves. Eksempler på dette er gravemaskiner, løftebukker og søppelkomprimatorer.  

Emner: 
Pneumatikk
Læreplanmål Vg2 Automatisering: 
AUT2003-10: Kontroll og vedlikehold av hydraulikk og pneumatikk

Skriv ny kommentar