hollister billiga märkeskläder, Rabatten Företrädesrätt Hollister Kvinnor Dunjackor Till Salu Afc2457 Outlet Se, hollister köp billiga kläder online Stockholm köpa online kvinnor till salu

Rabatten Företrädesrätt Hollister Kvinnor Dunjackor Till Salu Afc2457 Outlet Se,hollister malmö,billiga på nätet

Rabatten Företrädesrätt Hollister Kvinnor Dunjackor Till Salu Afc2457 Outlet Se,hollister malmö,billiga på nätet_checkout

Description

hollister åre Sweden Hollister Hollister Kvinnor Jackets , Rabatten Företrädesrätt Hollister Kvinnor Dunjackor Till Salu Afc2457 Outlet Se,hollister malmö,billiga på nätet hollister online shop,vackraste

Review

You may also like...

kvinnor till salu

ugg mens slippers
kids uggs på salg
ugg en venta
солнечные лучи

Bra Produkt Hollister Kvinnor Dunjackor Till Salu Afc2448 Outlet Se,hollister sweden,hollister bag,bekväm

 • Description
 • Shipping Info
 • Review
hollister shorts Hollister Hollister Kvinnor Jackets , Bra Produkt Hollister Kvinnor Dunjackor Till Salu Afc2448 Outlet Se,hollister sweden,hollister bag,bekväm hollister vinterjacka,nya butiker

You may also like...


till salu på franska

översättning och definition "till salu", svenska-franska Ordbok  online

till salu

Type: adverb;
 • à vendre
  { adverb masculine }
  för försäljning
 • en vente
  { adjective }
för försäljning
    Show declension of till salu
stemming

Exempel meningar med "till salu", översättning minne

add example
sv Säljfrämjande åtgärder, nämligen, hänvisningstjänster som tillhandahåller hänvisningar för konsumenter till lämpliga tjänsterföretag som tillhandahåller tjänster i form av hypotek, lån, försäkring mot förlust i anledning av felaktigt lagfartsbevis vid köp, hemförsäkring, bilförsäkringar, hemgarantier, tjänster rörande avslut av fastighetsköp, advokattjänster, fastighetsförsäljning och inköpstjänster, kreditrapportering, registrering av landägande, drift och förvaltning av landregistreringskontor, listningstjänster för fastigheter, drift av listningstjänster för fastigheter, information rörande fastigheter, åtkomst till databaser innehållande information om fastigheter till salu och drift och förvaltning av databaser innehållande information om fastigheter till salu
fr Services promotionnels, à savoir services de renvoi fournissant aux clients des références de fournisseurs de services adaptés, tels qu'hypothèques, prêts, assurances-titres, assurances-habitation, assurances-auto, garanties-habitation, services de conclusion de vente de biens immobiliers, services d'avocats, services de vente et achat de biens immobiliers, services de renseignement de crédits, services d'enregistrement de propriétés foncières, exploitation et gestion de bureaux d'enregistrement immobilier, services de listes de biens immobiliers à vendre, exploitation de services de biens immobiliers à vendre, informations en matière de biens immobiliers, accès à des bases de données contenant des informations relatives aux ventes de biens immobiliers, exploitation et gestion de bases de données de biens immobiliers à vendre
sv Under en period på tre månader upptäckte forskare på engelskspråkiga webbplatser att ”över 6 000 illegala eller potentiellt illegala djurartiklar var till salu”, till exempel sköldpaddsskal, skulpturer av elfenben och till och med levande svarta leoparder.
fr Une enquête menée pendant trois mois sur des sites anglophones a recensé “ plus de 6 000 articles dérivés d’espèces sauvages en vente illégale ou susceptible d’être illégale ” — des articles comme des carapaces de tortues, des sculptures en os d’éléphant et même des panthères noires vivantes.
sv Erbjudande och visning av varor till salu, till andras fördel, via Internet, webben, telefon, interaktiv TV eller via postorder eller medelst online, för möjliggörande för kunder att överblicka, välja och köpa kosmetika, toalettpreparat och skönhetspmedel, eldrivna maskiner, skämtartiklar, cd-skivor, dvd-skivor, laserskivor, videoband, nedladdningsbar musik och video, mobiltelefoner, datorer, delar, komponenter och tillbehör till datorer, elektriska och elektroniska apparater, apparater och anläggningar för uppvärmning, kokning, kylning och ventilation, fordon, klockor och ur, smycken, väskor, resgods, blommor, leksaker, spel, vin, spritdrycker, alkoholhaltiga och alkoholfria drycker, lagerutrustning, trädgårdsutrustning och luftkompressorer
fr Offre et présentation de produits en vente, pour des tiers, via l'internet, le web, par téléphone, par télévision interactive, par correspondance ou en ligne, permettant aux clients de visualiser, sélectionner et acheter des cosmétiques, produits de toilette et de beauté, machines électriques, gadgets, disques compacts, DVD, disques laser, bandes vidéo, musique et vidéos téléchargeables, téléphones mobiles, ordinateurs, pièces, parties constitutives et accessoires d'ordinateurs, appareils électriques et électroniques, appareils et installations de chauffage, cuisson, refroidissement et ventilation, véhicules, horloges et montres, bijoux, sacs, bagages, fleurs, jouets, jeux, vins, spiritueux, boissons alcoolisées et non alcoolisées, équipements de stockage, équipements de jardinage et compresseurs à air
sv Publicering och direktansluten publicering av tidningar och tidskrifter som annonserar lantbruksmaskiner och lantbruksutrustning till salu och till uthyrning
fr Publication et publication en ligne de journaux et magazines, faisant la publicité de machines agricoles et d'équipements agricoles à vendre et à louer
sv Tillhandahållande av en direktansluten elektronisk databas på Internet inom området för reklam för lantbruksmaskiner och lantbruksutrustning till salu och till uthyrning
fr Fourniture d'une base de données électronique en ligne sur l'internet dans le domaine de la publicité de machines agricoles et d'équipements agricoles à vendre et à louer
sv Tidningar och tidskrifter som annonserar lantbruksmaskiner och lantbruksutrustning till salu och till uthyrning
fr Journaux et magazines, faisant la publicité de machines agricoles et d'équipements agricoles à vendre et à louer
sv I avvaktan på att gemenskapen antar föreskrifter på detta område bör medlemsstaterna ha frihet att fastställa bestämmelser som styr märkningen av sådana produkter som inte är till salu vare sig till konsumenter eller till storkök.
fr considérant que, en attendant l'adoption de dispositions communautaires en la matière, il convient de laisser les États membres provisoirement libres de régler l'étiquetage des produits non destinés au consommateur final et aux collectivités;
sv Smaktillsatser för mat till salu i bulkform till tillverkare av mat och dryckesprodukter
fr Arômes alimentaires vendus en vrac aux fabricants de produits alimentaires et de boissons
sv Alla till salu endast i parti till livsmedelsföretag
fr Tous vendus en gros uniquement aux conditionneurs d'aliments
sv Vattenlösliga polymerer till salu att användas i formulering till slutbehandlade produkter, nämligen tvättmedel, rengöringsmedel, dispergeringsmedel, inhibitorer för avskrubbning, korrosionshämmande medel, förtjockningsmedel och personliga vårdprodukter
fr Polymères hydrosolubles à vendre entrant dans la composition de produits finis, à savoir détergents, produits de nettoyage, dispersants, produits anti-calcaire, produits anti-rouille, épaississants et produits de soins personnels
sv Att han inte är till salu betyder att han inte tänker sälja honom till dig
fr S' il est pas à vendre, ça veut dire qu' il va pas vous le vendre, compris?
sv Programvara för detaljhandelsbutiker och andra affärer på konsumentnivå till salu, lager- och säkerhetshantering, särskilt ej varor i relation till checkar, endossering eller inlösen av checkar
fr Logiciels à utiliser par des magasins de vente au détail et d'autres entreprises de consommation pour la gestion des ventes, des stocks et de la sécurité, à l'exclusion expresse des produits liés aux chèques, à l'endossement ou à la certification de chèques
sv Dessutom är samtliga WestLB:s avdelningar och affärsområden till salu, så att de aktuella tillgångarna och skulderna fortfarande kan säljas till marknadspris före den 30 juni 2012 och i så fall inte kommer att överföras till EAA.
fr Par ailleurs, tous les services et secteurs commerciaux de WestLB sont en vente, de sorte que les actifs et passifs correspondants peuvent encore être vendus aux prix du marché avant le 30 juin 2012, et qu’ils ne seront alors plus transférés à l’EAA.
sv EG-domstolen har fastställt att en privat investerare inte ens då han beaktar den långfristiga lönsamheten och sitt rykte skulle överväga kapitaltillskott i ett företag som är till salu, eftersom det härigenom inte ens på lång sikt(20) finns utsikter till vinst och högre kostnader uppstår än vid en försäljning av tillgångarna.
fr La Cour a établi qu'un investisseur privé, même guidé par des perspectives de rentabilité à long terme et par la sauvegarde de sa réputation, ne saurait envisager de procéder à un apport en capital dans une entreprise promise à la vente, car même à terme, cela lui enlève toute perspective de bénéfice et s'avère plus coûteux que la cession des actifs(20).
sv BBC lade nyligen fram bevis på att "sköten", som de formulerade det, fanns till salu i Rumänien - att kvinnor betalades för att föda barn för export till medlemsstater i Europeiska unionen.
fr La BBC a récemment apporté la preuve que des "utérus", pour reprendre le nom qu'ils leur donnaient, étaient à vendre en Roumanie c'est-à-dire que l'on paie des femmes pour avoir des enfants, enfants exportés vers les États membres de l'Union européenne.
sv Interventionsorgan skall föra aktuella register över de lager där det skummjölkspulver som är till salu lagras samt över de disponibla kvantiteterna och på begäran ställa dessa register till berörda parters förfogande.
fr L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste des entrepôts dans lesquels est stocké le lait écrémé en poudre mis en vente et les quantités disponibles.
sv Tjänster avseende elektronisk handel, Nämligen identifiering, promotion och erbjudande till salu (reklam) av varor som visats i filmer, TV-shower eller andra medier eller ekvivalenta alternativ till sådana varor
fr Services dans le domaine du commerce électronique, À savoir l'identification, la promotion et l'offre (publicité) pour la vente de produits apparaissant dans des films, émissions télévisées ou autres médias, ou d'alternatives équivalentes à ces produits
sv Häften till salu tillsammans med ljudband eller skivor, samtliga på området för idrottsprestationer och tillämpning av handledningstekniker för idrottsprestationer till andra yrken
fr Livrets vendus avec cassettes ou disques audio, tous dans le domaine des performances sportives et de l'application de techniques d'entraînement en performances sportives à d'autres horizons
sv Med marknadsvärde skall förstås det pris som mark och byggnader på värderingsdagen skulle betinga vid en privat försäljning mellan en villig säljare och en oberoende köpare, under antagandet av att egendomen offentligt utbjuds till salu, att marknadsförhållandena tillåter försäljning i normal ordning och att det med beaktande av egendomens art står en skälig tidsrymd till förfogande för förhandling av köpet
fr Par valeur du marché, on entend le prix auquel les terrains et constructions pourraient être vendus, à la date de l
sv I riktlinjerna definieras ”marknadsvärde” som ”det pris som mark och byggnader på värderingsdagen skulle betinga vid en privat försäljning mellan en villig säljare och en oberoende köpare, under antagandet av att egendomen offentligt utbjuds till salu, att marknadsförhållandena möjliggör försäljning i normal ordning och att det med beaktande av egendomens art står en skälig tidsrymd till förfogande för förhandling av köpet”.
fr L’encadrement en matière d’aides d’État définit la «valeur marchande» comme étant «le prix auquel les terrains et constructions pourraient être vendus, à la date de l’évaluation, sous contrat privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le bien a fait l’objet d’une offre publique sur le marché, que les conditions de celui-ci permettent une vente régulière et que le délai disponible pour la négociation de la vente est normal compte tenu de la nature du bien».
sv Med marknadsvärde förstås det pris som mark och byggnader på värderingsdagen skulle betinga vid en privat försäljning mellan en villig säljare och en oberoende köpare, under antagandet av att egendomen offentligt utbjuds till salu, att marknadsförhållandena möjliggör försäljning i normal ordning och att det med beaktande av egendomens art står en skälig tidsrymd till förfogande för förhandling av köpet (understrykning tillfogad
fr Par valeur du marché, on entend le prix auquel les terrains et les bâtiments pourraient être vendus, à la date de l'évaluation, sous seing privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le bien a fait l'objet d'une offre publique sur le marché, que les conditions de celui-ci permettent une vente régulière et que le délai disponible pour la négociation de la vente est normal compte tenu de la nature du bien.(souligné par nous
sv Med marknadsvärde förstås det pris som mark och byggnader på värderingsdagen skulle betinga vid en privat försäljning mellan en villig säljare och en oberoende köpare, under antagandet av att egendomen offentligt utbjuds till salu, att marknadsförhållandena möjliggör försäljning i normal ordning och att det med beaktande av egendomens art står en skälig tidsrymd till förfogande för förhandling av köpet ...”
fr Par ‘valeur du marché’, on entend le prix auquel les terrains et les bâtiments pourraient être vendus, à la date de l’évaluation, sous contrat privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le bien a fait l’objet d’une offre publique sur le marché, que les conditions de celui-ci permettent une vente régulière et que le délai disponible pour la négociation de la vente est normal compte tenu de la nature du bien [...]»
sv Med marknadsvärde förstås det pris som mark och byggnader på värderingsdagen skulle betinga vid en privat försäljning mellan en villig säljare och en oberoende köpare, under antagandet av att egendomen offentligt utbjuds till salu, att marknadsförhållandena möjliggör försäljning i normal ordning och att det med beaktande av egendomens art står en skälig tidsrymd till förfogande för förhandling av köpet (1).
fr Par «valeur du marché», on entend le prix auquel les terrains et les bâtiments pourraient être vendus, à la date de l'évaluation, sous contrat privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le bien a fait l'objet d'une offre publique sur le marché, que les conditions de celui-ci permettent une vente régulière et que le délai disponible pour la négociation de la vente est normal compte tenu de la nature du bien (1).
sv ” Med marknadsvärde förstås det pris som mark och byggnader på värderingsdagen skulle betinga vid en privat försäljning mellan en villig säljare och en oberoende köpare, under antagandet av att egendomen offentligt utbjuds till salu, att marknadsförhållandena möjliggör försäljning i normal ordning och att det med beaktande av egendomens art står en skälig tidsrymd till förfogande för förhandling av köpet” (understrykning tillfogad).
fr «Par “valeur du marché”, on entend le prix auquel les terrains et les bâtiments pourraient être vendus, à la date de l'évaluation, sous seing privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié, étant entendu que le bien a fait l'objet d'une offre publique sur le marché, que les conditions de celui-ci permettent une vente régulière et que le délai disponible pour la négociation de la vente est normal compte tenu de la nature du bien».(souligné par nous).
Visar sida 1. Hittade 440 meningar matchning fras till salu.Hittade i 19 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.
  lägg till översättning